Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"f4a8b7ff-cb66-4bd5-a080-4e5bfbb3918d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/67af2b20-cb03-4a02-be95-5f9e55681c5a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/67af2b20-cb03-4a02-be95-5f9e55681c5a_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/67af2b20-cb03-4a02-be95-5f9e55681c5a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"25f35036-cf59-4566-94e4-83e6f480c491","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/1ac8a1f1-9dc0-4dd2-81b5-e8d6a29ab9c4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/1ac8a1f1-9dc0-4dd2-81b5-e8d6a29ab9c4_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/1ac8a1f1-9dc0-4dd2-81b5-e8d6a29ab9c4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"69b040e7-b08e-47f8-96c4-fbae4e1b0f3d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/0859476e-6b61-41ad-a132-e7b76ecc5a70_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/0859476e-6b61-41ad-a132-e7b76ecc5a70_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/0859476e-6b61-41ad-a132-e7b76ecc5a70_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"cabd8188-0437-4f46-82f4-d50f76933f32","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/c1eb4d6e-12dc-40f5-a673-c1d2c8340100_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/c1eb4d6e-12dc-40f5-a673-c1d2c8340100_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/c1eb4d6e-12dc-40f5-a673-c1d2c8340100_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"8062e06b-705a-4841-adf2-d1af04be602f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/2472e335-3f21-459c-8da4-41d48021d0d4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/2472e335-3f21-459c-8da4-41d48021d0d4_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/2472e335-3f21-459c-8da4-41d48021d0d4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"45320f9b-8902-4144-979e-66f9594e0465","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/292911d4-59ad-444b-8f3c-30eaef37e1b8_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/292911d4-59ad-444b-8f3c-30eaef37e1b8_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/292911d4-59ad-444b-8f3c-30eaef37e1b8_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b97d946a-d58d-4792-855e-8de5d70a1703","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/fca13579-7ec7-49fb-9e1a-f6e62c9adf1a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/fca13579-7ec7-49fb-9e1a-f6e62c9adf1a_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/fca13579-7ec7-49fb-9e1a-f6e62c9adf1a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"59fd6e57-1852-4bac-bb5d-2e711ce93f1e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/9c4ed231-e98f-480b-a06c-ac1d5710ec42_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/9c4ed231-e98f-480b-a06c-ac1d5710ec42_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/9c4ed231-e98f-480b-a06c-ac1d5710ec42_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"651143e8-5ed0-4a64-8fe5-4e275329cbe1","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/55c37f07-ea4d-4904-a467-b38e33c784a0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/55c37f07-ea4d-4904-a467-b38e33c784a0_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/55c37f07-ea4d-4904-a467-b38e33c784a0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4b6b09d6-9a5b-4464-80f9-c670dac59fb8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/d593258f-5ca5-48b2-a0af-76e04ac64b05_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/d593258f-5ca5-48b2-a0af-76e04ac64b05_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/d593258f-5ca5-48b2-a0af-76e04ac64b05_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"1bab1063-6b20-4b9d-b9b9-c1d799ae808a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/c5545ded-f7ca-49f5-ab41-5e7cd3fb750d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/c5545ded-f7ca-49f5-ab41-5e7cd3fb750d_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/c5545ded-f7ca-49f5-ab41-5e7cd3fb750d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b91344b2-6466-4cf5-957f-de167e9933b3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/f3ee9023-0953-475a-a0ac-24727d136398_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/f3ee9023-0953-475a-a0ac-24727d136398_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/f3ee9023-0953-475a-a0ac-24727d136398_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f29675b5-3c0a-4d81-922f-416cd6ea18de","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/2fe98268-8a07-4d70-8c20-79d14014e8c9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/2fe98268-8a07-4d70-8c20-79d14014e8c9_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/2fe98268-8a07-4d70-8c20-79d14014e8c9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c8523eab-16a3-4db4-87f3-bd64a638dc11","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/7d247be4-3c2f-40bc-bc3e-0c3bb69217a7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/7d247be4-3c2f-40bc-bc3e-0c3bb69217a7_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/7d247be4-3c2f-40bc-bc3e-0c3bb69217a7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"14f23fcd-6d55-43c9-96ae-45ca9d909caf","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/887bcee3-86e4-4fa2-8b39-853c3c5dc700_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/887bcee3-86e4-4fa2-8b39-853c3c5dc700_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/887bcee3-86e4-4fa2-8b39-853c3c5dc700_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4b6cc50b-5926-4400-b2c9-e260593dd076","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/a5fe30f2-aa47-4d1f-a8b6-17da2f7bd291_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/a5fe30f2-aa47-4d1f-a8b6-17da2f7bd291_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/a5fe30f2-aa47-4d1f-a8b6-17da2f7bd291_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"8ec66995-5cb6-46a4-911a-4d0a8e10b0e1","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/b7910ddc-5d8b-4174-bd18-4bc1c0e74eb6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/b7910ddc-5d8b-4174-bd18-4bc1c0e74eb6_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/b7910ddc-5d8b-4174-bd18-4bc1c0e74eb6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a6d96ca2-b0a8-46b4-83fb-be3c5a4b88fb","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/89a05cbb-db24-4adc-8808-6b58abac9fbe_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/89a05cbb-db24-4adc-8808-6b58abac9fbe_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/89a05cbb-db24-4adc-8808-6b58abac9fbe_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9dc79db9-1c79-4076-9b84-bd5d8d620893","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/6473fec1-92a7-42af-925a-286217f85ddb_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/6473fec1-92a7-42af-925a-286217f85ddb_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/6473fec1-92a7-42af-925a-286217f85ddb_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"2faf82c0-fbf6-491a-b079-5cf30f707ba2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/2f53091a-2bde-4101-bcf2-8dd404b873bd_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/2f53091a-2bde-4101-bcf2-8dd404b873bd_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/2f53091a-2bde-4101-bcf2-8dd404b873bd_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e0b593a6-88b4-4ade-b8ee-e75b8a267ed1","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/3c8debd9-627a-4015-b8e0-8bb1d6e5699b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/3c8debd9-627a-4015-b8e0-8bb1d6e5699b_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/3c8debd9-627a-4015-b8e0-8bb1d6e5699b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"966bb9c8-a897-40f1-b1fb-f80a6a07f8ef","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/e1703c12-8fd4-4ce6-b7cc-97af64425668_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/e1703c12-8fd4-4ce6-b7cc-97af64425668_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/e1703c12-8fd4-4ce6-b7cc-97af64425668_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f5bb8d3f-7e8f-455c-a340-3d7e990a257d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/5a1fe4c8-561d-45fa-8be7-cf4b2c7e6843_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/5a1fe4c8-561d-45fa-8be7-cf4b2c7e6843_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/5a1fe4c8-561d-45fa-8be7-cf4b2c7e6843_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"307e6856-fbec-4aac-9064-dd10d319d86f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/bbcd7618-2fc5-4378-950a-8ac54312882e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/bbcd7618-2fc5-4378-950a-8ac54312882e_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/bbcd7618-2fc5-4378-950a-8ac54312882e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4db0d827-e304-42ee-9cc0-3db2c5c8658b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/607b9544-a478-4dad-96f2-0f64df87fd35_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/607b9544-a478-4dad-96f2-0f64df87fd35_Size210x140.jpg","Description":"Naverland 3, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/07-July/16/607b9544-a478-4dad-96f2-0f64df87fd35_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]
NY SAG

