Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"304dd652-91ad-494d-9767-37f711951300","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/25b3ca7b-1659-4db7-81a5-e60627b12d7d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/25b3ca7b-1659-4db7-81a5-e60627b12d7d_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/25b3ca7b-1659-4db7-81a5-e60627b12d7d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"ec56ef0d-e7ae-4bc6-aad5-abc58b92627e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/2b16d124-7dd9-4210-8c58-32a4a646bdb6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/2b16d124-7dd9-4210-8c58-32a4a646bdb6_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/2b16d124-7dd9-4210-8c58-32a4a646bdb6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"c7fbf1e2-cae0-4cc3-af77-c40f2101f6e4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/0662f553-b4bf-46a9-a7ec-fc904b2f963c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/0662f553-b4bf-46a9-a7ec-fc904b2f963c_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/0662f553-b4bf-46a9-a7ec-fc904b2f963c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"2594e158-110f-4eda-83da-4fa0970a856f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/8e539019-9e3b-4ef4-addc-beb0a0fce807_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/8e539019-9e3b-4ef4-addc-beb0a0fce807_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/8e539019-9e3b-4ef4-addc-beb0a0fce807_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c2a78599-5935-4598-9eb1-6b82f915571b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/93db76bd-990e-44f8-92e8-4fc2ad2db94e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/93db76bd-990e-44f8-92e8-4fc2ad2db94e_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/93db76bd-990e-44f8-92e8-4fc2ad2db94e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b31b9d04-e039-4d7e-a187-7594b60595ac","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/7ae35647-83cc-4912-b3ff-72d931aaa219_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/7ae35647-83cc-4912-b3ff-72d931aaa219_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/7ae35647-83cc-4912-b3ff-72d931aaa219_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"539afbe9-d506-4b9d-89a0-0805e358f3f6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/3b8fdcfa-3ea1-498c-bcef-476decdae62f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/3b8fdcfa-3ea1-498c-bcef-476decdae62f_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/3b8fdcfa-3ea1-498c-bcef-476decdae62f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"69d85bae-6f74-4801-8068-b8bf4c7df954","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/2d87f3e5-a4ce-4651-9606-511eeef51b06_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/2d87f3e5-a4ce-4651-9606-511eeef51b06_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/2d87f3e5-a4ce-4651-9606-511eeef51b06_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"dc3fd4cd-010d-4f20-9a38-527c0428be54","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/cf8e1de6-9fe0-4aee-a4aa-592c91eabee1_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/cf8e1de6-9fe0-4aee-a4aa-592c91eabee1_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/cf8e1de6-9fe0-4aee-a4aa-592c91eabee1_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"06ec546d-db96-4d09-b2a8-90fa48560aa3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/34678036-5f4e-4bed-8c40-706072b2a0c5_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/34678036-5f4e-4bed-8c40-706072b2a0c5_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/34678036-5f4e-4bed-8c40-706072b2a0c5_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e60583c3-4bf1-4f59-b5e0-a79e8d372560","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/951c9b95-e21f-491e-9d30-f83f0062c90f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/951c9b95-e21f-491e-9d30-f83f0062c90f_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/951c9b95-e21f-491e-9d30-f83f0062c90f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e5426494-1996-4830-9f34-f27b6d28e805","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/f019054f-e5c1-4c22-b707-8a0d2d734b26_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/f019054f-e5c1-4c22-b707-8a0d2d734b26_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/f019054f-e5c1-4c22-b707-8a0d2d734b26_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4c64be49-06fb-4aea-8358-07a8b8bdf790","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/9cb612b9-ac87-4795-9ab8-895bb06b3128_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/9cb612b9-ac87-4795-9ab8-895bb06b3128_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/9cb612b9-ac87-4795-9ab8-895bb06b3128_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"22dbccc4-