Pro­jek­t­ud­vik­ling

Skal I bygge boliger, eller er I interesseret i at forudsige fremtidens ejen­dom­s­ef­ter­spørgsel?

Vores specialiserede analyse kan hjælpe jer med at træffe de afgørende beslutninger vedrørende boligudvikling. Med vores omfattende mar­keds­un­der­sø­gel­ser og ekspertise kan vi præsentere jer for en dybdegående rapport, der anbefaler de mest efterspurgte boligtyper og størrelser i jeres område. Vi tager højde for demografiske tendenser, lokale mar­ked­sten­den­ser og andre relevante faktorer for at sikre, at I træffer beslutninger, der er strategisk og profitabelt. Lad os guide jer mod en succesrig og velinformerede bo­li­g­ud­vik­lings­stra­te­gi, der opfylder både markedets behov og jeres in­ve­ste­rings­mål.

Vores avancerede analyse tilbyder en dybdegående indsigt i de kommende tendenser inden for ejen­doms­mar­ke­det. Ved at anvende avancerede datamodeller og analysere demografiske, økonomiske og sociale faktorer, kan vi give dig en klar forståelse af, hvordan efterspørgslen vil udvikle sig i de kommende år. Vores rapporter leverer præcise prognoser og anbefalinger, der kan guide dig i at træffe vigtige beslutninger for at maksimere din ejen­doms­por­te­føl­jes værdi. Lad os hjælpe dig med at positionere dig for succes i et dynamisk og skiftende ejendomsmarked. Kontakt os i dag for at begynde din rejse mod fremtidig succes.

Hvad kan vi tilbyde?

Hvor skal du bygge?

Træf en velovervejet beslutning i dag. Vores specialiserede analyser giver dig værdifuld indsigt til at finde den optimale placering for dit kommende byggeprojekt. Ved at evaluere faktorer som infrastruktur, mar­keds­po­ten­ti­a­le, be­folk­nings­vækst og økonomisk udvikling kan vi præsentere dig for omhyggeligt udarbejdede anbefalinger, der matcher dine in­ve­ste­rings­mål og projektets behov. Vores erfarne team af eksperter er dedikeret til at hjælpe dig med at identificere den mest strategiske og lovende lokation for din kommende byggeplan.

Geografisk In­ve­ste­rings­a­na­ly­se

Hvad skal du bygge?

Vores analyser kan hjælpe dig med at træffe den bedste beslutning for dit kommende byggeprojekt. Ved at evaluere mar­ked­sten­den­ser, demografiske data og boligmarkedets dynamik kan vi identificere den mest efterspurgte boligtype i dit specifikke område. Vores erfarne team af eksperter præsenterer dig for en omfattende rapport, der fremhæver de potentielle muligheder og udfordringer ved forskellige boligtyper. Maksimer din ejendoms potentiale og tilfredsstil markedets behov.

Læs mere

Hvor stort skal du bygge?

Er du i tvivl om, hvor mange værelser der skal være i hver lejlighed i din bo­li­g­ud­lej­nings­e­jen­dom? Vores skræddersyede analyse kan hjælpe dig med at træffe den rette beslutning. Ved at evaluere mar­ked­sten­den­ser, målgruppebehov og kon­kur­ren­ce­a­na­ly­se kan vi give dig en dybdegående forståelse af, hvad der bedst opfylder både markedets efterspørgsel og dine in­ve­ste­rings­mål. Vores erfarne team af eksperter tilbyder en omhyggeligt udarbejdet rapport, der præsenterer dig for forskellige strategier og anbefalinger.

