Research & Analyse: Træf beslutninger på et mere velfunderet datagrundlag

  • investering
  • Analyse
  • Research

Hvad er jeres arbejdsopgaver i Research & Analyse?
Joseph Alberti, Head of Research, siger: ”Vi har en meget bred op­ga­vepor­te­føl­je, og vores arbejde dækker bl.a. over at vedligeholde og udvikle interne databaser, udarbejde tekster om den løbende ma­kroø­ko­no­mi­ske situation, præsentationer ifm. konferencer, bidrag til vores mange egne rapporter, magasiner og analyser samt ikke mindst JLL’s (Jones Lang LaSalles) offentlige tilgængelige rapporter, skræddersyede rapporter til eksterne kunder og ”thought leadership”. I bund og grund er vi en klassisk stabsfunktion, så vi hjælper vores mæglere på tværs af landet, så de kan hjælpe vores kunder bedst muligt med dybdegående og objektive analyser om ejen­doms­mar­ke­det.”

Hvordan er I med til at skabe værdi for vores kunder?
Niclas Holm, Senior Research Analyst, siger: ”I Research & Analyse har vi adgang til markedets mest omfattende ejen­doms­spe­ci­fik­ke datagrundlag – både offentlig tilgængelige data og internt data, som vi arbejder indgående med at bearbejde. På den måde kan vi udarbejde dybdegående analyser ved transaktioner, pro­jek­t­ud­vik­ling og ud­lej­nings­si­tu­a­tio­ner. Det betyder, at vi møder mange interessenter i vores dagligdag, herunder fx in­sti­tu­tio­nel­le investorer, fonde, myndigheder, men også små og større investorer, hvor de rette indsigter er afgørende for at tage de rette beslutninger i et til tider omskifteligt in­ve­ste­rings­kli­ma – både på makro- og mikroniveau.”

Hvilke rapporter og analyser udarbejder I?
Joseph Alberti siger: ”Vi udarbejder mange for­skel­lig­ar­te­de rapporter og analyser. Det drejer sig bl.a. om vores kvar­tals­rap­port ”Market Update”, hvor vi offentliggør afkast- og lejeniveauer for over 20 forskellige geografiske områder. Så har vi CityFact, som stiller skarpt på mere end 20 forskellige byer og går i dybden med de faktorer, som har betydning for ejen­doms­mar­ke­det i den enkelte by. Herudover er der rapporter bestilt af ejen­domsak­tø­rer, dvs. dybdegående analyser om udbud og efterspørgsel, lejeanalyser, analyser af salgspriser, demografiske analyser, analyser af transak­tions­mar­ke­det, kø­ber­rå­d­giv­ning/sæl­ger­rå­d­giv­ning (kommerciel due diligence). Desuden leverer vi input til vores mange Fokus-magasiner og Market Insight.”

Hvordan ser I markedet lige nu?
Niclas Holm siger: ”Markedet er i høj grad præget af de markante inflations- og ren­testig­nin­ger, der i sagens natur har en direkte effekt på rentabilitet, da investeringer i illikvide aktiver som ejendomme i høj grad er baseret på frem­med­fi­nan­si­e­ring. Derfor er transak­tions­vo­lu­men også faldet betydeligt i 2023. Det er forventningen, at in­ve­ste­rings­ak­ti­vi­te­ten vil stige igen, i takt med at inflationen kommer under kontrol og renten forventeligt falder tilbage. Større usikkerheder betyder dog også et større behov for ri­si­ko­vur­de­rin­ger og analyser, hvilket betyder, at vi i Research & Analyse i øjeblikket løser særligt mange opgaver for in­sti­tu­tio­nel­le investorer og fonde, der ønsker velfunderede ressourcer og data tilgængeligt, så de kan træffe bedre in­ve­ste­rings­be­slut­nin­ger.”

Joseph Alberti supplerer: ”Som investor er det afgørende at forholde sig objektivt til en investering. Med analyser fra EDC Poul Erik Bech giver vi netop vores kunder mulighed for dette, da vi er med til at sikre, at potentielle investeringer bliver foretaget på et så velfunderet datagrundlag som muligt. Vi tilbyder om­rå­de­spe­ci­fik­ke analyser for hele landet, der kan tilpasses netop den enkelte investors behov. Desuden tilbyder vi dybdegående analyser af be­folk­nings­ud­vik­ling, boligudbud, transak­tions­vo­lu­men m.m., der kan hjælpe investorer med at tage de rigtige beslutninger på et velfunderet vidensgrundlag. Så kontakt os, så kan vi sammen finde ud af, hvordan vi bedst kan hjælpe med at støtte op om jeres investeringer med dybdegående Research & Analyse.”

Research & Analyse
Har du brug for sparring i forhold til in­ve­stormar­ke­det, og er du interesseret i at få udarbejdet skræddersyede ana­ly­se­rap­por­ter, så kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med de rigtige analyser til at understøtte jeres beslutninger. Joseph Alberti, Head of Research EDC Erhverv Poul Erik Bech, +45 5858 8564, joal@edc.dk

Find alle tidligere udgaver af Market Update og andre af EDC Erhverv Poul Erik Bechs publikationer her: www.edc.dk/erhverv/magasiner

Mere information
Joseph Alberti, Head of Research, EDC Erhverv Poul Erik Bech, joal@edc.dk, +45 58587467
Niclas Holm, Senior Research Analyst, EDC Erhverv Poul Erik Bech, niho@edc.dk, +45 5858 8784

Vil du vide mere? 

Er du interesseret i det danske ejen­doms­in­ve­ste­rings­mar­ked?, så har du mulighed for at lære endnu mere. Klik på linket forneden, opret dig og læs seneste udgave af Investor Fokus, hvor du får det fulde overblik over markedet.

Læs Investor Fokus