060e-4642-ae34-dfc3613f6725","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/51b92e67-0361-40bb-9468-3515eb589ab1_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/51b92e67-0361-40bb-9468-3515eb589ab1_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/51b92e67-0361-40bb-9468-3515eb589ab1_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"85ae3ff0-dbbd-46a9-8776-5ad90a1dc9cb","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/603482b0-c9ec-450c-99e1-788ece66f72b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/603482b0-c9ec-450c-99e1-788ece66f72b_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/603482b0-c9ec-450c-99e1-788ece66f72b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d346ea8d-5a43-4acb-8bc3-3b3bdbd545f3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/2a224b29-9646-43a7-bc11-2d79c042876a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/2a224b29-9646-43a7-bc11-2d79c042876a_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/2a224b29-9646-43a7-bc11-2d79c042876a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"dbb6db91-d7f4-4029-975a-39410103d926","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/e4a49b29-2a92-43fd-a8ef-52e72d85d90d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/e4a49b29-2a92-43fd-a8ef-52e72d85d90d_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/e4a49b29-2a92-43fd-a8ef-52e72d85d90d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"dc0ffd24-1843-4c68-8bd0-424207cb7a24","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/9e11edd4-0652-49c8-9113-c79c2ef33557_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/9e11edd4-0652-49c8-9113-c79c2ef33557_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/9e11edd4-0652-49c8-9113-c79c2ef33557_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"7eebef8c-86cf-49c6-ab24-ef5586b65aa8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/0dc399f3-0009-4ea5-9c65-88f8b1fbb970_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/0dc399f3-0009-4ea5-9c65-88f8b1fbb970_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/0dc399f3-0009-4ea5-9c65-88f8b1fbb970_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"44246613-b6f2-4e4c-90e4-238ca83b44d9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/2ca8bb0f-6ea3-42dd-be0f-b4d907d0e8e2_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/2ca8bb0f-6ea3-42dd-be0f-b4d907d0e8e2_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/2ca8bb0f-6ea3-42dd-be0f-b4d907d0e8e2_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"95699be8-bcf2-4964-a12f-ce338a8703b5","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/075cab54-d31d-43b9-9f7d-2858a03aa932_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/075cab54-d31d-43b9-9f7d-2858a03aa932_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/075cab54-d31d-43b9-9f7d-2858a03aa932_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"669a39dd-b4d7-4399-97ac-bd69e2cbda68","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/98648241-16e0-4781-aec6-8d8dc224ebe3_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/98648241-16e0-4781-aec6-8d8dc224ebe3_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/98648241-16e0-4781-aec6-8d8dc224ebe3_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a4262501-aaca-44b2-b778-6990bae88af2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/e060af4b-85e7-4285-820f-10f9789acf82_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/e060af4b-85e7-4285-820f-10f9789acf82_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/e060af4b-85e7-4285-820f-10f9789acf82_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a719044b-cadb-44c3-8fa0-97481da5b1fc","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/033ce8a4-aa0f-458e-89d9-5a809020498e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/033ce8a4-aa0f-458e-89d9-5a809020498e_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/033ce8a4-aa0f-458e-89d9-5a809020498e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"fcec79b1-691c-4cb7-91f2-30d41f6eb19f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/6749fa20-00a0-4af0-ab55-d6752ce54ab0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/6749fa20-00a0-4af0-ab55-d6752ce54ab0_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/6749fa20-00a0-4af0-ab55-d6752ce54ab0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5f144286-5a4b-4d15-a3c5-6c4049979fb2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/b9928795-53bb-4ad0-8ee5-56d312e0917e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/b9928795-53bb-4ad0-8ee5-56d312e0917e_Size210x140.jpg","Description":"Formervangen 12, 2600 Glostrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/04/b9928795-53bb-4ad0-8ee5-56d312e0917e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]
NY SAG

