Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"0a7897a2-509c-446b-88a4-f623ce3f3d1b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/e93e5857-8d69-447b-b099-33bca9e955b5_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/e93e5857-8d69-447b-b099-33bca9e955b5_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Plantegning)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/e93e5857-8d69-447b-b099-33bca9e955b5_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"18fba769-f2ee-4d0f-86f2-bec7d0baf081","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/24/297d6857-bceb-4e2b-933f-4800eca19a76_Size1920x1080.JPG","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/24/297d6857-bceb-4e2b-933f-4800eca19a76_Size210x140.JPG","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/24/297d6857-bceb-4e2b-933f-4800eca19a76_Size687x458.JPG","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4f32784f-7551-4e70-8238-f5523ad37ba2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/2ea22826-ba0b-4fd6-b82c-306ab57147b6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/2ea22826-ba0b-4fd6-b82c-306ab57147b6_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/2ea22826-ba0b-4fd6-b82c-306ab57147b6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"83b35b79-f434-4886-a921-1b2a29e89e0b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/cea745f2-1144-460a-8b52-12e6f5bedcb8_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/cea745f2-1144-460a-8b52-12e6f5bedcb8_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/cea745f2-1144-460a-8b52-12e6f5bedcb8_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"ef94bb35-e079-43de-99f8-fdd681a594c6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/cdc7aa31-cc00-43fa-b33a-12fb04ee3857_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/cdc7aa31-cc00-43fa-b33a-12fb04ee3857_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/cdc7aa31-cc00-43fa-b33a-12fb04ee3857_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"dd65f26d-e6ce-4223-be4d-8631d9486fce","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/c837860e-f0a9-4e79-8579-b6768b34c9f9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/c837860e-f0a9-4e79-8579-b6768b34c9f9_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/c837860e-f0a9-4e79-8579-b6768b34c9f9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"fce5d7ca-01ac-428a-a540-a754f5d7afaf","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/4578976f-1306-4e47-a4dc-569efe0b7934_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/4578976f-1306-4e47-a4dc-569efe0b7934_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/4578976f-1306-4e47-a4dc-569efe0b7934_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5ceed4af-b003-458a-aa6a-2f93f63c8047","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/67bf73cb-ff98-41a2-89e2-bc5d4becf1bd_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/67bf73cb-ff98-41a2-89e2-bc5d4becf1bd_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/67bf73cb-ff98-41a2-89e2-bc5d4becf1bd_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3363e869-06af-4be7-870a-9018ee424e8a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/bd4ad633-a29c-4ad6-b4eb-9f4bde13b330_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/bd4ad633-a29c-4ad6-b4eb-9f4bde13b330_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/bd4ad633-a29c-4ad6-b4eb-9f4bde13b330_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"56920b81-9939-4026-bae7-84cb1baaa38c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/379ca9d9-4481-42b9-9413-409dffd7716b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/379ca9d9-4481-42b9-9413-409dffd7716b_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/379ca9d9-4481-42b9-9413-409dffd7716b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c1d09137-c141-4c53-a475-a478b5edd278","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/10b9e8a6-50ef-40cc-bf17-8ff4d96a0de2_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/10b9e8a6-50ef-40cc-bf17-8ff4d96a0de2_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Kontor)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/10b9e8a6-50ef-40cc-bf17-8ff4d96a0de2_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"2bf1a788-7bd0-4f8b-a5be-da2975224401","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/43809bb1-3e85-444b-b1b5-ea787c9469c9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/43809bb1-3e85-444b-b1b5-ea787c9469c9_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Gang)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/43809bb1-3e85-444b-b1b5-ea787c9469c9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"26d27b04-828e-4dbf-9e63-d24077fa3eb6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/3b2b26d4-1041-4be6-98ee-2698ff8078ff_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/3b2b26d4-1041-4be6-98ee-2698ff8078ff_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Gang)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/3b2b26d4-1041-4be6-98ee-2698ff8078ff_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5ff468de-085a-49e3-9f7c-1e9deff6ba8d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/84b602df-7e1f-4b3b-a9ee-0653ec6212ec_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/84b602df-7e1f-4b3b-a9ee-0653ec6212ec_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Badeværelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/84b602df-7e1f-4b3b-a9ee-0653ec6212ec_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":2}},{"Id":"b1e37a9b-8013-4916-88b1-5576a0f22773","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/eff5981f-e6b2-46b2-ab02-38fff837a952_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/eff5981f-e6b2-46b2-ab02-38fff837a952_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Gang)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/eff5981f-e6b2-46b2-ab02-38fff837a952