603 boliger til salg i Skive

Skive kommunes øverste ledelse er kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, som består af politikere valgt af kommunens borgere. Kommunens vigtigste opgaver er at sørge for børnepasning, ældrepleje, folkeskoler, socialforsorg, miljø og teknik.

I Skive kommune har vi i øjeblikket 603 boliger til salg.

Vil du vide, hvad din bolig er værd

Indtast din adresse og få overblik over din boligs værdi - nemt og hurtigt

Med et kvikestimat får du nemt og hurtigt en anslået salgsværdi af din bolig. Mægleren foretager vurderingen fra butikken - så kan I altid aftale et besøg med en mere grundig gennemgang af din bolig senere.

Bestil kvikestimat

603 boliger til salg i Skive kommune

Tilpas søgning
Vis kort

Fremhævede

Andre

Hold dig opdateret med alle nye boligtilbud - nemt og enkelt

Tilmeld dig i dag, så er du ét skridt tættere på at finde den er helt rigtige bolig for dig.

Tilmeld køberkartotek

”Skive – vi gør det.”

Skive Kommunes slogan er – ”Skive, vi gør det” – og i det ligger der en vision om at være en synlig egn, som kendetegnes ved dynamik, fællesskab og bæredygtig livskvalitet. Med visionen for Skiveegnen har vi det bedst mulige udgangspunkt for at videreudvikle en egn, der sprudler af liv og handlekraft, og som samtidig er ud­vik­lings­o­ri­en­te­ret og fremadrettet.

Det gode liv

I Skive kommune bor der 48.000 indbyggere, og på egnen møder man en storslået og afvekslende natur, hvor fjorden og den 190 km. lange kyststrækning giver mange muligheder for at dyrke et udendørs liv. I naturmæssig henseende er egnen således et attraktivt sted at bosætte sig – både i byen og på landet. Området byder samtidig på dejlige boliger og gode uddannelses- og kar­ri­e­re­mu­lig­he­der. Der eksisterer desuden et næringsrigt vækstlag under et bredt foreningsliv, ligesom der er sports- og kul­tur­fa­ci­li­te­ter, som indbyder til et væld af fælles oplevelser og udfoldelser.

Energibyen

Skive blev i år 2008 udpeget som én af Klima- og ener­gi­mi­ni­ste­ri­ets Energibyer, hvilket har gjort Skive til et fyrtårn for den CO2 neutrale energi. Skive Kommune har en vision om at være selvforsynende med varme og energi i løbet af 20 år. Sol, vind og nye ener­gi­tek­no­lo­gi­er skal i voksende omfang være med til at højne borgernes livskvalitet og skærpe bevidstheden om den fælles opgave, der ligger i at gøre kommunen endnu mere grøn. Således er de første af en række typehuse med et superlavt energiforbrug under opførelse i Skive. Projektet omfatter 23 boliger, og det sidste hus forventes at stå færdigt i sommeren 2011.

Erhvervslivet

Skive Kommune har et godt og handlekraftigt erhvervsliv. Området er kendetegnet ved en stærk iværk­sæt­ter­kul­tur, der traditionelt har været baseret på de etablerede pro­duk­tion­s­er­hverv indenfor træindustri, metalindustri og serviceerhverv. Denne iværk­sæt­ter­kul­tur står i en vidensbaseret om­stil­lings­pro­ces, og for at sikre en fremadrettet, kon­kur­ren­ce­dyg­tig udvikling skal ud­dan­nel­ses­om­rå­det og erhvervslivet i stigende grad samarbejde om at skabe et kraftcenter for viden.
Desuden åbner satsningen på ”Energibyen” for nye er­hvervs­mæs­si­ge muligheder. Dette gælder både for etablering af egentlige ener­gi­virk­som­he­der i området og for samspil mellem landbruget som råva­re­le­ve­ran­dør til produktion af vedvarende energi og virksomheder indenfor energi, metal og elektronik.

Uddannelse

Skive by er stedet, hvor du finder et stærkt ud­dan­nel­ses­mil­jø og videregående uddannelser med et højt kom­pe­ten­ce­ni­veau. Vores unge kan vælge mellem en række uddannelser enten på Social- og Sundhedsskolen, Teknisk Skole, Gymnasium & HF, Handelsskolen eller læ­rer­ud­dan­nel­sen på VIA University College. Man kan også specialisere sig indenfor de musiske uddannelser på Musikalsk Grundkursus på Skive Musikskole eller MusikCollege Skive, ligesom Skive Kaserne står klar til at tage imod unge mænd og kvinder, der ønsker at gøre karriere indenfor Forsvaret.
Egnens kvalitet sætter os i stand til at skabe en levende og oplevelsesrig egn med plads til nærvær og fællesskab og bevidstheden om, at her på denne egn kan vi slå rod. Her kan vi vokse. Her kan vi gro.