Investeringslysten er retur oven på Corona

Detailsegmentet har været under stort pres i løbet af Coronapandemien grundet de vidtgående nedlukninger af samfundet, der har betydet at mange udlejere har været nødt til at yde lejerestancer. Detailsektoren har klaret sig langt bedre end forventet – ikke mindst grundet de omfattende hjælpepakker – og flere steder i landet er der stor fremgang inden for segmentet.

I takt med, at restriktionerne er ophørt, opererer butikkerne igen under normale forhold. Dog er der flere steder en udvikling i gang, der særligt kan tilskrives stigende internethandel. Det har haft modsatrettede effekter, da det dels betyder, at nogle butikker rykker over til onlinehandel og dels at butikker, der ellers udelukkende har haft en onlinetilstedeværelse, kan se ideen i et showroom, hvor kunderne har mulighed for at se og forholde sig til varerne.

Investeringslysten efter detaillokaler lader til at være vendt tilbage efter, at både 2019 og 2020 var præget af lav aktivitet. Sammenlignet med 2020 var transaktionsvolumen inden for detail dobbelt så stor i 2021. Det er særligt dagligvareporteføljer, der er meget efterspurgte, hvor der i de senere har været flere store transaktioner. Herudover er der øget interesse for shoppingcentre, hvilket kan forklares med de meget lave afkast inden for industri- og logistik, der betyder, at shoppingcentre kan være mere attraktiv ud fra en risikojusteret betragtning.

På landsplan udgør andelen af ledige detailhandelslokaler 2,6% for 1. kvartal 2022, hvilket er samme niveau som sidste kvartal. Niveauet er desuden det laveste niveau siden 3. kvartal 2010.