Investering

Markedsstatus: Investering i tal og tendenser

Bolig: Fald i nybyggeri

Efterspørgslen efter bo­li­g­ud­lej­nings­e­jen­dom­me er fortsat stor, og trods flere nye projekter er tomgangen stadig relativt begrænset. Transak­tions­vo­lu­men befinder sig på et lavere niveau end de seneste års rekordhøje niveauer, men der er stadig stor kapital i markedet.

Perioden med rekordlav rente er nu fortid og stigende renteniveauer i kombination med højere usikkerhed, bringer spændinger for priser og af­kast­pla­ce­rin­ger mellem køber og sælger. Den stigende rente gør det ligeledes sværere at opnå samme belåningsgrad som før, hvilket bringer afventende tendenser for købere såvel som pro­jek­t­ud­vik­le­re i markedet, hvorfor der forventes en markant opbremsning i antallet af nye projekter i den kommende fremtid. Taget en opbremsning på udvikling af projekter i betragtning, formodes dette at gavne le­je­ud­vik­lin­gen på boligmarkedet.

Tomgangen for boliger på landsplan var 3,8% for 1. kvartal 2023.  Siden forrige kvartal er tomgangen steget med 0,6 procentpoint, og med 0,5 procentpoint siden samme periode sidste år.

På vej ind i 2023 er boliger stadig en efterspurgt varer blandt investorer og trods mere vanskelige fi­nan­si­e­rings­for­hold, udskiller boligsegmentet sig især på det stabile cash flow, som også er til stede i usikre tider. Bo­li­ge­jen­dom­me­ne kan i så fald tiltræde som stabilisator for en bred portefølje hvor usikkerheden for aktiver som er mere konjunk­tur­føl­som­me afvejes af porteføljens boligejendomme. Ligeledes fungerer boligejendomme til at ruste mod in­f­la­tions­stig­nin­ger, hvor denne dog er blevet begrænset til 4% som følge af bestemmelse fra Folketinget.

Kontor: Stigende beskæftigelse medfører lav tomgang

Der er en fortsat høj aktivitet på det danske kontormarked, der særligt er støttet af den høje beskæftigelse i samfundet. Der har på markedet været en historisk lav tomgang, på trods af en tid med høj inflation og stigende renter. Fremtiden er dog stadig usikker, da der lurer en mulig recession i 2023. En potentiel recession vil med al sandsynlighed medføre lavere beskæftigelse og derved en lavere efterspørgsel på kontorlokaler. I første halvår af 2023 har der været en trend af stigende afkastkrav og et fald i transak­tions­vo­lu­men.

Virksomhederne ønsker i langt større grad fleksible løsninger, hvor det særligt er at bemærke fleksibilitet i forhold til opsigeligheden af kon­tor­le­je­må­let. Cor­o­na­pan­de­mi­en og den igangværende konflikt i Ukraine, har belyst et behov for virksomhederne, hvori de ønsker hurtigere og nemmere tilpasning af deres omkostninger. Derfor er der et potentiale i kortere kontrakter som kan præge fremtiden og introducere en større tomgangsrisiko for investorer.

Markedet er dog fortsat stærkt og oplever høj efterspørgsel i særligt de større byer. Der ses en kraftig tendens til at flere virksomheder søger ind i centrale byområder, og meget få virksomheder ønsker at flytte væk fra de centrale områder. Der har været en historisk lav tomgang i de større byer, der er på 4,8% i 2. kvartal 2023. Det er 0,7 procentpoint lavere sammenlignet med samme kvartal sidste år. Den høje tilflytning og lave tomgang indikerer en ”skjult” efterspørgsel, hvor virksomheder ønsker at flytte til centrale byområder, men må undlade dette, da udbuddet ikke matcher efterspørgslen.

Detail: Positive forventninger til fremtiden giver stigende for­bru­ger­til­lid

Generelt skal både investorerne og lejere forholde sig til en ny virkelighed, hvor især investorerne er blevet mere til­ba­ge­hol­den­de og selektive i deres beslutninger. Ved en mulig recession skal lejer og udlejer være åben for dialog med fleksibilitet i højsædet. Fx har In­f­la­tions­stig­nin­ger­ne for lejere uden loft over le­je­re­gu­le­rin­ger betydet, at disse har udsigt til store lejestigninger, hvilket oveni udhulet købekraft gør situationen vanskelig. Le­je­re­gu­le­rin­ger­ne skaber bestemt et dilemma, hvor en leje opkrævet efter maksimal indeksering skaber risiko for, at lejer forlader lejemålet og lejemålet overgår til tomgang. Det bør derfor vurderes hvorvidt lejeren kan modstå en opjustering af lejeniveauet. Det opleves generelt at en større andel af udlejere har reguleret lejen med den berettigede tilladte takst, hvorefter en dialog er indgået, i tilfælde af, at denne har givet udfordringer for lejer. Der forventes ligeledes af in­f­la­tions­stig­nin­ger­ne, at dette har aktiveret en Interesse blandt lejere mod at forhandle om faste årlige le­je­re­gu­le­rin­ger.

