Erhvervsgrund fra EDC

Kongens Kvarter 34

7000 Fredericia

17.769.300 kr.

Brugerejendom

Erhvervsgrund i attraktivt in­du­strik­var­ter

Grunden er beliggende i Kongens Kvarter, som er et nyere område i Fredericia, mellem Taulov og Erritsø og med facade ud til motorvej E20, der dagligt passeres af mere end 74.000 biler.

Området udlægges til erhverv i miljøklasse 1-5 serviceerhverv. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til administration, liberale erhverv, butikker, restauranter, hoteller, ud­stil­lings­virk­som­hed, (herunder større sports- og fritidsanlæg af regional betydning), erhvervs- og fri­tids­un­der­vis­ning, særlig pladskrævende detailhandel og andre virksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Endvidere må der opføres og indrettes kollektive anlæg og institutioner (herunder offentlige) samt andre sociale, ud­dan­nel­ses­mæs­si­ge, kulturelle og miljømæssige ser­vi­ce­funk­tio­ner, der er forenelige med områdets anvendelse til serviceerhverv.

Området mellem motorvejen og jernbanen må ud over ovennævnte anvendes til detailhandel i form af butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper. Det maksimale brut­to­e­ta­gea­re­al til butikker er 30.000 m2. Den samlede ramme for nybyggeri af denne type butikker er 86.400 m². Den maksimale bu­tiks­stør­rel­se er 25.000 m².

Lokalplan nr. 242 er gældende for området.

• Be­byg­gel­ses­pro­cent max 100
• Etageareal max. 6
• Bygningshøjde max. 24 meter

Kongens Kvarter udgør den mest centrale del af DanmarkC der består af en række nye er­hvervs­om­rå­der udlagt langs motorvejs- og banenettet – fra Snoghøj til Taulov.

Det er byrådets mål at skabe et attraktivt, relativt tætbebygget område med lands- og regiondækkende funktioner, serviceerhverv, herunder sports- og kul­tur­funk­tio­ner. I den nordvestlige del af området skal der udlægges areal til funktioner, der understøtter etablering af stands­nings­sted/station.

Grundene mod motorvejen giver virksomhederne stor eksponering.