Markedsorientering om landbrugsejendomme

Etablerings- og købstidspunktet kan formentlig ikke blive bedre! 

Jordprisen - svinger fra under 100.000 kr. / ha til over 200.000 kr. / ha i Danmark
Bonitet er en afgørende faktor for prisen på gården. Høstudbytterne er i stadig stigende omfang omdrejningspunktet for handelsprisen. Derudover spiller det en stor rolle i hvilke dele af landet, der kan dyrkes specialafgrøder med græsser, økologi og kartofler.

Natur- og engarealer har været kraftig faldende prismæssigt, idet disse arealer har ringeste afkast. Går du i købs- / salgstanker, så kontakt os endelig for en snak, om hvad jorden koster i dit område.

Et stigende antal ejendomme sælges til personer (danskere, tyskere og hollændere m.fl.) med investeringsbaggrund og indsigt i landbrug. Vi konstaterer en bredere køberskare og bred vifte af ejerformer. Mange af disse personer køber sig ind i landbruget, men forholder sig passiv i daglig drift. Styrken er

  • at personerne aktiv deltager i gårdbestyrelsen med deres erhvervserfaring.
  • at personerne tilfører friske kontante penge til ny-investeringer / ejendomskøb / udvikling.
  • At krav til forrentning typisk ligger mellem 3,0 – 6,5%, hvilket mange landbrug med den rigtige ledelse sagtens kan honorere.

EDC arbejder intensivt med alternative ejer- og finansieringsformer. Ligesom sælgerpantebreve anvendes i kombination med Vækstfond og almindelige realkreditlån.

Vi ser stadig dygtige unge landmænd med stærkt netværk og gode driftsledelsesmæssige erfaringer, som etablerer sig !

Kvægejendomme – høj mælkepris giver optimisme
Interessen for store kvæggårde er god. Der skelnes nøgternt mellem ejendomme med udviklingspotentiale og ejendomme med belastende handicaps. De gode og udviklingsegnede kvæggårde er meget efterspurgte. Alle kvæglandmænd ønsker stigende mælkeleverance og større stalde til velfærd. Staldanlæggets format har stigende betydning. Kan ejendommen vokse til 500 køer eller mere?

Svineejendomme – stabil god indtjening skaber investeringslyst
Fremtidssikrede svinegårde med rationelle staldanlæg er salgbare. Generelt er udbuddet af svinebedrifter ”Til Salg” beskedent, også her mærker vi efterspørgsel fra de vel-etablerede / yngre landmænd med effektivitet på 35 – 38 grise / årsso som en selvfølge !

Lyst- / hesteejendomme – drømme realiseres i alle afskygninger for hobbyfolket
Markedet for lystejendomme er stabilt.  De ejendomme, hvor prisen er markedstilpasset, er meget salgbare. Bynære og velholdte lystejendomme uden alt for store udbygninger er nemmest omsættelige til de højeste priser. Vi har 100 % fokus på servicering af det stigende antal købere, som melder sig. De købere, som har solgt anden ejendom kombineret med fast arbejde, kan sagtens magte købet af en landejendom. Salget er godt på vej i den rigtige retning.

Stigende antal købere
Køberne har meldt sig på banen i stigende antal de seneste måneder. Nye kræfter og energi er der absolut brug for. Etablerings- og købstidspunktet kan formentlig ej heller blive bedre med den lave rente på 1 – 2 %, der kan afsikres i mange år frem.