_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ca51bc14-36b1-4675-a07f-a68e3eb29915","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a78db347-7e57-47fd-87d8-da086c7dd53b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a78db347-7e57-47fd-87d8-da086c7dd53b_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a78db347-7e57-47fd-87d8-da086c7dd53b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b730951b-6a7d-40f9-8ffd-5d60697f04c7","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/866292c4-eba3-4d25-a238-f480ebe6de9d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/866292c4-eba3-4d25-a238-f480ebe6de9d_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/866292c4-eba3-4d25-a238-f480ebe6de9d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b19ce69c-922e-4267-ad01-d1f48e21b3ec","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/981a7969-2751-4835-895d-8ff4695a4e97_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/981a7969-2751-4835-895d-8ff4695a4e97_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/981a7969-2751-4835-895d-8ff4695a4e97_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"0d6151ed-ef77-430d-84b4-a5ad9fec3be8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/45e7cc85-9699-487e-9a2b-bbaf039f1c2a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/45e7cc85-9699-487e-9a2b-bbaf039f1c2a_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/45e7cc85-9699-487e-9a2b-bbaf039f1c2a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"be1342b9-b1d6-4de0-aa67-f680ffd29f9a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/98917790-9fc2-4ad9-9e0a-be4eb117fd15_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/98917790-9fc2-4ad9-9e0a-be4eb117fd15_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/98917790-9fc2-4ad9-9e0a-be4eb117fd15_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a247e51c-8aeb-40cb-9058-4d315c431ea6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/f1d59e09-b864-48ce-b9c5-01ffa6323dba_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/f1d59e09-b864-48ce-b9c5-01ffa6323dba_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/f1d59e09-b864-48ce-b9c5-01ffa6323dba_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"83ec7fc3-851d-4230-9b54-1987fbd610ce","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/baba1acb-c8e5-4020-9611-fd94f77b3082_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/baba1acb-c8e5-4020-9611-fd94f77b3082_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/baba1acb-c8e5-4020-9611-fd94f77b3082_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"82140731-0582-4134-9eca-a6a450cd52be","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/f896afbe-c125-46d7-a7a9-3804a38576cd_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/f896afbe-c125-46d7-a7a9-3804a38576cd_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/f896afbe-c125-46d7-a7a9-3804a38576cd_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e1dc8a65-bb51-43ab-8303-2a1a452e9568","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a479cc8e-48c1-4a12-b5f4-169af67bd6f3_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a479cc8e-48c1-4a12-b5f4-169af67bd6f3_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a479cc8e-48c1-4a12-b5f4-169af67bd6f3_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"bfa138d7-5a14-47b3-ac6a-8a9774fb22db","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/51815086-1e62-4c5b-8d4e-bf5d79aa1029_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/51815086-1e62-4c5b-8d4e-bf5d79aa1029_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/51815086-1e62-4c5b-8d4e-bf5d79aa1029_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"770831e1-e009-4ff0-8a95-0db8e4a7455b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/02f794e9-87a3-4d6b-bfa9-58172d89d611_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/02f794e9-87a3-4d6b-bfa9-58172d89d611_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/02f794e9-87a3-4d6b-bfa9-58172d89d611_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"16945950-ec32-4b23-bb0d-a23785d1dc89","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/619c0bab-e4d8-4d3e-87e9-6bb5ff95fa49_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/619c0bab-e4d8-4d3e-87e9-6bb5ff95fa49_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/619c0bab-e4d8-4d3e-87e9-6bb5ff95fa49_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b366c36c-2d71-4519-99cb-116a41d9d3ea","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a850efc6-82b6-44d6-b1dd-4ff7e647375e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a850efc6-82b6-44d6-b1dd-4ff7e647375e_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a850efc6-82b6-44d6-b1dd-4ff7e647375e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b54ceee7-95ca-47b0-9f25-302c6151e4b4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/542fbf02-1b74-43d5-bf33-86d8f3373835_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/542fbf02-1b74-43d5-bf33-86d8f3373835_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/542fbf02-1b74-43d5-bf33-86d8f3373835_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"696e6f85-20be-4cf5-bdf2-722210efa133","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/bff2a526-5989-4a7b-8dfd-c821d5d1dc56_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/bff2a526-5989-4a7b-8dfd-c821d5d1dc56_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Udsigt)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/bff2a526-5989-4a7b-8dfd-c821d5d1dc56_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3770756d-a8d3-4388-adaf-e2a1f379a4c9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/df6fc240-de1f-43ba-86e3-a3eb1e2ee54d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/df6fc240-de1f-43ba-86e3-a3eb1e2ee54d_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Udsigt)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