Formervangen 12, 2600 Glostrup

Årlig leje 348.000 kr.dkk
653 m² Leje, Lager/Produktion

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kobbervej 8, 2730 Herlev

Telefon: 58 58 71 00

Erhverv

Frank Kristensen

Partner, ejendomsmægler og valuar, MDE

fkr@edc.dk

Mobil: 51 68 04 68

Thomas Møller Rudlang

Partner, Salgs- og udlejningschef

tru@edc.dk

Mobil: 22 92 66 55

Lager/Produktion

Årlig leje 348.000 kr.

Sagsnr.

27801474

Etageareal

653 m²

Kælder

91 m²

Bebygget areal

5.187 m²

Erhvervsareal

653 m²

- Kontor

562 m²

Samlet etageareal

653 m²

Byggeår / ombygningsår

1965 / 2019

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

C

Antal etager

1

Alternativ anvendelse(r)

Kontor

Opvarmningstype

Fjernvarme/ blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

Årlig leje pr. m²

533 kr.

Årlig bruttoleje

348.000 kr.

Årlig bruttoleje pr. m²

532 kr.

Depositum

174.000 kr.

Elektricitet

Betales direkte til forsyningsselskab

Momsregistreret

Ja

Lejeforhold

Uopsigelighed fra lejer

Aftales

Uopsigelighed fra udlejer

Aftales

Opsigelse

6 måneder

Lejeregulering

NPI dog min 3%

Indvendig vedligeholdelse

Lejer

Udvendig vedligeholdelse

Udlejer

Faciliteter

Interiør

Kantine

Fælles mødelokale

Fælles reception

Bad og omklædning

Cykelkælder

Exteriør

Altan

Porte

Ramper

Tagterrasse

Indhegnet

Udenomsarealer Befæstet

Teknik

Personelevator

Vareelevator

Ventilation

Kabling

Kameraovervågning

Vaskeri

Vinduestype Termo

Præsentabelt lejemål - klar til indflytning

Grundarealet er fordelt mellem ejendommens lejere, men foran lejemålet forefindes et befæstet areal til parkering. Langs lagerhallen forefindes tillige et asfalteret og indhegnet udendørs oplagsareal.

Kontorafsnittet entreres fra en stor fælles hall med et loungeområde. Det er muligt at etablere en bemandet reception efter ønske. Området er indrettet med en central fordelingsadgang som hvorfra der er adgang til de primære kontorer.

Kontordelen består primært af et chefkontor som 2 større kontorer med – 2-4 arbejdsstationer. Fra fordelingsgangen er der tillige adgang til the-køkken, toilet, samt diverse teknik- og disponible rum.

Lager/showroom:

Det tidligere lagerlokale er total renoveret og fremstår pt. som et showroom med udstilling af leasing biler. Fra showroomet er der portadgang til det indhegnede gårdareal. En del af hallen er inddraget til salgskontorer mv. Fra hallen er der adgang til diverse personalerum, toiletter m.v.

Kælderplan er opdelt personalestue, diverse depotrum m.v.

Den aktuelle indretning fremgår af plantegningen.

Alt i alt et præsentabelt lejemål som står klar til indflytning.

Om beliggenheden

 • Formervangen (syd) (Formervangen)
  230 m
 • Glostrup St.
  3,5 km
 • Glostrup St.
  3,9 km
 • 17 - Frederikssundsmotorvejen
  4,3 km
 • Vanløse St. (Metro)
  9,2 km

Kontakt os vedr. Formervangen 12, 2600 Glostrup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kobbervej 8, 2730 Herlev

Telefon: 58 58 71 00

Erhverv

Frank Kristensen

Partner, ejendomsmægler og valuar, MDE

fkr@edc.dk

Mobil: 51 68 04 68

Thomas Møller Rudlang

Partner, Salgs- og udlejningschef

tru@edc.dk

Mobil: 22 92 66 55

Lejerkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får lokaler til leje, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores lejerkartotek

Bestil en lejevurdering

Vil du vide, om din leje matcher markedslejen?

Bestil en lejevurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil lejevurdering