Henter data. Vent venligst.
[{"Id":"7f0478ca-7a88-48b5-8418-628ca10d0785","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/aa7074cd-0318-444c-a772-faec3bdd801d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/aa7074cd-0318-444c-a772-faec3bdd801d_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Stue)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/aa7074cd-0318-444c-a772-faec3bdd801d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"32463fb9-c09f-4f1b-9368-f190257a324e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/b5961139-407f-46a3-aaa5-d32e209ebad6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/b5961139-407f-46a3-aaa5-d32e209ebad6_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (1. sal)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/b5961139-407f-46a3-aaa5-d32e209ebad6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"9d4d2228-1e0a-49c0-9f74-cfdd32aac13d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/e158c7d5-0035-4c83-97f1-6909acf220ed_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/e158c7d5-0035-4c83-97f1-6909acf220ed_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Kælderplan)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/e158c7d5-0035-4c83-97f1-6909acf220ed_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"d5b237f7-5ee9-44ee-88cf-c4fcad8d7606","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/b92ec058-8b86-4f13-8674-75ab3d0c74f0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/b92ec058-8b86-4f13-8674-75ab3d0c74f0_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Plantegning)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/b92ec058-8b86-4f13-8674-75ab3d0c74f0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"1f6d4efc-dd25-43b3-9930-6522cbd1c103","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/4a366c43-361b-47da-8336-239aebab76b0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/4a366c43-361b-47da-8336-239aebab76b0_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/4a366c43-361b-47da-8336-239aebab76b0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"81c5991b-6684-4798-a784-6eb1e7dcee88","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/4cef5b83-44fe-48de-809a-a753b164cd33_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/4cef5b83-44fe-48de-809a-a753b164cd33_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/4cef5b83-44fe-48de-809a-a753b164cd33_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"8d5ec2ce-e446-4925-b024-d77fc1fe89b0","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/a7d53c1f-4d1f-4a23-aba4-dfcfe8794102_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/a7d53c1f-4d1f-4a23-aba4-dfcfe8794102_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/a7d53c1f-4d1f-4a23-aba4-dfcfe8794102_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"cee4727a-2ea2-4899-91b8-573a4339e56e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/03f1ed8e-2023-4846-b3d3-c59a723f7cc6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/03f1ed8e-2023-4846-b3d3-c59a723f7cc6_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Entré)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/03f1ed8e-2023-4846-b3d3-c59a723f7cc6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6141a96f-82bb-424b-be72-09a1bf3477c8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/c4a829b4-dd85-4115-908b-8d54b1210f30_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/c4a829b4-dd85-4115-908b-8d54b1210f30_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Stue)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/c4a829b4-dd85-4115-908b-8d54b1210f30_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":4}},{"Id":"457dd4f8-5e2c-42a8-b762-9a0aca95a181","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/dbcc7b47-0ab3-4bae-9620-8f54832a19a9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/dbcc7b47-0ab3-4bae-9620-8f54832a19a9_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Stue)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/dbcc7b47-0ab3-4bae-9620-8f54832a19a9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":4}},{"Id":"70ebd48b-2608-423b-9e41-ca1f12c2e1ea","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/0969b1bd-8967-45eb-891f-5ffd174df8b0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/0969b1bd-8967-45eb-891f-5ffd174df8b0_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Stue)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/0969b1bd-8967-45eb-891f-5ffd174df8b0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":4}},{"Id":"03496eb3-d484-48b8-b48a-a6393a76a53d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/071b3f4b-a9a6-4d54-9f16-fd10c71ad434_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/071b3f4b-a9a6-4d54-9f16-fd10c71ad434_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Stue)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/071b3f4b-a9a6-4d54-9f16-fd10c71ad434_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":4}},{"Id":"79ab2f61-fd38-479e-9342-169d0a5aa034","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/76c281d6-3904-47c6-b166-2b1353a8ef93_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/76c281d6-3904-47c6-b166-2b1353a8ef93_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Køkken)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/76c281d6-3904-47c6-b166-2b1353a8ef93_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":1}},{"Id":"c3a743f3-6023-4d4d-b3d1-a40d3dc5741b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/83a9e4cf-3728-44ef-b400-86d6ebee26bb_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/83a9e4cf-3728-44ef-b400-86d6ebee26bb_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Køkken)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/83a9e4cf-3728-44ef-b400-86d6ebee26bb_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":1}},{"Id":"5a6a2e56-77e8-44c8-8c63-3222a9a80023","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/a2ee1200-d3ea-4a36-916d-752896b987d1_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/a2ee1200-d3ea-4a36-916d-752896b987d1_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Gang)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/a2ee1200-d3ea-4a36-916d-752896b987d1_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c5b03362-ba97-420d-881e-51e19537f191","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/26282ef5-e813-4d43-a625-69837bf9ef99_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/26282ef5-e813-4d43-a625-69837bf9ef99_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Værelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/26282ef5-e813-4d43-a625-69837bf9ef99_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4504f30f-ac93-44c4-9dda-802e08e06441","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/dbfbfd8a-fcb3-44ca-b126-683ffa6c4e32_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/dbfbfd8a-fcb3-44ca-b126-683ffa6c4e32_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Værelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/dbfbfd8a-fcb3-44ca-b126-683ffa6c4e32_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ec73d4f6-23ce-419e-86d4-e85144c0458a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/cd94d417-0d53-40ce-aa35-19c395b0d970_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/cd94d417-0d53-40ce-aa35-19c395b0d970_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Værelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/cd94d417-0d53-40ce-aa35-19c395b0d970_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e7a11890-d9b1-4e69-992e-1d46ea81412e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/9e4583a8-9b4e-4fe9-9526-f050a2b672a0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/9e4583a8-9b4e-4fe9-9526-f050a2b672a0_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Værelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/9e4583a8-9b4e-4fe9-9526-f050a2b672a0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b1b54ba0-072e-4e09-93ac-78e497cb7307","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/26ae4586-7fc9-4e3a-9712-5569ea143857_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/26ae4586-7fc9-4e3a-9712-5569ea143857_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Soveværelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/26ae4586-7fc9-4e3a-9712-5569ea143857_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"052c68cf-cfb9-485c-b943-516f683181e4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/e84ebbed-b897-4932-90cf-7d787dbd0b2f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/e84ebbed-b897-4932-90cf-7d787dbd0b2f_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Udsigt)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/e84ebbed-b897-4932-90cf-7d787dbd0b2f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"43fd80d3-ecc5-495a-a9ae-898fa0c7fbd5","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/58d0c801-9364-4a78-b12d-d84f6c4045eb_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/58d0c801-9364-4a78-b12d-d84f6c4045eb_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Badeværelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/58d0c801-9364-4a78-b12d-d84f6c4045eb_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":2}},{"Id":"7f63b062-8794-43cb-8437-807c9277b44a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/297fb2df-915c-48da-9ae1-a86e6a701757_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/297fb2df-915c-48da-9ae1-a86e6a701757_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Værelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/297fb2df-915c-48da-9ae1-a86e6a701757_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d0d5c9f0-a058-4e85-bfdb-0433d103c13e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/51b718ac-8980-49b0-84b5-72589cc85ade_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/51b718ac-8980-49b0-84b5-72589cc85ade_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Gang)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/51b718ac-8980-49b0-84b5-72589cc85ade_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4b53d308-74cc-4263-9bb6-2454f0d135a3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/1e8d8b1f-9f6c-47d1-8c6b-4b8016204bf0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/1e8d8b1f-9f6c-47d1-8c6b-4b8016204bf0_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/1e8d8b1f-9f6c-47d1-8c6b-4b8016204bf0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"99d53fae-3fea-488a-a35c-8558b08f6f91","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/b834c72b-c7d5-42bf-bab7-ad0472e6b3d9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/b834c72b-c7d5-42bf-bab7-ad0472e6b3d9_Size210x140.jpg","Description":"Virumvej 88, 2830 Virum (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/11/b834c72b-c7d5-42bf-bab7-ad0472e6b3d9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}}]

