Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"2a33efea-f550-4cf2-adb5-d555121a13d9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/b405cdb0-321e-48d3-8d0a-db373b0cdf51_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/b405cdb0-321e-48d3-8d0a-db373b0cdf51_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/b405cdb0-321e-48d3-8d0a-db373b0cdf51_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"7373b298-eccb-4c0c-a361-31133cd23edb","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/0b517950-193c-4ea5-85a7-dd87c7df2438_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/0b517950-193c-4ea5-85a7-dd87c7df2438_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/0b517950-193c-4ea5-85a7-dd87c7df2438_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"e879d84e-d07b-4b0d-88c2-de5536f610d5","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/ab0127bf-3feb-4608-81e5-e460a599420c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/ab0127bf-3feb-4608-81e5-e460a599420c_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/ab0127bf-3feb-4608-81e5-e460a599420c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"f943a6ce-c672-4e54-9300-25a8d067a1d8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/122320ea-62b7-4399-82bc-0817c1bbd925_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/122320ea-62b7-4399-82bc-0817c1bbd925_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/122320ea-62b7-4399-82bc-0817c1bbd925_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"f01a3a66-4b1a-48c7-b452-a25a6361aaed","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/a80d1565-919f-4f83-b759-ffe23bcff534_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/a80d1565-919f-4f83-b759-ffe23bcff534_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/a80d1565-919f-4f83-b759-ffe23bcff534_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"8c865ced-dae5-47ff-a1f5-f67b2dffd5c4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/b81749dc-fff4-4a35-b671-6b73aaa86991_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/b81749dc-fff4-4a35-b671-6b73aaa86991_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/b81749dc-fff4-4a35-b671-6b73aaa86991_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"087cf8bb-e057-4b4c-954d-3455f5e10c4d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/404dd4c2-bae8-4ea0-ac20-2e2e40da19e4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/404dd4c2-bae8-4ea0-ac20-2e2e40da19e4_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/404dd4c2-bae8-4ea0-ac20-2e2e40da19e4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"1bdb37aa-a020-431e-bcb4-5ddc540993a7","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/0b537e32-af05-4866-b37b-c8169ed7be77_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/0b537e32-af05-4866-b37b-c8169ed7be77_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/0b537e32-af05-4866-b37b-c8169ed7be77_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3d2ba739-5f2c-49ca-91d8-0207fad6b1d9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/ad070677-14d9-4532-aa86-fb13abe509b4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/ad070677-14d9-4532-aa86-fb13abe509b4_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/ad070677-14d9-4532-aa86-fb13abe509b4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"2e5a53df-7480-422c-aed6-1a2b6d2ee900","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/1dd683f1-fe17-4871-9ceb-ebfeb588cc9a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/1dd683f1-fe17-4871-9ceb-ebfeb588cc9a_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/1dd683f1-fe17-4871-9ceb-ebfeb588cc9a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"1d051a78-cbcf-4fb8-a759-0ce4d105301a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/3c3ad493-a737-4658-9a39-c40999af3a9b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/3c3ad493-a737-4658-9a39-c40999af3a9b_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/3c3ad493-a737-4658-9a39-c40999af3a9b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a1a583bc-bbbf-4be4-b28a-7adc56dcc969","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/91817c60-bc09-41eb-a9d6-af2b0ad84651_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/91817c60-bc09-41eb-a9d6-af2b0ad84651_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/91817c60-bc09-41eb-a9d6-af2b0ad84651_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"eeafa690-1df6-4e8c-8849-c734696d67e3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/8695826d-8664-4d51-8b1c-cc50a8429ed0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/8695826d-8664-4d51-8b1c-cc50a8429ed0_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/8695826d-8664-4d51-8b1c-cc50a8429ed0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4c5f4803-6025-4bd8-b3f8-0064f9bcd394","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/a5e2a2ba-d721-4336-9e