Kontakt os

Træf de gode beslutninger

I EDC Erhverv har vi en særskilt re­sear­chaf­de­ling, som udarbejder skræddersyede analyser for større, in­sti­tu­tio­nel­le investorer såvel som mindre private investorer. En skræddersyet analyse er oftest en essentiel del af be­slut­nings­grund­la­get, hvad end der skal erhverves eksisterende ejendomme eller om der er overvejelser omkring at udvikle ny bygningsmasse. F.eks. anvendes EDCs skræddersyede analyser ofte i forbindelse med lo­kal­plans­ar­bej­de, hvor det kan være et krav, at lokalplanen tager afsæt i en konkret analyse af udbud og efterspørgsel i et givent

Drevet af data

Vi har adgang til markedets mest omfattende ejen­doms­spe­ci­fik­ke datagrundlag – både offentlig tilgængelige data og internt data, som vi arbejder indgående med at bearbejde. Vi samarbejder med JLL (Jones Lang LaSalle) og sikrer dig dermed et altid opdateret, internationalt indblik i ejen­doms­mar­ke­det. EDC Erhverv Poul Erik Bech Research er derfor i stand til at tilbyde markedets mest dybdegående og datadrevne indsigter i alle relevante forhold vedrørende pro­jek­t­ud­vik­ling samt køb og drift af investerings- og bru­ge­re­jen­dom­me.

Sådan hjælper vi jer i mål

  • Gennemgang af be­folk­nings­ud­vik­lin­gen heriblandt nuværende boligudbud, fremtidigt boligudbud samt den historiske be­folk­nings­til­vækst
  • Gennemgang af opnåelige salgs- og lejeniveauer, inkl. referencer.
  • Efterspørgsels- og ud­bud­s­in­di­ka­to­rer, inklusiv vores kendskab til nuværende og fremtidige ud­vik­lings­pro­jek­ter
  • Ab­sor­p­tions­a­na­ly­se, hvori en anbefaling på boligtyper, størrelser og antal, samt et estimat over hvilke be­folk­nings­grup­per ud­vik­lings­om­rå­det vil tiltrække
  • Ri­si­ko­vur­de­ring

Vi afdækker dine behov

Enhver henvendelse starter med en grundig be­hovs­af­dæk­ning, hvilket sikrer, at analysens indhold tilpasses lige præcise jeres behov. Ved pro­jek­t­ud­vik­ling, kan det være hen­sigts­mæs­sigt at analysere på den optimale strategi med henblik på at maksimere afkast til udvikler. Her kan det være relevant at belyse realiserede handelspriser i pri­vat­bo­ligs­alg, om­sæt­nings­hastig­hed og forventet lejeniveau, der kan give input til om det er mest hen­sigts­mæs­sigt at sælge boligerne til private eller udleje disse og sælge den samlede ejendom til én investor – men det kan naturligvis også være en kombination af disse to strategier.

Herudover kan spørgsmål omkring udbud og efterspørgsel og rette bo­lig­typo­lo­gi­er og størrelser ligeledes besvares, der sikrer, at investor kan tilbyde det rette produkt i forhold til de konkrete markedsforhold.

Med udgangspunkt i tidligere referencer og mar­keds­ud­vik­lin­gen, giver vi vores anbefaling til størrelse, antal enheder, byg­ge­ma­te­ri­a­ler, faciliteter, målgruppe mv. tilpasset efterspørgslen i markedet.

Optimer med datadreven indsigt

Står du med et grundareal, hvor der kan udvikles ny boligmasse, og ønsker input til boligtype, boligstørrelse, forventet leje eller salgspris samt en ri­si­ko­vur­de­ring af det samlede projekt? Så har vi stor erfaring i at udarbejde detaljerede og skræddersyede analyser, hvor volumenstudier og ab­sor­p­tions­a­na­ly­ser udarbejdes på baggrund af datadrevne input.

Vi har adgang til omfattende data omkring lejeniveauer og realiserede handelspriser foruden muligheden for at trække på et af Danmarks største netværk af både bolig- og er­hvervs­mæg­le­re.

Dette sikrer dig, at du kan træffe dine in­ve­ste­rings­be­slut­nin­ger på et velfunderet grundlag, der baserer sig på kvantitative og kvalitative inputs, hvor vi er førende på markedet.

National erhvervsmægler med lokalt kendskab

Vi er Danmarks største mæg­ler­virk­som­hed og kender både lokale og nationale markedsforhold. Du kan altid kontakte mig, hvis du er interesseret i at vide mere om, hvordan Research & Analyse kan hjælpe dig.

Joseph Alberti

Head of Research

joal@edc.dk58 58 74 67EDC Poul Erik Bech

EDC Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

120@edc.dk33 30 10 00