Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"d4797e0e-2a24-4a97-b2d1-2275075457a6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/0bae7e8a-44f3-416c-ad4c-cf87018c6151_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/0bae7e8a-44f3-416c-ad4c-cf87018c6151_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/0bae7e8a-44f3-416c-ad4c-cf87018c6151_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"757a2faf-076d-46ec-b458-d7f784bac7f3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/c19bb1ca-0c9f-4045-9b1b-2d704d2a1c35_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/c19bb1ca-0c9f-4045-9b1b-2d704d2a1c35_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/c19bb1ca-0c9f-4045-9b1b-2d704d2a1c35_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"9dbf45a3-421a-4ac5-9469-100ead0e8a62","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/f4b9740e-0fd8-4fc1-a2ff-bbf0c62dc57e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/f4b9740e-0fd8-4fc1-a2ff-bbf0c62dc57e_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/f4b9740e-0fd8-4fc1-a2ff-bbf0c62dc57e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"1c403ad3-644c-41e4-bc3d-37b809556f91","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/3a04272f-df36-4fed-9e8c-a706a1b41316_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/3a04272f-df36-4fed-9e8c-a706a1b41316_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/3a04272f-df36-4fed-9e8c-a706a1b41316_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"fc7d003e-b127-4a54-bb24-5261e075f06d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/0cb21597-92bb-4a3d-9065-21dc526147c2_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/0cb21597-92bb-4a3d-9065-21dc526147c2_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/03-March/03/0cb21597-92bb-4a3d-9065-21dc526147c2_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"29ae4957-3dcd-4d8a-84bd-783331d52fdb","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/bf441133-e008-4ba5-8810-90dff8fe7575_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/bf441133-e008-4ba5-8810-90dff8fe7575_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/bf441133-e008-4ba5-8810-90dff8fe7575_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"fed585ec-7340-41c4-998f-0969b8feae32","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/49631004-6377-4ab1-8f3b-772dd20f66cf_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/49631004-6377-4ab1-8f3b-772dd20f66cf_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/49631004-6377-4ab1-8f3b-772dd20f66cf_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f8dad93c-d788-49af-9929-65b76618512c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/ec80d938-d646-4e5c-b413-0aafbd91db2c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/ec80d938-d646-4e5c-b413-0aafbd91db2c_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/ec80d938-d646-4e5c-b413-0aafbd91db2c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"baaccec9-2e58-438c-a955-68623618ef95","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/d1483411-f9dc-4f1b-96d7-a51a9734f293_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/d1483411-f9dc-4f1b-96d7-a51a9734f293_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/d1483411-f9dc-4f1b-96d7-a51a9734f293_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"7e64bc19-6f36-45cb-91ff-818de5ba8765","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/8d6a95fc-82aa-4e53-8ba5-8ac3760ef94d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/8d6a95fc-82aa-4e53-8ba5-8ac3760ef94d_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/8d6a95fc-82aa-4e53-8ba5-8ac3760ef94d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6503b930-dfe9-4cb1-8819-ce62af4d112e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/0a5257bc-9942-47f2-b4ff-a7d78999fe89_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/0a5257bc-9942-47f2-b4ff-a7d78999fe89_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/0a5257bc-9942-47f2-b4ff-a7d78999fe89_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"dd8941a0-28f0-46b7-a91e-c55443cc1b89","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/f3f6c5eb-5360-4be6-aeba-65be97284782_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/f3f6c5eb-5360-4be6-aeba-65be97284782_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/f3f6c5eb-5360-4be6-aeba-65be97284782_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c371f703-b285-47db-8918-045a56848ff9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/c9779b5e-176b-40cc-8583-fec7f9b28152_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/c9779b5e-176b-40cc-8583-fec7f9b28152_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/c9779b5e-176b-40cc-8583-fec7f9b28152_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"093ca03f-7a6d-4acb-9259-2c4244f36b89","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/8a6fe01d-58d3-4fc3-a84d-9af1cf5374b4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/8a6fe01d-58d3-4fc3-a84d-9af1cf5374b4_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/8a6fe01d-58d3-4fc3-a84d-9af1cf5374b4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6d731ed6-43cc-4031-b37b-321201392804","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/a817b205-3ddb-483e-9722-e600ab1b475d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/a817b205-3ddb-483e-9722-e600ab1b475d_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/a817b205-3ddb-483e-9722-e600ab1b475d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"be733afd-2c19-43bb-8a19-f37773c8025a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/83188a5d-af09-47c7-91a8-3aa5329214c8_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/83188a5d-af09-47c7-91a8-3aa5329214c8_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/83188a5d-af09-47c7-91a8-3aa5329214c8_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e972838d-f631-4d4b-bdad-a161b3d8fd97","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/2ffaf3d1-5826-46d5-9126-dff47c7c3a7e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/2ffaf3d1-5826-46d5-9126-dff47c7c3a7e_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/2ffaf3d1-5826-46d5-9126-dff47c7c3a7e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ab690f9c-1069-468f-ae73-a8b54fa92db8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/c3ca28d5-48d3-4fbf-b490-5de2ab696632_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/c3ca28d5-48d3-4fbf-b490-5de2ab696632_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/c3ca28d5-48d3-4fbf-b490-5de2ab696632_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"75654ed5-90f8-4c9b-bbdc-722d47884d1d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/aaf7c649-ec71-457b-8549-4759dd4f2ddb_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/aaf7c649-ec71-457b-8549-4759dd4f2ddb_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/aaf7c649-ec71-457b-8549-4759dd4f2ddb_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d59ea25d-1b84-4088-bad6-ee7d19130f53","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/b7db6d0e-1a15-405b-a650-2f56e924c416_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/b7db6d0e-1a15-405b-a650-2f56e924c416_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/24/b7db6d0e-1a15-405b-a650-2f56e924c416_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f6bd1110-6d8e-4321-93b7-f45665da5787","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/2a769fe2-9811-4a07-96bc-96fc555a6a7d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/2a769fe2-9811-4a07-96bc-96fc555a6a7d_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/2a769fe2-9811-4a07-96bc-96fc555a6a7d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"604dc522-c7d1-4403-ac49-bdecc8948104","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/76610ef2-6dd8-4a1b-a04f-cf66c00f0f39_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/76610ef2-6dd8-4a1b-a04f-cf66c00f0f39_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/76610ef2-6dd8-4a1b-a04f-cf66c00f0f39_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"52d5a3e6-498b-488e-a007-24ec7fa0e48c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/e060351c-f59c-471b-9d8d-83eda4b09249_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/e060351c-f59c-471b-9d8d-83eda4b09249_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/e060351c-f59c-471b-9d8d-83eda4b09249_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"21885b8e-b49c-468d-a58f-fe7e71c7d181","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/e7158e53-3efa-41a9-9039-5281c3cb84ed_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/e7158e53-3efa-41a9-9039-5281c3cb84ed_Size210x140.jpg","Description":"Torvet 1, 5700 Svendborg (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2020/11-November/20/e7158e53-3efa-41a9-9039-5281c3cb84ed_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]

