Nye ejen­doms­vur­de­rin­ger – betydning for boligkøbere og -sælgere

  De nye, foreløbige ejen­doms­vur­de­rin­ger er netop blevet offentliggjort, og de er naturligvis blevet modtaget med stor interesse fra landets boligejere. En del har desuden oplevet uforklarlige ændringer i ejen­doms­vur­de­rin­gen, og tillige har mange konstateret åbenbare fejl. Også hos EDC oplever ejen­doms­mæg­ler­ne mange henvendelser og spørgsmål fra boligkunderne – både fra dem, der er midt i en handel, og fra dem, der går i overvejelser.

  Efter de nugældende regler betales ejen­doms­vær­diskat­ten med 0,92 pct. af den offentlige vurdering af vur­de­rings­sum­men op til 3.040.000 kr. Over denne grænse (pro­g­res­sions­k­næk­ket) betales 3 pct. Fra 2024, hvor de fleste vil få en højere offentlig vurdering, har man indført et for­sig­tig­heds­prin­cip, således at skatten kun beregnes af 80 pct. den offentlige vurdering. Satserne er ligeledes lavere, idet der betales 0,51 pct. under pro­g­res­sions­k­næk­ket og 1,4 pct. af det beløb, der ligger udover grænsen. Samtidig er grænsen løftet til 9,4 mio. kr. (7,5 mio. efter fradrag af 20 pct.).

  Tilsvarende forventes det, at grund­skylds­sat­sen falder fra i gennemsnit 2,6 pct. til 1,3 pct., altså en halvering. Samtidig indføres en stig­nings­be­græns­ning i grundskylden på 2,8 pct. om året mod tidligere 7 pct. og et loft på maksimalt 3 pct. mod tidligere 3,4 pct. Det er den enkelte kommune, der fastsætter grund­skylds­sat­sen.

  Betydning for boligejerne

  Langt de fleste boligejere vil opleve faldende eller uændrede boligskatter, selvom vurderingerne stiger. Det anslås, at 4 ud af 5 boligejere kommer til at slippe lidt billigere, og for nuværende boligejere er der endda indført en særlig rabat, der sikrer, at ingen kommer til at stige i boligskat i 2024, hvis man har overtaget boligen før 31. december 2023. Så går man i overvejelse om et boligkøb, er der en god pointe i at få gennemført købet i år.

  Det er især ejer­lej­lig­he­der i de dyreste områder, der må forventes at stige i boligskat samt ejendomme med en særlig attraktiv beliggenhed.

  Hos EDC forventer man fortsat mange spørgsmål og henvendelser om de nye skatter, og ikke mindst de uforklarlige og fejlbehæftede vurderinger medfører en del debat. Vur­de­rings­sty­rel­sen lægger dog allerede i dag op til en smidigere og hurtigere behandling af åbenlyse fejl.

  Bag om reformen

  Baggrunden for reformen var et ønske om at beskatte mere retvisende, uden at de samlede skatter fra boligejerne stiger. Grundlaget for at beregne skatterne er nemlig den offentlige vurdering, der i mange år har lidt under at være upræcis i forhold til ejendommenes reelle værdi. Intentionen er derfor at vurdere mere retvisende, og efter planen får stort set alle boligejere i løbet af 2023 en ny offentlig vurdering gældende for 2020 og en foreløbig vurdering for 2022.

  De hidtil gældende offentlige vurderinger, der som nævnt er grundlaget for at beregne skatten, har været fastfrosset i 10 år og er derfor for manges vedkommende for lave, mens andre vurderinger er for høje, og ejeren har derfor betalt for meget i boligskat. Hører man til de sidstnævnte, kan man se frem til at få det for meget betalte tilbage, når de nye vurderinger udsendes.