Fortsat god efterspørgsel på land­brugs­e­jen­dom­me og status på land­brugs­pro­duk­ter

  • Landbrugsejendomme
  • Landbrug

Nye markedstal for land­brugs­e­jen­dom­me viser, at der fortsat er en fin efterspørgsel på land­brugs­e­jen­dom­me trods fald i salgsvolumen. Samme markedstal viser også en markant vækst i priserne på byg, hvede, mælk, oksekød og raps.

Udviklingen i salget af land­brugs­e­jen­dom­me har generelt været stigende frem til 2021, dog tyder data fra 2022 på et midlertidigt fald i salgsvolumen. Fjerde kvartal 2022 forventes ikke at overgå sidste års samlede salgsvolumen baseret på indledende estimater. Helt præcist er antallet af solgte land­brugs­e­jen­dom­me i de første tre kvartaler af 2021 i forhold til samme kvartaler i 2022 faldet med 16,77%. Faldet kan tilskrives den nuværende økonomiske situation, hvor stigende renter og inflation har bragt køberne i stilstand, hvilket har ført til et fald i salget.

In­f­la­tions­ra­ter­ne er dog faldende og forventes gradvist at bidrage til at genoprette salget og omsætningen af land­brugs­e­jen­dom­me. Det er vigtigt at bemærke, at CO2-afgiften sandsynligvis vil få en indvirkning på salget. I det hele taget giver den politiske usikkerhed om evt. at implementere en CO2-afgift i dansk landbrug en markant usikkerhed i hele erhvervet, da det er svært at forudse, hvor stor negativ påvirkning en klimaafgift vil have på landbrugets indtjening.

Mindre land­brugs­e­jen­dom­me mellem 5-30 hektar oplever fortsat høj efterspørgsel. Tendensen skyldes i høj grad flere faktorer, herunder opkøb til at udvide det professionelle landbrug. Derudover er der en stigning i antallet af personer, der søger mindre land­brugs­e­jen­dom­me til boligbrug. Trenden startede under Cor­o­na­pan­de­mi­en, hvor flere mennesker fandt interesse i de små landbrug (læs mere om denne tendens side 18-19).

Mens landets økonomiske situation midlertidigt har påvirket salget af land­brugs­e­jen­dom­me, er der indikationer på, at tendensen vil vende i den nærmeste fremtid. Den store efterspørgsel efter mindre land­brugs­e­jen­dom­me er fortsat positiv, og det bliver interessant at se, hvordan CO2-afgiften vil påvirke markedet i den kommende tid.

Kilde: Danmarks Statistik

Status på land­brugs­pro­duk­ter
Udviklingen i salgspriserne for en række land­brugs­pro­duk­ter har været konsekvent høj, og der er især observeret en markant vækst i priserne på byg, hvede, mælk, oksekød og raps. Svinekød, som har stabiliseret sig, har dog ikke oplevet samme markante vækst som de andre produkter. Pris­stig­nin­ger­ne skyldes en mindre global høst kombineret med den igangværende konflikt i Ukraine, som har reduceret udbuddet markant og ført til højere priser. Aktuelt er der betydelige priskor­rek­tio­ner i nedadgående retning på især korn og mælk.  Salg af smågrise bl.a. til eksport sker til høje og stigende priser og giver aktuelt et godt bytteforhold for små­gri­se­pro­du­cen­ter­ne. Den danske notering på svinekød (slagtesvin) hos Danish Crown er fortsat lav – og halter alvorligt efter svi­ne­køds­no­te­rin­gre­ne i flere andre europæiske lande.

Land­brugs­pro­duk­ter har også været en af de primære drivkræfter bag inflationen, hvilket har presset inflationen i opadgående retning. Det er også vigtigt at analysere de underliggende faktorer, der bidrager til mangel på global land­brugs­pro­duk­tion, såsom klimaændringer, jord­for­rin­gel­se og vandknaphed. Derudover kan de geopolitiske spændinger og han­dels­kon­flik­ter have yderligere indflydelse på udbuddet af og priserne på land­brugs­pro­duk­ter.

Afslutningsvis er den vedvarende stigning i land­brugs­pri­ser­ne et komplekst spørgsmål, som kræver en grundig undersøgelse af de forskellige indbyrdes forbundne faktorer. Regeringer såvel som private skal arbejde sammen for at løse disse udfordringer og sikre et bæredygtigt og stabilt udbud af land­brugs­pro­duk­ter for at imødekomme den voksende globale efterspørgsel.

Kilde: Danmarks Statistik

Vil du vide mere om land­brugs­mar­ke­det? Læs seneste udgave af LandbrugFokus nu!

Klik her

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Ringstedgade 28, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09

Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige sol­cel­le­pro­jekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bort­for­pagt­ning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

  • Landbrug
  • LandbrugFokus
  • Bæredygtighed
Læs artikel

Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

  • LandbrugFokus
  • Landbrug
  • Vurdering
Læs artikel

Jordpriser, ejen­doms­vur­de­rin­ger og nye kategorier i landbruget

Vi ser nærmere på en række forhold om jordpriser, nye midlertidige ejen­doms­vur­de­rin­ger, udlån, renteudgifter, gæld og om­ka­te­go­ri­se­rin­ger fra land­brugs­e­jen­dom til ejerbolig. Vi bringer også en liste over de 15 største ejen­doms­hand­ler på land­brugs­e­jen­dom­me i fri handel. Har du spørgsmål, eller ønsker du at få vurderet eller sætte din land­brugs­e­jen­dom til salg, kontakt landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, som vil se nærmere på dine muligheder. Det er ofte en god ide at være ude i god tid med frem­tids­pla­ner­ne.

    Læs artikel