Erhvervsgrund fra EDC

Nymarksvej

4780 Stege

I licitation

Licitation/Udbud

OFFENTLIGT UDBUD • Naturskøn beliggenhed med vandudsigt

• Mulighed for åben-lav og tæt-lav bo­lig­be­byg­gel­se

• Tilladt be­byg­gel­ses­pro­cent op til 25/35

• Parcellen er ikke byggemodnet

Der udbydes her skønt beliggende storparcel på 56.179 m² (heraf vej 888 m²), som fortrinsvis er udlagt til åben-lav og tæt-lav bo­lig­be­byg­gel­se.

Arealet er for­holds­mæs­sigt plant og ligger som del af nyt og attraktivt boligområde i den nordvestlige del af Stege med direkte kig til vandet og kort afstand til Stege midtby. Området afgrænses af bydel mod nordvest og det åbne land og kysten langs Stege Bugt.

Området ved Opalvænget og Jadevænget, som ligger lige syd for og er en del af lo­kal­plans­om­rå­det, udgør nyere par­cel­huskvar­ter. Alle grunde i den del af udstykningen er solgt.

Planforhold:
Lokalplan nr. 97 er gældende for området.
Lokalplanen fastlægger rammerne for nyt boligområde ved Nymarksvej i den nordvestlige del af Stege med det formål at sikre nye ud­byg­nings­mu­lig­he­der for især åben-lav bo­lig­be­byg­gel­se.
Lokalplanen er inddelt i 7 delområder, hvor ejendommen omfatter områderne B1 Ia, B2 III, B2 IV, B2 V og B2 VI.
Områderne B1 er udlagt til åben-lav bebyggelse og B2 til tæt-lav.
I delområde B2 IV er der endvidere mulighed for anvendelse til mindre erhverv- og værk­sted­virk­som­hed og offentlige formål såsom dag- og døg­nin­sti­tu­tio­ner.

For delområde B1 Gælder bl.a.:
Min udstykning 700 m²
Maksimal tilladt be­byg­gel­ses­pro­cent 25
Max etager 1, dog 1½ plan i B1 Ia

For delområder B2 gælder bl.a.
Byggeområderne III og V må kun anvendes til tæt-lav
Byggeområde VI skal anvendes til punkthuse i 2 plan
Min udstykning 350 m² - en del af det fastsatte minimumsareal kan tillades udlagt til fælles opholds- adgangs- og par­ke­rings­a­re­al
Maksimal tilladt be­byg­gel­ses­pro­cent 35

Placering af vejanlæg, byggefelter, grønne områder m.m. er bestemt i lokalplan.

Området skal forsynes som følger:
Varmeforsyning: fjernvarme
Vandforsyning: Stege Vandværk

Stamvej (forlængelse af A-A) skal udlægges i 11 meters bredde med 5,5 meter vejbane og flisefortov i begge sider. Boligveje i 9 meters bredde, ligeledes med 5,5 meter vejbane og flisefortov i den ene side. Øvrige veje med min 5 meters bredde.

TILBUDSGIVNING
Udbuddet gennemføres i henhold til lov om kommunernes styrelse § 68 og bekendtgørelse nr. 396 af den 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme (”grundsalgs­be­kendt­gø­rel­sen”) samt i over­ens­stem­mel­se med de vilkår, der følger af nærværende ud­buds­ma­te­ri­a­le.

Købstilbuddet skal afgives på køb­stil­buds­blan­ket som rekvireres hos EDC Erhverv Poul Erik Bech.

Købstilbud skal være ledsaget af bankgaranti eller udtalelse fra købers bank om godkendelse af købet i sin helhed og købers betalingsevne, som betingelse for at sælger tager stilling til det afgivne købstilbud.

Købstilbuddet skal desuden være ledsaget af kort redegørelse for påtænkt anvendelse af ejendommen.

Ejendommen overtages den 1. i en måned og senest 3 måneder efter at der forligger endelig accept fra sælgers side.

SALGSVILKÅR og KØB­STIL­BUDS­BLAN­KET erhverves i sin fulde længde hos EDC Erhverv Poul Erik Bech - Sydsjælland & Lolland/Falster