Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"923e33c6-111a-4dc9-b705-8108db7ba274","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/432b89d5-2a93-4877-b8df-58d3e40689ca_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/432b89d5-2a93-4877-b8df-58d3e40689ca_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/432b89d5-2a93-4877-b8df-58d3e40689ca_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"057f43c7-2895-418a-8dec-b045a52da921","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/bac04cee-81ee-4d7c-80da-fd7e60e64e5b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/bac04cee-81ee-4d7c-80da-fd7e60e64e5b_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/bac04cee-81ee-4d7c-80da-fd7e60e64e5b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"13b08d32-1c77-49cd-a98f-19a0b1853311","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1d19141f-cf77-4c2f-98be-12247cbacbc4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1d19141f-cf77-4c2f-98be-12247cbacbc4_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1d19141f-cf77-4c2f-98be-12247cbacbc4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"1eefdb81-0caa-46b4-b3e5-3a6c15989bbe","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/66b0c6c0-b83d-4fa0-8275-565228393b26_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/66b0c6c0-b83d-4fa0-8275-565228393b26_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/66b0c6c0-b83d-4fa0-8275-565228393b26_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"298ba711-419c-41a1-bb26-fed9e0747bb3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/7213cf51-fca9-4208-9343-909b2c1f8151_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/7213cf51-fca9-4208-9343-909b2c1f8151_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/7213cf51-fca9-4208-9343-909b2c1f8151_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3fb501ff-e794-4a7e-9da1-674c14723389","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/a1641734-c4e4-4c2b-9036-9f4d9d5b4861_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/a1641734-c4e4-4c2b-9036-9f4d9d5b4861_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/a1641734-c4e4-4c2b-9036-9f4d9d5b4861_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4712fb76-526f-46cf-94a7-388451efe07b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/9ac50a96-f76b-4b7d-9825-6fe559d6d3c2_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/9ac50a96-f76b-4b7d-9825-6fe559d6d3c2_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/9ac50a96-f76b-4b7d-9825-6fe559d6d3c2_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5bfb1f5d-500b-493e-8666-0cb57f5bc8d2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/41a331f2-a284-4b3d-8e3e-0d96931e4c13_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/41a331f2-a284-4b3d-8e3e-0d96931e4c13_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/41a331f2-a284-4b3d-8e3e-0d96931e4c13_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"78b8a293-f83b-4fb7-9a28-f017bd93c6a3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/f3e5383f-c03c-478c-ad15-568a10a2e504_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/f3e5383f-c03c-478c-ad15-568a10a2e504_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/f3e5383f-c03c-478c-ad15-568a10a2e504_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"82715eb8-fa71-45d6-9954-6486bf977181","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/a7a41e2a-f47f-4d13-9706-11b382b5dc39_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/a7a41e2a-f47f-4d13-9706-11b382b5dc39_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/a7a41e2a-f47f-4d13-9706-11b382b5dc39_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"85c076a8-f39e-4df7-921e-d1f7a2ab4506","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/343d6ea7-d1bc-4ad6-9a59-eea86aec7e0e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/343d6ea7-d1bc-4ad6-9a59-eea86aec7e0e_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/343d6ea7-d1bc-4ad6-9a59-eea86aec7e0e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"949105c4-56ac-4f47-b790-050ae338d841","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/c1617474-0fa6-4619-a726-b5effabbf2bd_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/c1617474-0fa6-4619-a726-b5effabbf2bd_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/c1617474-0fa6-4619-a726-b5effabbf2bd_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"96dfe73a-f9be-48ca-af8b-d78e563049d5","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/b088cdb6-0c8c-4239-92c5-3cb7c96adbd0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/b088cdb6-0c8c-4239-92c5-3cb7c96adbd0_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/b088cdb6-0c8c-4239-92c5-3cb7c96adbd0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b3f01efe-8de7-49aa-a79d-50fb60d0b324","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/d78940eb-d913-41c2-bd3c-3dd17c5bc976_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/d78940eb-d913-41c2-bd3c-3dd17c5bc976_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/d78940eb-d913-41c2-bd3c-3dd17c5bc976_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"bc41d144-521e-4c12-9c2a-9c45d35e5bec","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/0bc7d72f-4ac0-4738-9ec4-1f633b21366f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/0bc7d72f-4ac0-4738-9ec4-1f633b21366f_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/0bc7d72f-4ac0-4738-9ec4-1f633b21366f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c637e67b-bce7-4f7f-85c8-bd4093500345","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/145ef662-ba12-4462-b192-98b86b334a3e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/145ef662-ba12-4462-b192-98b86b334a3e_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/145ef662-ba12-4462-b192-98b86b334a3e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d19d798a-c3fa-4b07-8a34-9231e053af1e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/99cb6e37-0edb-4323-bc5d-447cd81402cf_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/99cb6e37-0edb-4323-bc5d-447cd81402cf_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/99cb6e37-0edb-4323-bc5d-447cd81402cf_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d9758191-b034-4f83-baeb-caa746ef2052","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/ce3ed133-00b0-4dc1-acf3-6c4dec1002d4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/ce3ed133-00b0-4dc1-acf3-6c4dec1002d4_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/ce3ed133-00b0-4dc1-acf3-6c4dec1002d4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"fdcf00ef-b349-454d-af44-d9a4526df1bf","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/ae0b7fbf-a473-4ca0-8fd5-e2e37d74ef55_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/ae0b7fbf-a473-4ca0-8fd5-e2e37d74ef55_Size210x140.jpg","Description":"Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/ae0b7fbf-a473-4ca0-8fd5-e2e37d74ef55_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]
UDLEJET