For detail er det stadig beliggenheden og synlighed som er efterspurgt, hvor de større handelsstrøg trods højere lejeniveauer, er et sikkert valg for lejere i usikre tider. Det forventes at efterspørgslen efter primær beliggenhed stadig vil være stor, da flere butikker og kæder som er beliggende på sekundær placering formentlig vil søge mod det primære handelsstrøg. Dette understøttes yderligere af de geografiske forskelle på vækst­for­de­lin­gen i de­tail­seg­men­tet på landsplan.

På landsplan udgør andelen af ledige de­tail­han­delslo­ka­ler 2,9% for 2. kvartal 2023, hvilket er en stigning på 0,2 procentpoint sammenlignet med forrige kvartal. Siden samme kvartal forrige år er tomgangen steget med 0,3 procentpoint.

Industri: Svagt stigende tomgang

Den seneste tid har været præget af nye rekorder for lejeniveauer og lav tomgang for industri- og lo­gi­stik­seg­men­tet. Det er særligt i de større byer, hvor in­du­stri­om­rå­der har gennemgået en markant transformation og der er blevet opført en stor mængde boligmasse. Der har altså været tilstrækkelig opførsel af ny industri, hvilket i den grad har gjort udbuddet lavt, og hvor der flere steder ikke er mulighed for nybyg af tidssvarende industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me. Efterspørgslen efter industri- og lo­gi­sti­ke­jen­dom­me er fortsat høj, men har oplevet en opbremsning i første halvår af 2023. Dette har medført at afkastet er stagnerende eller svagt stigende.

Indtil nu har in­du­stri­seg­men­tet vist lav følsomhed overfor den høje inflation og ren­testig­nin­ger. Forklaringen ligger i den højere grad af sikring mod problemer forbundet med for­sy­nings­kæ­der, hvilket kun gør segmentet endnu mere interessant for potentielle investorer. Dette kommer også til udtryk i en stigende interesse fra udenlandske investorer som er begyndt at rette blikket mod mindre ejen­doms­por­te­føl­jer i Danmark.

Der er generelt for segmentet et voksende ønske om tilgang af bæredygtige og ener­gi­ef­fek­ti­ve ejendomme ligesom det gør sig gældende for kontor. Det forventes fremadrettet at mil­jø­cer­ti­fi­ce­rin­ger bliver en væsentlig del for nyopførte ejendomme.

Tomgangen nåede et historisk lavt niveau ved udgangen af 2022 på 1,3% på landsplan. Tomgangen for 2. kvartal 2023 er på 1,9%, altså 0,4 procentpoint over lavpunktet. Siden samme kvartal sidste år er tomgangen steget med 0,3 procentpoint.

Vil du vide mere? 

Hvis du er interesseret i at dykke endnu længere ned i udviklingen på tværs af de forskellige segmenter, så læs seneste Market Update og blivere kloger på, hvad der rør sig på markedet lige nu.

Læs Market Update

CityFact udvider med 4 nye områder: Følg den lokale udvikling

EDC Erhverv Poul Erik Bech introducerede i sommeren 2022 det nye analyseprodukt CityFact, som kan bruges til at give et dybdegående indblik i relevante tal og tendenser for en specifik by eller område. Produktet har været så stor en succes, at det netop er blevet udvidet med 4 nye områder i form af Vendsyssel, Vestegnen, Trekantområdet og Sønderjylland.

  • CityFact
Læs artikel

JLL og EDC Poul Erik Bech med ny Nordic Outlook: Hvornår vender udviklingen på det nordiske ejendomsmarked?

JLL (Jones Lang LaSalle), en af verdens største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­he­der, har sammen med EDC International Poul Erik Bech netop offentliggjort rapporten JLL Nordic Outlook, som giver en status på det nordiske ejendomsmarked. Spørgsmålet er, hvornår ejen­doms­mar­ke­det igen vil stabilisere sig?

  • JLL
  • Nordic Outlook
  • Det nordiske ejendomsmarked
Læs artikel

Nordic Outlook Autumn 2023

JLL (Jones Lang LaSalle) har netop udgivet deres halvårlige rapport om det nordiske ejendomsmarked. EDC Erhverv Poul Erik Bech har bistået med tal, tendenser og indsigter om det danske marked. Temaet for efterårets rapport er, at ejen­doms­mar­ke­det er på vej mod lysere tider. Men hvornår vil markedet stabilisere sig?

    Læs artikel