/df6fc240-de1f-43ba-86e3-a3eb1e2ee54d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"37cfd80c-64ae-40dc-9c30-e6d0fd24e8f3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/0e417d3b-2799-458e-ad4b-c19c5a40e4a5_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/0e417d3b-2799-458e-ad4b-c19c5a40e4a5_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/0e417d3b-2799-458e-ad4b-c19c5a40e4a5_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"3c7a90bb-3843-4538-a6d7-b3fbd4fcd910","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/5f947155-6948-4648-9597-851216086c63_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/5f947155-6948-4648-9597-851216086c63_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/5f947155-6948-4648-9597-851216086c63_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"956eb16c-7c98-40c7-adb7-cdc8ac387437","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/ba02c331-7382-43ec-af5e-ee3f6574d0ee_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/ba02c331-7382-43ec-af5e-ee3f6574d0ee_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/ba02c331-7382-43ec-af5e-ee3f6574d0ee_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ca1ae99b-757a-48ed-aac7-123be3d9a6d2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/57f50d5d-75e1-441b-a95b-a6666450f7e1_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/57f50d5d-75e1-441b-a95b-a6666450f7e1_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/57f50d5d-75e1-441b-a95b-a6666450f7e1_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f39cfe09-a9c0-4e43-8771-11575c8b2b53","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/cc8539ff-279d-46fa-81bd-a36fcf163bfe_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/cc8539ff-279d-46fa-81bd-a36fcf163bfe_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/cc8539ff-279d-46fa-81bd-a36fcf163bfe_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"7837bdd3-b086-4639-aba4-8a3466a80ab6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a8ccdf57-ac62-4eee-82ee-9dcf563dbc33_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a8ccdf57-ac62-4eee-82ee-9dcf563dbc33_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/a8ccdf57-ac62-4eee-82ee-9dcf563dbc33_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"ed67a2ea-8464-47e2-beeb-1f3f93c65d7e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/bad6e24b-8657-455e-9336-e9388594382e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/bad6e24b-8657-455e-9336-e9388594382e_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/bad6e24b-8657-455e-9336-e9388594382e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"4feabfb8-bdaa-4b3a-9fcb-348ba81dfeed","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/2ab5ba2a-2784-49b9-a3a4-a23999b25c11_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/2ab5ba2a-2784-49b9-a3a4-a23999b25c11_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/2ab5ba2a-2784-49b9-a3a4-a23999b25c11_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"7da25f9d-fa56-42c7-8bb3-c366d5b40599","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/f295a07b-ad65-4755-8341-422c5e7be5c7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/f295a07b-ad65-4755-8341-422c5e7be5c7_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/f295a07b-ad65-4755-8341-422c5e7be5c7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"8b1c32e1-399d-41e0-981d-9d19beb7f9ea","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/650163eb-8474-4f7a-8047-da356d1ff020_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/650163eb-8474-4f7a-8047-da356d1ff020_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/650163eb-8474-4f7a-8047-da356d1ff020_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"e5df6397-a4d8-4cf5-b213-2b1025a7f984","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/0762413e-f9ae-487b-b82f-98882edb6290_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/0762413e-f9ae-487b-b82f-98882edb6290_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Luftfoto)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/0762413e-f9ae-487b-b82f-98882edb6290_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"8865bc86-09da-426f-b459-6dc4eb8b8ee9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/5b66576a-2c22-423c-b5be-dbaa95c1c1d5_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/5b66576a-2c22-423c-b5be-dbaa95c1c1d5_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Luftfoto)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/5b66576a-2c22-423c-b5be-dbaa95c1c1d5_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ad6329b1-6455-4cb3-8a09-2bc7a677f812","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/abfaae28-f281-424d-9074-516a67488001_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/abfaae28-f281-424d-9074-516a67488001_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Kort)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/abfaae28-f281-424d-9074-516a67488001_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ef82e776-1016-493d-8ea9-923ba3579077","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/ccc1101f-21ce-4078-b4c8-5420280644ce_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/ccc1101f-21ce-4078-b4c8-5420280644ce_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Kort)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/ccc1101f-21ce-4078-b4c8-5420280644ce_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5ed230e2-2d02-4499-b833-185e9adf25bd","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/37af2e76-02ef-46c9-8e9f-e5ad53b3e607_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/37af2e76-02ef-46c9-8e9f-e5ad53b3e607_Size210x140.jpg","Description":"Østergade 27, 6753 Agerbæk (Luftfoto)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/09-September/10/37af2e76-02ef-46c9-8e9f-e5ad53b3e607_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]