2e-90af28e84944_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/a5e2a2ba-d721-4336-9e2e-90af28e84944_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/a5e2a2ba-d721-4336-9e2e-90af28e84944_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ad607d88-e6ef-40b4-913d-925e99eb8c53","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/1e067da1-9cb2-4cd0-a00c-19c49b0504a4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/1e067da1-9cb2-4cd0-a00c-19c49b0504a4_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/1e067da1-9cb2-4cd0-a00c-19c49b0504a4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"cbae168d-8ee9-4a6d-b9f0-cbf349718ecb","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/56f59c41-ecf3-4263-a747-1a79d0d5efe7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/56f59c41-ecf3-4263-a747-1a79d0d5efe7_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/56f59c41-ecf3-4263-a747-1a79d0d5efe7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"168ccdd2-1979-42ed-b266-dbc1863db08e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/94084dc5-c87d-4e36-8a5f-7495978af8fd_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/94084dc5-c87d-4e36-8a5f-7495978af8fd_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/94084dc5-c87d-4e36-8a5f-7495978af8fd_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"0b3de7b0-7617-438e-834e-0f8108ba73e8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/897645b9-0c55-4a35-8319-1a535b98093f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/897645b9-0c55-4a35-8319-1a535b98093f_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/897645b9-0c55-4a35-8319-1a535b98093f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"20a4b02b-f066-40a9-bfb6-cfce64e02091","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/43f02a53-6366-4051-85c5-d68bebcdf567_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/43f02a53-6366-4051-85c5-d68bebcdf567_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/43f02a53-6366-4051-85c5-d68bebcdf567_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"cca6f8a7-efb4-4a5b-ab36-a3800b4bfaf8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/7baffb6c-babb-4ac5-a4d6-c3ddcd793dbc_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/7baffb6c-babb-4ac5-a4d6-c3ddcd793dbc_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/7baffb6c-babb-4ac5-a4d6-c3ddcd793dbc_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4d421f80-4412-4be9-9ccc-dfc3cb009973","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/211d718e-e140-4c48-9e4f-e8b835e88196_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/211d718e-e140-4c48-9e4f-e8b835e88196_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/211d718e-e140-4c48-9e4f-e8b835e88196_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"0955bb7c-cdd6-425f-b4f1-94b98cf5d2b7","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/e246d835-6b2a-4b92-b626-f14c135b9f87_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/e246d835-6b2a-4b92-b626-f14c135b9f87_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/e246d835-6b2a-4b92-b626-f14c135b9f87_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6aaf9370-2f8d-44e9-b20f-42f0d3d5c757","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/46b8c053-9ac0-4fdb-b103-a25eeaabde6f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/46b8c053-9ac0-4fdb-b103-a25eeaabde6f_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/46b8c053-9ac0-4fdb-b103-a25eeaabde6f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"240ab63f-163d-4b10-9acd-4f24d9d4d9db","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/c03b6b2c-ec3b-46b9-beda-e417619888f9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/c03b6b2c-ec3b-46b9-beda-e417619888f9_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/c03b6b2c-ec3b-46b9-beda-e417619888f9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"7cac2c11-1e9e-4466-87cc-84694c258f44","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/8ad4483c-0fae-4b4d-adc1-70745052d975_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/8ad4483c-0fae-4b4d-adc1-70745052d975_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/8ad4483c-0fae-4b4d-adc1-70745052d975_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"7effa274-23e2-4550-85f8-27c25186eb0f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/123ee5a2-6011-4bd8-b5c1-c5bad796760a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/123ee5a2-6011-4bd8-b5c1-c5bad796760a_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/123ee5a2-6011-4bd8-b5c1-c5bad796760a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c23586d2-f8d3-4d0d-99d7-4eb9263bdfc8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/1ffd0ce7-00de-43c2-a704-1a6fbe9100cd_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/1ffd0ce7-00de-43c2-a704-1a6fbe9100cd_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/1ffd0ce7-00de-43c2-a704-1a6fbe9100cd_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d9a99771-3076-4778-8106-2d89b618fc5f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/de5cb9ee-195d-49be-9d1a-90b8b5dc4a4a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/de5cb9ee-195d-49be-9d1a-90b8b5dc4a4a_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/de5cb9ee-195d-49be-9d1a-90b8b5dc4a4a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"db1ef162-6d1d-4917-9865-a9ad16b3693e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/f78fe569-9a7e-40a8-9764-2651891b3182_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/f78fe569-9a7e-40a8-9764-2651891b3182_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/f78fe569-9a7e-40a8-9764-2651891b3182_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"7ee1cdd7-02f1-460f-bdd2-405acecc8b86","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/c39547f2-69f1-4c89-a8be-fcba2c60dc1b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/c39547f2-69f1-4c89-a8be-fcba2c60dc1b_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/c39547f2-69f1-4c89-a8be-fcba2c60dc1b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d8f9e98c-7b84-413a-9bf8-e772cde546eb","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/f4687804-f09c-452f-b89a-b8df1ddc1751_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/f4687804-f09c-452f-b89a-b8df1ddc1751_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/f4687804-f09c-452f-b89a-b8df1ddc1751_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"09c5d74e-f215-484d-a4c1-813764e7e7a1","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/58656a71-67fe-424d-b0a0-0cb60353d2f8_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/58656a71-67fe-424d-b0a0-0cb60353d2f8_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/58656a71-67fe-424d-b0a0-0cb60353d2f8_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"0f122760-8595-418d-b7dd-7a7c1a571bfd","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/d7ae2411-dace-42a8-974d-698048f84660_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/d7ae2411-dace-42a8-974d-698048f84660_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/d7ae2411-dace-42a8-974d-698048f84660_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"33fb6b7c-604f-4677-971b-bd25714c3a6d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/0ec29508-f3c0-4a3f-8094-74d1742f76e3_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/0ec29508-f3c0-4a3f-8094-74d1742f76e3_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/0ec29508-f3c0-4a3f-8094-74d1742f76e3_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"32159b11-76ac-4384-a535-5e29ece2f45a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/6c61c26e-e5c4-4ed1-9313-fe19deab704c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/6c61c26e-e5c4-4ed1-9313-fe19deab704c_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/6c61c26e-e5c4-4ed1-9313-fe19deab704c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"af733ae0-42a1-4b4a-b34d-ed0c59f8c9e0","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/ed8c2085-b341-4d2f-a32a-b550ab75fc4e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/ed8c2085-b341-4d2f-a32a-b550ab75fc4e_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/ed8c2085-b341-4d2f-a32a-b550ab75fc4e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"480796d0-2b1e-46ae-9ac5-7367636025bf","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/37ad4de0-5124-4879-b67a-f03e12abf167_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/37ad4de0-5124-4879-b67a-f03e12abf167_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/37ad4de0-5124-4879-b67a-f03e12abf167_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b97ea27e-8bc3-4c90-976c-98af082d30f7","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/9359ed41-11b8-4f28-9fac-0e6b345fd04e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/9359ed41-11b8-4f28-9fac-0e6b345fd04e_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/9359ed41-11b8-4f28-9fac-0e6b345fd04e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"faf71f97-e5d9-4e9f-b695-19d1da9153b8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/af31bd3e-82d0-49c3-881e-e8450509deda_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/af31bd3e-82d0-49c3-881e-e8450509deda_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/af31bd3e-82d0-49c3-881e-e8450509deda_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a71003be-4c3d-45df-b0cd-9e1b8b4699be","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/4d7ed018-2820-43ab-bccf-e4ba90314807_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/4d7ed018-2820-43ab-bccf-e4ba90314807_Size210x140.jpg","Description":"Ehlersvej 6, 2900 Hellerup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/08-August/03/4d7ed018-2820-43ab-bccf-e4ba90314807_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]

