Ud af ESG-startblokken: ESG påvirker prisen på din land­brugs­e­jen­dom

  • Landbrug

EDC Poul Erik Bech LandbrugFokus har talt med Pernille Stenstrup Christiansen, landechef for landbrug i Danske Bank i Danmark. Det overordnede råd til danske landmænd er: Se at komme i gang med ESG – jo før jo bedre. Landbruget står på en brændende platform, så vær ambitiøs, sæt mål, start med de lavthængende frugter, dokumenter og følg op, så du hele tiden rykker dig i den rigtige retning – det skal til for at overleve på den lange bane.

Danske Bank har ca. 2.500 landmænd i deres portefølje svarende til en markedsandel på omkring 17 % målt på udlån. Pernille Stenstrup Christiansen har udover finansielle uddannelser en uddannelse fra Land­bo­højsko­len. Hun er født og opvokset på landet i det nordjyske og har arbejdet med finansiering af erhverv og landbrug i 25 år. Hun siger:

”Vi er i Danske Bank i gang med at inkorporere bæredygtighed som en naturlig del af vores kundedialoger, så det er en helt fast del af årsmødet. Der er en god og positiv dialog og mange har taget første spadestik, men generelt heller ikke meget mere. Der er selvfølgelig stor spredning. Generelt vil jeg sige, at landbruget det sidste års tid har forladt ESG-startboksen, så det er nu at ærmerne for alvor skal smøges op og arbejdstøjet tages på. Vi har meget arbejde foran os, når vi skal nå de nationale og internationale mål. I forhold til ESG (Environmental, Social og Governance), så har landbruget rimeligt godt styr på S’et og G’et, men det er E’et klimadelen, hvor potentialet er størst, og vi må flytte os, så landbruget forsætter som et førende erhverv. På alle 3 områder handler det om dokumentation for, hvor man er, og hvor man vil hen.”

Effektiv produktion
Pernille Stenstrup Christiansen påpeger, at landbruget og dets følgeerhverv beskæftiger mange mennesker i Danmark, så vi kan jo ikke bare stoppe land­brugs­pro­duk­tio­nen herhjemme og lade andre lande tage over. Det får kloden det nødvendigvis heller ikke bedre af.  

”Vi har i Danmark altid været et foregangsland for landbrugsdrift i forhold til at få mest muligt ud af mindst muligt. Der har altid været fokus på at producere effektivt. Effektivt er også klimavenligt. Men nu står landbruget på en brændende platform, så vores råd til alle danske landmænd er: Se at komme i gang med en plan, arbejd professionelt og struktureret med ESG. Det bliver et vigtigt element for at kunne sælge sine produkter og få bedste pris.”

”Kravet kommer fra forbrugere, politikere og fra de øvrige i værdikæden. En CO2-afgift kan blive et springende punkt for branchen og vil få kæmpe indflydelse. Så jo før vi kommer i gang – jo højere grad kan vi fastholde dansk landbrugs kon­kur­ren­ce­ev­ne, så landbruget også er her i fremtiden. Der er jo heldigvis fortsat nogle lavthængende frugter foran, altså dem der gavner klimaet og giver indtjening. Vi kender virkemidlerne, så på mange områder ved vi langt hen ad vejen, hvad der skal til.”

Bæredygtighed ekstremt vigtigt
Bæredygtighed er et ekstremt vigtigt parameter, som også Danske Bank selv bliver vurderet på af investorerne som en del af bankens værdikæde. Pernille Stenstrup Christiansen siger: ”Vi er et spejl af vores kunder og er forpligtet til at arbejde med ESG, så ligesom landmændene skal vi i høj grad også forholde os til alle bæ­re­dyg­tig­hed­s­e­le­men­ter. Det er ikke ligegyldigt, hvordan vores portefølje af kunder ser ud – hverken nu eller i morgen. Det er derfor afgørende, at vi rykker os i fællesskab med landmændene. Det kræver i høj grad samarbejde, og vi har samme mål.”

”Historisk har vi altid vurderet kreditter på en række forhold som: Frem­tids­sik­ring af bedriften, ledelse og medarbejdere, produktivitet, ind­tje­nings­ev­ne, likviditet, gældsniveau, planer/budgetter og afdækning af risici m.fl. ESG supplerer dette i en ny struktur. Derfor er det blevet et fast element i alle kundedialoger og i den samlede kre­dit­vur­de­ring.”

”Vi kan kun sige, at ESG bliver endnu mere afgørende i fremtiden. Vi er ikke der endnu, hvor ESG er ’license to operate’ altså et krav for overhovedet at blive kreditvurderet og få mulighed for at låne penge, men det vil unægtelig blive et element, og det kan have indflydelse på, hvad pengene koster. Det har altid været sådan, at dem der gør det bedst, og som arbejder med fremtiden, har størst sandsynlighed for at drive en velfungerende bedrift, have et fornuftigt afkast også i fremtiden, og det er også dem, der har de bedste muligheder for at opnå lån til fremtidens drift og projekter. På den måde er alt ikke helt nyt, men do­ku­men­ta­tio­nen af virksomhedens ESG-arbejde er vigtigt, og det har helt sikkert også indflydelse på værdisætningen af bedriften og ejendommen.”

Betydning for alle
Så hvor skal man starte? Pernille Stenstrup Christiansen siger: ”Et godt sted at starte er at benytte årsrapporten via le­del­ses­be­ret­nin­gen til at beskrive ESG-indsatserne, så det bliver tydeligt for kunder og sam­ar­bejds­part­ne­re, at der arbejdes seriøst med at forbedre ESG-tiltag. Arbejdet skal i gang, så hvis landmanden dokumenterer, sætter mål, følger op og fortæller om frem­tids­pla­ner­ne, så ved vi også, hvor vi kan bidrage ud fra, hvad der skal investeres i for at rykke bedriften. ESG-arbejdet kommer helt sikkert til at betyde en del på den lange bane.”

