Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"b526e043-8356-4376-a47f-7029a990bc29","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/fc11fb6e-d061-41e2-9736-0a850377bc2a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/fc11fb6e-d061-41e2-9736-0a850377bc2a_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/fc11fb6e-d061-41e2-9736-0a850377bc2a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4165d096-da7b-4e2f-897c-f22f0a052d25","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/8cca3169-5739-421c-8d2c-f4876e1f8152_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/8cca3169-5739-421c-8d2c-f4876e1f8152_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/8cca3169-5739-421c-8d2c-f4876e1f8152_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c34b5506-5a5f-4278-9b21-916d6f7d0858","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/bb3ac728-291e-49ba-8987-38b613f020f7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/bb3ac728-291e-49ba-8987-38b613f020f7_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/bb3ac728-291e-49ba-8987-38b613f020f7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9086d3c1-59b6-42a9-bb00-f1821fe3534b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/f3cc0f20-8d34-4ea9-a865-a6c06d47ccec_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/f3cc0f20-8d34-4ea9-a865-a6c06d47ccec_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/f3cc0f20-8d34-4ea9-a865-a6c06d47ccec_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5c961f24-d913-433c-8b73-8907929fee1b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/88752f7b-696b-4d92-834f-d1bb00f01b45_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/88752f7b-696b-4d92-834f-d1bb00f01b45_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/88752f7b-696b-4d92-834f-d1bb00f01b45_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6d9d7301-a85d-4090-90c3-8f04849dc3f6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/b45f1b79-be06-433c-80f2-63f657920f6e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/b45f1b79-be06-433c-80f2-63f657920f6e_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/b45f1b79-be06-433c-80f2-63f657920f6e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"fc794bcb-a7f9-4f88-b453-2e41c941e2c4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/e1722414-1536-4ae4-8540-ec1b9b67508d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/e1722414-1536-4ae4-8540-ec1b9b67508d_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/e1722414-1536-4ae4-8540-ec1b9b67508d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"81b9a0a4-2574-4d85-8ec8-bf02ee182f70","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/6821417b-2a21-4dc4-8ddd-9a584b9ffaa2_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/6821417b-2a21-4dc4-8ddd-9a584b9ffaa2_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/6821417b-2a21-4dc4-8ddd-9a584b9ffaa2_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"bf982a93-0d1b-4c04-a706-d448d96f7e69","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/8379c7ee-55f7-453d-b5c1-f74736ca2ded_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/8379c7ee-55f7-453d-b5c1-f74736ca2ded_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/8379c7ee-55f7-453d-b5c1-f74736ca2ded_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"df0aa953-f252-4fc6-859e-82f1449d8512","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/bf2e7c22-3a9e-4a0b-b9b1-130509664705_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/bf2e7c22-3a9e-4a0b-b9b1-130509664705_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/bf2e7c22-3a9e-4a0b-b9b1-130509664705_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"7abc7139-89a5-4261-b199-36b1b9318b6e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/cd6cd22f-f9bf-4fcb-b48c-3f91c70ec256_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/cd6cd22f-f9bf-4fcb-b48c-3f91c70ec256_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/cd6cd22f-f9bf-4fcb-b48c-3f91c70ec256_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a2b4472b-c559-4818-ad4f-59cac8743835","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/1ff8b2ec-c61a-47a5-9393-59569109e898_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/1ff8b2ec-c61a-47a5-9393-59569109e898_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/1ff8b2ec-c61a-47a5-9393-59569109e898_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3e820f61-b4da-48bd-a2e0-2514a80217d0","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/d9796909-27d4-4bf0-ae15-be712ceb7ed2_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/d9796909-27d4-4bf0-ae15-be712ceb7ed2_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/29/d9796909-27d4-4bf0-ae15-be712ceb7ed2_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"7dde7e39-a41b-4a88-84ba-512d18d8032f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/5c253264-15e7-466e-a21c-9f4f51b5d995_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/5c253264-15e7-466e-a21c-9f4f51b5d995_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/5c253264-15e7-466e-a21c-9f4f51b5d995_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e44ca918-5443-4f87-ac59-07e43492565d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/46143a65-19b9-4500-8428-c38c28b31734_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/46143a65-19b9-4500-8428-c38c28b31734_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/46143a65-19b9-4500-8428-c38c28b31734_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a6e5638e-f95e-40de-b17f-a42a81b17291","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/d732f47f-109f-4148-8efc-15ede0b10291_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/d732f47f-109f-4148-8efc-15ede0b10291_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/d732f47f-109f-4148-8efc-15ede0b10291_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"94a2951e-1c7c-4bc8-81ad-8e58380d010b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/c68c3ed1-c5f4-41ae-9a21-d954a662ed04_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/c68c3ed1-c5f4-41ae-9a21-d954a662ed04_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/c68c3ed1-c5f4-41ae-9a21-d954a662ed04_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"89b8bd22-af85-4002-915a-fb7c2d621d0f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/7a1f1713-1bbe-406d-be44-1bf57c0be90f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/7a1f1713-1bbe-406d-be44-1bf57c0be90f_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/7a1f1713-1bbe-406d-be44-1bf57c0be90f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"26fc834d-1a73-4933-bc48-63a0272a0d64","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/61a17e38-4c8f-4739-9a87-5071d3e34a9d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/61a17e38-4c8f-4739-9a87-5071d3e34a9d_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/61a17e38-4c8f-4739-9a87-5071d3e34a9d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4bcfa396-c62f-4d01-ac3b-c01c404c8705","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/e1c9794f-33a5-465c-9249-3dd4cc6e9329_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/e1c9794f-33a5-465c-9249-3dd4cc6e9329_Size210x140.jpg","Description":"Nygade 5, 4220 Korsør (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2022/06-June/25/e1c9794f-33a5-465c-9249-3dd4cc6e9329_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]