Bregnerødvej 132A 2, 3460 Birkerød

Kontor

Sagsnr.

27801464

Etageareal

1.000 m²

Erhvervsareal

1.000 m²

- Kontor

1.000 m²

Samlet etageareal

1.000 m²

Byggeår

1964

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

C

Antal etager

1

Alternativ anvendelse(r)

Kontor

Opvarmningstype

Fjernvarme/ blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

Lejeforhold

Uopsigelighed fra lejer

Udlejer ønsker 4-5 års uopsigelighed

Uopsigelighed fra udlejer

Aftales

Opsigelse

6 måneder fra lejer - 12 måneder fra udlejer

Lejeregulering

NPI dog min 3%

Indvendig vedligeholdelse

Lejer

Udvendig vedligeholdelse

Udlejer

Opdeling

Nej - men andre muligheder i bygningen

Faciliteter

Interiør

Kantine

Fælles mødelokale

Fælles reception

Bad og omklædning

Cykelkælder

Exteriør

Altan

Porte

Ramper

Tagterrasse

Indhegnet

Udenomsarealer Befæstet

Teknik

Personelevator

Vareelevator

Ventilation

Kabling

Kameraovervågning

Dørtelefon

Vaskeri

Vinduestype Termo

1.000 m² kontorer der kan skræddersys til firmaet

Bygningen er udvendigt i en præsentabel og vel vedligeholdt stand med sortmalede facader med hvide vinduespartier.

De 1.000 m² kontorer ligger på 2. sal og har et godt naturligt lys, da der er dagslys fra begge sider.

Lejemålet består p.t. af en god kombination af enkelt- og flermandskontorer suppleret med loungeområder, møderum, kantine m.v.

Kontorlejemålet, på 2. sal, overtages nymalet overalt og med nye moderne tætvævede mørke tæppebelægninger. Lofterne er hvide forsænkede lyddæmpende lofter.

Kontorerne er moderne indrettet med kontorer i varierende størrelser, herunder storrumskontorer, enkelt- og flermandskontorer møderum, pauserum m.v.

En del af væggene er lette skillevægge, således at indretningen let kan ændres.

Der er bl.a. ventilation, lokal aircondition, glasvægge mod gange, en dejlig stor frokoststue/kantine.

Der kan afhængigt af møblering og lejers ønsker til indretning, være kontorpladser til ca. 40 - 60 arbejdspladser eller mere.

Udlejer kan, efter aftale, binding fra lejer og evt. merleje, tilbyde en anden indretning af lejemålet, hvor lejemålet indrettes med kontorer i forskellige størrelser, møderum, såfremt dette ønskes af lejer.

Der er mange toiletter, hvoraf nogle tillige har bad, så der er mulighed for at cykle på arbejde.

Der kan etableres en frokostordning med genboen i nr. 133 er mulig. Faste tilmeldte 78,25 kr. , billetter 89,25 kr. sælges i ark af 30 stk. Priser er excl. moms. I ydertids zonerne er der 20 % rabat. Ydertiderne er 11.15-11.45 og 12.45-13.15.

Om beliggenheden

 • Pilehøj Vænge (Bregnerødvej)
  57 m
 • Birkerød st
  1,6 km
 • Høvelte st.
  1,9 km
 • Hillerødmotorvejen
  3,6 km

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kobbervej 8, 2730 Herlev

Telefon: 58 58 71 00

Erhverv

Mark Backhausen

Ejendomsmægler og valuar, MDE

mob@edc.dk

Mobil: 40 59 41 34

Frank Kristensen

Partner, ejendomsmægler og valuar, MDE

fkr@edc.dk

Mobil: 51 68 04 68

Lejerkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får lokaler til leje, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores lejerkartotek

Bestil en lejevurdering

Vil du vide, om din leje matcher markedslejen?

Bestil en lejevurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil lejevurdering