Erhvervsgrund fra EDC

Jeksen Dalvej 36

8362 Hørning

5.395.200 kr.

Brugerejendom

Attraktiv erhvervsgrund

• Beliggende i eftertragtet erhvervsområde
• Kort afstand til Motorvej E45
• Området tillader kontor- og pladskrævende butiksformål
• Mulighed for opførelse af 6.744 m²

Udsnit fra lokalplan

Are­al­an­ven­del­se
Delområdet kan alene anvendes til kontor- og butiksformål i miljøklasse 1-3. I delområdet må der etableres butikker med pladskrævende varegrupper med større ud­valgs­va­re­bu­tik­ker, der forhandler elektronik, tv/radio, edb, hårde hvidevarer, tilbehør til motorkøretøjer og boligtilbehør o. lign. butikker.
Inden for delområdet kan der på matr. nr. 7n, Bjertrup by, Hørning, etableres restauration og anden ser­vi­ce­virk­som­hed samt tilhørende lager. Der må ikke ske udendørs servering i forbindelse med områdets anvendelse til restauration eller anden ser­vi­ce­virk­som­hed.
Inden for området kan også placeres koncepter, der kombinerer fysiske butikker og e-handel inden for nævnte va­resor­ti­men­ter.

Udstykning
Inden for delområde C må der ikke udstykkes grunde med en størrelse på mindre end 3.000 m².

Bebyggelsens omgang og placering
I delområde C må be­byg­gel­ses­pro­cen­ten ikke overstige 50. I delområdet må intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade gives en højde, der overstiger 10 m over det omgivende terræn (målt efter reglerne i byg­nings­lo­v­giv­nin­gen). Bygningerne må ikke opføres med mere end 2 etager. Inden for delområdet må der max. opføres 7.500 m2 til større ud­valgs­va­re­bu­tik­ker og herunder butikker til pladskrævende varegrupper. Den enkelte butik må ikke opføres med et brut­to­e­ta­gea­re­al på under 800 m2 eller et brut­to­e­ta­gea­re­al på over 2.000 m2.

Veje stier og parkering
Matr. nr. 7n, Bjertrup by, Hørning kan, såfremt denne ejendom tages i brug til re­stau­ra­tions­for­mål eller til indretning af sel­skabslo­ka­ler førend vej Q-R er ført frem til ejendommen, ad­gangs­be­tje­nes af sin nuværende adgang til Jeksen Dalvej. Når vej Q-R er ført frem til ejendommen, skal den midlertidige adgangen til Jeksen Dalvej nedlægges og ændres til sti.