Erhvervsgrund fra EDC

Skærskovhedevej 3

8600 Silkeborg

3.912.000 kr.

Brugerejendom - 19.560 m²

Byggegrund med mange muligheder

• Beliggende i fuldudbygget erhvervsområde
• Kort afstand til by og motorvej
• Mulighed for udstykning i mindre enheder
• Godkendt til industri, håndværk, kontor og lign.
• Køber afholder udgifter til byggemodning

Uddrag fra Lokalplan nr. 14-002
Grunden er ikke byggemodnet og køber sørger selv for dette og omkostningerne forbundet hermed.

Lokalplanens formål er at der i området kan placeres forskellige typer af virksomheder indenfor miljøklasse 2-3 at der er fleksible muligheder for udstykning med hensyn til grund­stør­rel­ser at området fremtræder harmonisk, ordentligt og indbydende, med brede grønne arealer ud mod de omgivende veje.

Are­al­an­ven­del­se
Området må anvendes til lettere industri, værksteds- og hånd­vær­ker­virk­som­hed samt ud­stil­lings­virk­som­hed. Herudover til større kon­tor­virk­som­hed, It-virksomheder, laboratorier, høj­tek­no­lo­gi­ske frem­stil­lings­virk­som­he­der o. lign. Der må etableres virksomheder inden for virk­som­heds­klas­se 2 - 3, som er medtaget på virk­som­heds­li­sten, se bilag 1 bagest i lokalplanen.

Silkeborg kommune, Teknik- og Mil­jøaf­de­lin­gen kan tillade at andre virksomheder kan etablere sig i området. Det forudsætte, at virksomhederne efter en konkret vurdering af produktions- og miljøtekniske forhold kan sidestilles med de i listen nævnte virksomheder.

Ud­styk­nings­mu­lig­he­der
Der er i planen fastsat bestemmelser om at grunde syd for Skær­sko­v­he­de­vej skal have en størrelse på min. 2500 m². Der er vist en ret­nings­gi­ven­de ud­styk­nings­plan på *kortbilag 2, der muliggør, at grunde kan udstykkes yderligere eller sammenlægges afhængigt af de kommende virksomheders behov.

Udstykningen skal i princippet ske som vist på kortbilag 2 (lo­kal­plan­kor­tet). Grunde kan dog underopdeles og bebygges individuelt eller flere grunde kan lægges sammen og bebygges samlet.

Bebyggelsens placering og omfang
Bebyggelse nord for vej C-D skal placeres med facade eller gavl i den pålagte byggelinie 25 m fra vejmidten af Skær­sko­v­he­de­vej, se kortbilag 2. Bebyggelse syd for vej C-D skal placeres med facade eller gavl i den pålagte byggelinie 5 m fra vejskel af vej C-D. Bilag kan rekvireres ved mægler.

Det samlede rumfang af bygninger på den enkelte ejendom, må ikke overstige 2 m³ pr. m² grundareal. Be­byg­gel­ses­pro­cen­ten må ikke overstige 40. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, der er over færdigt terræn, herunder kviste, fremspring mv. Der må ikke opføres bebyggelse med mere end 2 etager. Intet punkt af en bygning må være hævet mere end 11 m over det af byrådet godkendte niveauplan. Skorstene kan opføres i nødvendig højde for virksomhedens drift.

Afstand til

  • 15 - Sil­ke­borg­mo­tor­vej­en2,3 km

Nøgletal

Adresse
Skær­sko­v­he­de­vej 3
Sagsnr.
81300138
Ejendomstype
Erhvervsgrund
Handelstype
Brugerejendom
Pris
3.912.000 kr.

Arealer

Grundareal
19.560 m²

Økonomi

Pris
3.912.000 kr.
Pris/m²
200 kr.
Grundskyld
44.447 kr.
Vurderingsår
2016

Ejendommen

Byggeår / Ombygget
1723 / 1960
Omfattet af energimærke
Nej