Østergade 27, 6753 Agerbæk

7.998.000 kr.dkk
10.275 m² Brugerejendom, Lager/Produktion

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kirkegade 9, 6700 Esbjerg

Telefon: 76 10 48 00

Erhverv

Jesper Ølgaard Bloch

Partner, Ejendomsmægler MDE, Valuar, MRICS

jbl@edc.dk

Mobil: 28 83 00 09

Karsten Lindgård Jensen

Direktør og partner

klj@edc.dk

Mobil: 23 20 79 21

Lager/Produktion

Pris 7.998.000 kr.

Sagsnr.

67001211

Etageareal

10.275 m²

Kælder

516 m²

Grundareal

38.857 m²

Bebygget areal

9.759 m²

Erhvervsareal

10.275 m²

- Kontor

479 m²

- Lager & Produktion

9.796 m²

Samlet etageareal

10.275 m²

Byggeår / ombygningsår

1957 / 2000

Omfattet af energimærke

Nej

Alternativ anvendelse(r)

Kontor

Opvarmningstype

Centralvarme fra eget anlæg, et-kammer fyr

Pris/m²

778 kr.

Ejendomsskatter

65.175 kr.

- Grundskyld

65.175 kr.

Vurdering

2018

Ejendomsværdi

3.600.000 kr.

Grundværdi

2.065.100 kr.

Faciliteter

Interiør

Kantine

Loftshøjde (5,50 m)

Exteriør

Porte

Ramper

Indhegnet

Udenomsarealer Delvist befæstet

Teknik

Indlagt el, sikret med (amp) 25

Vinduestype Blandet

Stor lager/produktionsejendom på 10.275 kvm med tilhørende kontorfaciliteter.

Stor lager/produktionsejendom på 10.275 kvm med tilhørende kontorfaciliteter.

Ejendommen er beliggende i Agerbæk, med kun ca. 27 min kørsel til Esbjerg og ca. 15 min kørsel til motorvej E20. Ejendommen er opført i år 1957 og er løbende tilbygget, senest i år 2000. Ejendommen består af mange forskellige afsnit med flere store lager/produktionshaller med en loftshøjde på 3,5 - 6 meter i de forskellige rum, samt med betongulv og gode porte mm. Derudover findes der toiletområder, sprøjterum, fyrrum, samt kontorafsnit og kælderrum.

Samlet erhvervsareal er på 10.275 kvm. Kontor/mødelokaler udgør ca. 479 kvm. Kælderareal på ca. 516 kvm. Bygningerne er opført og installeret til at kunne godkendes til produktion med store brandkrav. Der forefindes nyere

elinstallationer med samlet 1300A, som er fordelt på mange undertavler.

Bygningerne opvarmes ved fast brændselsanlæg, pillefyr eller olievarme, med strålevarme i de fleste rum. Der er

mulighed for at fyre med flis, affaldstræ, piller, pillesmuld, samt med eget affald. I bygningen forefindes: Trådløs internet, avanceret alarm og overvågning, automatisk lys, trykluftsanlæg, strømudtag. Der er gode tilkørselsforhold og parkeringsmuligheder, samt indhegnet oplagsplads.

Stor og spændende ejendom med masser af kvm.

Om beliggenheden

  • Agerbæk, Jernbanegade v Grønnegade
    446 m
  • Esbjergmotorvejen (71)
    10,8 km
  • Gørding st
    16,2 km

Kontakt os vedr. Østergade 27, 6753 Agerbæk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kirkegade 9, 6700 Esbjerg

Telefon: 76 10 48 00

Erhverv

Jesper Ølgaard Bloch

Partner, Ejendomsmægler MDE, Valuar, MRICS

jbl@edc.dk

Mobil: 28 83 00 09

Karsten Lindgård Jensen

Direktør og partner

klj@edc.dk

Mobil: 23 20 79 21

Køberkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får ejendomme til salg, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores køberkartotek

Bestil en salgsvurdering

Vil du vide, hvad din ejendom er værd?

Bestil en salgsvurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil salgsvurdering