Virumvej 88, 2830 Virum

4.795.000 kr.dkk
217 m² Brugerejendom, Blandet ejendom

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Hjort

Jernbanevej 15A, 2800 Kongens Lyngby

Telefon: 45 95 00 70

Erhverv

Keld Abildgaard

Bestyrelsesformand

keab@edc.dk

Mobil: 30 70 00 02

John Munch

Partner - Valuar & Ejendomsmægler MDE

jm@edc.dk

Mobil: 20 44 43 46

Blandet ejendom

Pris 4.795.000 kr.

Sagsnr.

28100508

Etageareal

217 m²

Grundareal

610 m²

Bebygget areal

148 m²

Boligareal

140 m²

Samlet etageareal

217 m²

Byggeår

1952

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

G

Pris/m²

22.097 kr.

Ejendomsskatter

28.446 kr.

- Grundskyld

28.446 kr.

Årlige driftsudgifter

35.000 kr.

Vurdering

2018

Ejendomsværdi

3.950.000 kr.

Grundværdi

2.020.900 kr.

Faciliteter

Interiør

Kantine

Fælles mødelokale

Fælles reception

Bad og omklædning

Cykelkælder

Exteriør

Altan

Porte

Ramper

Tagterrasse

Indhegnet

Udenomsarealer Delvist befæstet

Teknik

Personelevator

Vareelevator

Ventilation

Kabling

Kameraovervågning

Dørtelefon

Vaskeri

Vinduestype Blandet

Kombineret bolig og erhverv - Skal den gamle købemandsbutik bruges til erhverv igen

Kombineret bolig og erhverv .... eller ren bolig. I dag ren bolig - men oprindeligt kombineret købmandsbutik og bolig.

Skal den gamle købemandsbutik bruges til erhverv igen, til teenage afdeling, fritidsaktiviteter eller noget helt andet er op til køber.

Indeholder: Stueplan med entre, stor vinkelstue, køkken og badeværelse. 1 sal med 4 værelser. Endvidere det gamle butikslokale samt fuld kælder med mange muligheder. I alt 217 m² + kælder på 148 m².

Beliggende lige nord for Lyngby på Virumvej i Virum. ca. 1 km. fra Virum Station m.v.

Om beliggenheden

 • Gl. Kaplevej
  50 m
 • Virum st
  989 m
 • Lyngby Omfartsvej
  1,3 km
 • Fuglevad st
  2,2 km
 • Frederiksberg st (Metro)
  15,5 km

Kontakt os vedr. Virumvej 88, 2830 Virum

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Hjort

Jernbanevej 15A, 2800 Kongens Lyngby

Telefon: 45 95 00 70

Erhverv

Keld Abildgaard

Bestyrelsesformand

keab@edc.dk

Mobil: 30 70 00 02

John Munch

Partner - Valuar & Ejendomsmægler MDE

jm@edc.dk

Mobil: 20 44 43 46

Køberkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får ejendomme til salg, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores køberkartotek

Bestil en salgsvurdering

Vil du vide, hvad din ejendom er værd?

Bestil en salgsvurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil salgsvurdering