Ehlersvej 6, 2900 Hellerup

24.000.000 kr.dkk
404 m² Brugerejendom, Blandet ejendom

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

Telefon: 33 30 10 00

Erhverv

Kenneth Hauge Jakobsen

Erhvervskonsulent

keja@edc.dk

Mobil: 26 23 46 63

Blandet ejendom

Pris 24.000.000 kr.

Sagsnr.

11405353

Etageareal

404 m²

Kælder

101 m²

Grundareal

648 m²

Bebygget areal

162 m²

Boligareal

243 m²

Erhvervsareal

60 m²

- Kontor

60 m²

Samlet etageareal

404 m²

Byggeår / ombygningsår

1904 / 1942

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

D

Antal etager

3

Alternativ anvendelse(r)

Kontor

Forsikringen omfatter

Brand, bygning, skjulte rør,

Opvarmningstype

Fjernvarme/ blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

Pris/m²

59.406 kr.

Ejendomsskatter

91.253 kr.

- Grundskyld

85.700 kr.

- Renovation m.v.

4.454 kr.

Forsikringspræmie

10.587 kr.

Vurdering

2020

Ejendomsværdi

7.650.000 kr.

Grundværdi

3.178.800 kr.

Faciliteter

Interiør

Bad og omklædning

Exteriør

Altan

Indhegnet

Udenomsarealer Delvist befæstet

Teknik

Usædvanlig flot og indbydende villa

• Yderst eksklusiv og meget flot patriciervilla til bolig og/eller kontor med hvidpudsede vægge og sorte tegl

• Ejendommen er beliggende i Svanemøllekvarteret med ambassader og konsulater, samt yderst eksklusive boliger og virksomheder

• Der er gåafstand til Hellerup Strandvej med masser af butikker, cafeer og restauranter

• Til strand-, vand-, og sejlsportselskere er der kort afstand til Hellerup Havn og Tuborg Havn

• Der er 5-10 min til centrum af København K med bil, bus eller tog

Smuk villa på én af de bedste placeringer i København

Rummelig og funktionel klassisk villa med mulighed for kombineret bolig/erhverv.

Her er tale om en særdeles rummelig, indflytningsklar & smukt renoveret klassisk villa fra 1904, beliggende i et af de mest eftertragtede kvarterer i Hellerup. Tæt på private internationale skoler, gåafstand til sandstrande og det eksklusive område ved Turborg Havn.

Huset er opgraderet på alle tænkelige områder, og tilbyder oceaner af plads til den pladskrævende familie med et samlet areal på 404 kvm fordelt på 3 etager inklusiv kælder. Der er en særdeles god udnyttelse af arealerne, og rumfordelingen er optimal på alle 3 etager, hvor der er en fin rød tråd i ensartet materialevalg i høj kvalitet overalt. Udenomsarealerne er velpasset og plejet, og der er fine parkeringsmuligheder på ejendommen. Den øverste etage har 3 store soveværelser med plads til dobbeltsenge samt et ekstra værelse, der i øjeblikket fungerer som et „walk-in closet”. 1. salen rummer desuden et skønt stort badeværelse med et stort badekar og en separat bruser. Stueetagen er lys og rummelig med åbent køkken-alrum med god plads til det store spisebord. Her er opholdsstue med pejs, som er placeret en-suite til endnu en stue. I stueplan forefindes yderligere en stue, der idag anvendes som et stort kontor, hvor der er selvstændig indgang. Kælderen er i en meget god stand, og har mange gode anvendelsesmuligheder såsom teenagerum, kontor, gildesal, møderum, motionsrum, hjemme biograf - ja mulighederne er mange. Der er højt til loftet, egen indgang, moderne køkken, badeværelse, vaskerum og 3 store gode disponible rum. En del af ejendommen er registreret som erhverv, hvilket betyder, at det er muligt at kombinere kontorlokaler (erhverv) og bolig, ligesom nogle af husene i nabolaget bruges som udlejningskontorer, ambassader og mange andre formål.

Den ekstra sikkerhed og privatliv sikres bl.a.af en elegant pudset hvid mur og en låst indgang. Det centrale punkt i haven er den store „lounge“ terrasse. Her er de ideelle rammer til at nyde måltiderne med familien og med venner. Terrassen er i det hele taget det optimale „chill out“ område. Haven er orienteret mod øst, syd & vest, hvilket sikrer sol det meste af dagen.

Attraktiv beliggenhed i et af Hellerups bedste kvarterer

Ejendommen er beliggende i et meget sikkert og prestigefyldt kvarter med andre elegante villaer og berømte naboer.

Der er blot 5 minutters gang til Hellerup Station med et hav af regionaltog samt S tog. Du kan således komme til f.eks. Københavns Lufthavn & København City på kort tid. Lige rundt om hjørnet fra ejendommen er Waterfront og Experimentarium beliggende tillige med én af de mest sublime supermarkeder. Strandvejens indkøbsmuligheder, Hellerup Havn og Tuborg Havn er ligeledes inden for 5 minutters gang fra ejendommen.

Om beliggenheden

 • Tuborg Boulevard (Strandvejen)
  167 m
 • Hellerup St.
  685 m
 • Hellerup St.
  685 m
 • 19 - Helsingørmotorvejen
  2,2 km
 • Poul Henningsens Plads St. (Metro)
  2,2 km

Kontakt os vedr. Ehlersvej 6, 2900 Hellerup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Bremerholm 29, 1069 København K

Telefon: 33 30 10 00

Erhverv

Kenneth Hauge Jakobsen

Erhvervskonsulent

keja@edc.dk

Mobil: 26 23 46 63

Køberkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får ejendomme til salg, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores køberkartotek

Bestil en salgsvurdering

Vil du vide, hvad din ejendom er værd?

Bestil en salgsvurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil salgsvurdering