Nygade 5, 4220 Korsør

5.500.000 kr.dkk
447 m² Investering, Blandet ejendom Afkast 6,24 %

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Korsørvej 4, 4200 Slagelse

Telefon: 58 58 75 50

Erhverv

Morten Hansen

Partner, Erhverv

moh@edc.dk

Mobil: 61 72 33 17

Thomas Hansen

Partner, ejendomsmægler, MDE

thh@edc.dk

Mobil: 40 32 44 26

Blandet ejendom

Pris 5.500.000 kr.

Sagsnr.

47401103

Etageareal

447 m²

Grundareal

417 m²

Bebygget areal

240 m²

Boligareal

271 m²

Erhvervsareal

176 m²

Samlet etageareal

447 m²

Byggeår / ombygningsår

1905 / 1999

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

C

Antal etager

3

Forsikringen omfatter

Brand, bygning

Opvarmningstype

Fjernvarme/ blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

Pris/m²

12.304 kr.

Afkast

6,24 %

Årlig lejeindtægt

415.305 kr.

Årlig lejeindtægt pr. m²

929 kr.

Årlige driftsudgifter

78.159 kr.

Årlige driftsudgifter pr. m²

175 kr.

Lejefaktor

13,2

Vedligeholdelse anslået

22.200 kr.

Momsregistreret

Ja

Attraktiv udlejningsejendom med bedste beliggenhed

Særdeles velbeliggende udlejningsejendom indeholdende 3 boliglejemål og 1 erhvervslejemål. Ejendommen har bedste beliggenhed på Nygade i centrum af Korsør.

Bygningen er opført i pudset mursten med tegltag og kviste og består af et forhus med erhvervslejemål i stueplan og 1 boliglejemål på 1. sal og 1 boliglejemål i tagetagen. Herudover bagbygning med mindre boliglejemål.

Erhvervslejemålet har Nybolig som mangeårig lejer og fremstår i rigtig pæn og indbydende stand. Lejlighederne er forskellig i størrelse på 139 m², 75 m² og 40 m² og er alle velindrettet og står i rigtig god stand.

En særdeles attraktiv beliggenhed i centrum af Korsør og med gode genudlejningsmuligheder.

Alt i alt en god og særdeles velbeliggende investeringsejendom.

Ejendommen sælges som en del af et porteføljesalg.

Beliggenhed:

Optimal beliggenhed i Korsør by.

Korsør er den næststørste by i Slagelse Kommune med knap 15.000 indbyggere. Byen er en maritim

købstad, der huser bl.a. Søfartsstyrelsen og Flådestationen. Storebæltsbroen troner højt over

byen som et vartegn, og er synlig fra alle udsigtspunkter.

Korsør tilbyder mange attraktive boliger med vandudsigt til Storebælt, havnen eller noret. Korsør

er stationsby med en god infrastruktur, herunder E-20 motorvejen med 2 afkørsler.

Ejendommen er beliggende i centrum af Korsør. Kort afstand til gågader, havnen og

havnearkaderne med indkøbsmuligheder.

En attraktiv beliggenhed.

Kontakt os vedr. Nygade 5, 4220 Korsør

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Korsørvej 4, 4200 Slagelse

Telefon: 58 58 75 50

Erhverv

Morten Hansen

Partner, Erhverv

moh@edc.dk

Mobil: 61 72 33 17

Thomas Hansen

Partner, ejendomsmægler, MDE

thh@edc.dk

Mobil: 40 32 44 26

Køberkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får ejendomme til salg, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores køberkartotek

Bestil en salgsvurdering

Vil du vide, hvad din ejendom er værd?

Bestil en salgsvurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil salgsvurdering