”Som bank rykker vi selvfølgelig lidt tættere på de største bedrifter, da det flytter mest og har bedst mulighed for at arbejde professionelt med ESG. Når det er sagt, skal alle i gang på et eller andet niveau og de største kan vise vejen for de mindre.”  

Påvirker priser på land­brugs­e­jen­dom­me
Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, har fået landbrug ind med modermælken. Han driver også selv et fri­tidsland­brug og sidder i to gård­be­sty­rel­ser og har arbejdet 15 år i Nykredit, bl.a. som landbrugschef. Han siger: ”Der er ingen tvivl om, at alle landmænd bliver nødt til at forholde sig til ESG og bæredygtighed, og der er stor risiko for at landbruget meget snart skal forholde sig til en CO2-afgift. Fremadrettet bliver det et spørgsmål om ’licence to operate’, altså man får væsentlige begrænsninger i driftens af sit landbrug, hvis man ikke arbejder med at nedbringe sit klimaaftryk i sin land­brugs­pro­duk­tion.”

”Det betyder naturligvis også, at arbejdet med ESG kommer til at få en stor indflydelse på priserne på land­brugs­e­jen­dom­me. Man vil kunne få mere for sin land­brugs­e­jen­dom, hvis der arbejdes aktivt med ESG, bl.a. fordi det vil give bedre finansiering. Og ligesom land­brugs­e­jen­dom­men er mere værd, hvis den er i tiptop stand med en høj produktivitet, så vil man også kunne få mere for sin bedrift, hvis man arbejder målrettet med ESG og kan dokumentere en fremdrift.”

Frank Poll fremhæver, at det jo ikke kun har indflydelse på en bedre salgspris den dag ejendommen skal sælges: ”Udover bedre fi­nan­si­e­rings­mu­lig­he­der, så er mange af indsatserne jo heldigvis også med til at spare udgifter på bedriften – udfordringen er jo ofte, at det kræver investeringer, som først skal tjenes hjem. Allerede nu er der en klar tendens til, at de land­brugs­kun­der som har den bedste afrapportering med dokumentation på ESG-tiltag på bedriften, har nemmere eller hurtigere adgang til kredit i banken. Det er klart en tendens, som forventes at blive forstærket inden for få år. Men ingen tvivl om, at ESG er en kæmpe udfordring for landbruget, så som Pernille Stenstrup Christiansen siger, så er det bare med at komme i gang og ud over stepperne.”


Vil du vide mere om land­brugs­mar­ke­det? Læs seneste udgave af LandbrugFokus nu!

Klik her

Landbrugsmægler med nationalt netværk

Vi er en specialiseret land­brugs­af­de­ling, og en del af Danmarks største ejen­doms­mæg­ler­virk­som­hed. Ud over land­brugs­af­de­ling, får du et landsdækkende netværk af 19 erhvervscentre og over 80 boligbutikker, til at sælge dit landbrug.

Frank Poll

Landbrugschef, forstkandidat, ejendomsmægler, MDE

fpo@edc.dk22 14 65 28EDC Landbrug Poul Erik Bech

EDC Landbrug Poul Erik Bech

Ringstedgade 28, 4700 Næstved

199@edc.dk58 58 77 09

Sol og vind over Danmark: Nogle udviklere lover guld og grønne skove ved opførelse af solceller

Der er megen hype om solceller, vindmøller og alternative an­ven­del­ses­for­mer på landbrugsjord, hvor landmanden fx med det helt rigtige sol­cel­le­pro­jekt kan få pengene hjem 3-4 gange mere end ved bort­for­pagt­ning eller traditionel landbrugsdrift. Det skaber naturligvis interesse, men også en række useriøse spillere i markedet, som ofte lover for meget. Landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, anbefaler, at landmanden finder en seriøs partner.

  • Landbrug
  • LandbrugFokus
  • Bæredygtighed
Læs artikel

Vær­di­an­sæt­tel­se af fast ejendom: ”De foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger fylder hos land­brugs­kun­der­ne”

Reglerne om at værdiansætte fast ejendom ved ge­ne­ra­tions­skif­ter/fa­mi­lie­over­dra­gel­ser/dødsboer kan være vanskelige at gennemskue. Et af de væsentlige forhold er, hvilken vurdering der er på over­dra­gel­ses­tids­punk­tet: Er der en ny ejen­doms­vur­de­ring efter Ejen­doms­vur­de­rings­lo­ven, der svarer nogenlunde til handelsværdien? Eller er seneste ejen­doms­vur­de­ring foretaget efter de ’gamle’ regler i Vur­de­rings­lo­ven, som formentlig er væsentligt lavere end handelsværdien i dag. Og hvad betyder de foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger for fremtiden?

  • LandbrugFokus
  • Landbrug
  • Vurdering
Læs artikel

Jordpriser, ejen­doms­vur­de­rin­ger og nye kategorier i landbruget

Vi ser nærmere på en række forhold om jordpriser, nye midlertidige ejen­doms­vur­de­rin­ger, udlån, renteudgifter, gæld og om­ka­te­go­ri­se­rin­ger fra land­brugs­e­jen­dom til ejerbolig. Vi bringer også en liste over de 15 største ejen­doms­hand­ler på land­brugs­e­jen­dom­me i fri handel. Har du spørgsmål, eller ønsker du at få vurderet eller sætte din land­brugs­e­jen­dom til salg, kontakt landbrugschef i EDC Landbrug Poul Erik Bech, Frank Poll, som vil se nærmere på dine muligheder. Det er ofte en god ide at være ude i god tid med frem­tids­pla­ner­ne.

    Læs artikel