Naverland 3, 2600 Glostrup

Årlig leje 604.300 kr.dkk
890 m² Leje, Kontor

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kobbervej 8, 2730 Herlev

Telefon: 58 58 71 00

Erhverv

Thomas Møller Rudlang

Partner, Salgs- og udlejningschef

tru@edc.dk

Mobil: 22 92 66 55

Kontor

Årlig leje 604.300 kr.

Sagsnr.

27801134

Etageareal

890 m²

Kælder

86 m²

Samlet etageareal

890 m²

Byggeår / ombygningsår

1963 / 2003

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

F

Opvarmningstype

Elovne, elpaneler

Årlig leje pr. m²

679 kr.

Årlige driftsudgifter

57.000 kr.

Årlige driftsudgifter pr. m²

64 kr.

Årlig bruttoleje

661.300 kr.

Årlig bruttoleje pr. m²

743 kr.

Depositum

302.150 kr.

Aconto varme

56.000 kr.

Elektricitet

Betales direkte til forsyningsselskab

Momsregistreret

Ja

Lejeforhold

Uopsigelighed fra lejer

3 år

Uopsigelighed fra udlejer

3 år

Opsigelse

6 måneder

Lejeregulering

NPI dog min 3%

Overtagelsesdato

01-09-2020

Indvendig vedligeholdelse

Lejer

Udvendig vedligeholdelse

Udlejer

Faciliteter

Interiør

Kantine

Fælles mødelokale

Fælles reception

Bad og omklædning

Cykelkælder

Exteriør

P-Pladser (10 stk)

Altan

Porte

Ramper

Tagterrasse

Indhegnet

Udenomsarealer Delvist befæstet

Teknik

Personelevator

Vareelevator

Ventilation

Kabling

Kameraovervågning

Dørtelefon

Vaskeri

Vinduestype Termo

890 m² velbeliggende kontor med domicilpræg

Velbeliggende præsentabelt kontorlejemål i Hersted Industripark med kort afstand til Ring 3 og motorvejsnettet udlejes 890 m² kontor og 86 m² kælder

Lejemålet har domicilpræg og er beliggende i en 3-længet bygning. Lejemålet har egen indgang ud mod vejen, meget grønne arealer foran og på siden af bygningen.

Lejemålet er indrettet med reception, kontorer i varierende størrelser, mødelokaler, køkken med spiseplads, arkivrum, toiletter mv. I enden af den ene længe er der indrettet til lager/montage, hvortil der er adgang til vareindlevering via dobbeltdør og rampe til varevogne. I forbindelse med køkkenet er der adgang til hyggelig stor gårdhave. Kælderen er indrettet til lager/arkiv.

Der er gode parkeringspladser ved lejemålet, ligesom der er offentlig parkering på vejen.

For yderligere oplysninger kontakt Thomas Møller Rudlang, direkte telefon 58 58 10 22.

Om beliggenheden

 • Smedeland (Naverland)
  174 m
 • 17 - Frederikssundsmotorvejen
  2,7 km
 • Glostrup st
  3,0 km
 • Vanløse st (Metro)
  8,4 km
 • Valby st
  9,8 km

Kontakt os vedr. Naverland 3, 2600 Glostrup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kobbervej 8, 2730 Herlev

Telefon: 58 58 71 00

Erhverv

Thomas Møller Rudlang

Partner, Salgs- og udlejningschef

tru@edc.dk

Mobil: 22 92 66 55

Lejerkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får lokaler til leje, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores lejerkartotek

Bestil en lejevurdering

Vil du vide, om din leje matcher markedslejen?

Bestil en lejevurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil lejevurdering