Torvet 1, 5700 Svendborg

3.600.000 kr.dkk
167 m² Projektejendom, Blandet ejendom Afkast 2,50 %

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Vestre Stationsvej 25, 5000 Odense C

Telefon: 58 58 82 00

Erhverv

Lars Damsholdt Balle

Partner, Erhverv, HD-R

ldb@edc.dk

Mobil: 61 68 78 19

Lars Duus

Partner, ejendomsmægler, MDE

ldu@edc.dk

Mobil: 25 39 55 06

Blandet ejendom

Pris 3.600.000 kr.

Sagsnr.

51202341

Etageareal

167 m²

Kælder

48 m²

Grundareal

68 m²

Bebygget areal

64 m²

Erhvervsareal

167 m²

Samlet etageareal

167 m²

Byggeår / ombygningsår

1902 / 1992

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

E

Fredet

Der er fredede bygninger på ejendommen. Kontakt ejendomsmægleren for yderligere information.

Pris/m²

21.557 kr.

Afkast

2,50 %

Årlig lejeindtægt

0 kr.

Årlig lejeindtægt pr. m²

0 kr.

Årlige driftsudgifter

0 kr.

Årlige driftsudgifter pr. m²

0 kr.

Lejefaktor

0,0

En af Svendborgs smukkeste ejendomme

Ejendommen er en smuk og yderst velbeliggende ejendom med flere muligheder for anvendelse. Det vurderes, at der vil være mulighed for at lave 2 mindre lejligheder midt i hjertet af Svendborg. Såfremt der etableres lejligheder, vil der fra begge lejligheder være udgang til terrasse og på 2. sal er der fra tagterrassen udsigt til Svendborg havn. Stueetagen er indrettet som butik, med lækre plankegulve og lækkert baglokale med mulighed for personalerum. Kælderen har god loftshøjde og egen indgang, hvilket giver mulighed for et lejemål med mange muligheder.

Ejendommen er opført i 1902 og der er løbende sket renovering og ombygning senest i 2009, hvor den nuværende ejer overtog ejendommen.

Der er tale om en smuk ejendom i hjertet af Svendborg tæt på det inspirerende og attraktive gågademiljø i Svendborg.

En indbydende og ombejlet adresse, midt i hjertet af Svendborg. Torvet i Svendborg er stedet hvor hele byen samles når der om lørdagen er torvehandel og hvor byen samles når der er noget løs og hvor de offentlige aktiviteter foregår.

Torvet er nu et markant bindeled mellem byens mange tilbud og summer af liv samt danner nu rammen som hele byens samlingssted med masser af Cafeer, lækre butikker samt ophold og aktiviteter inden for kultur- og erhvervslivet.

Den smukke skulptur fra 1929 ”havfruer, der laver malstrøm” findes på Torvet i en fortolkning af det oprindelige værk. Og mindst lige så synlig er den diagonale brostensbelægning på midten af Torvet og Lille Torv, en blanding af granit- og betonfliser danner gangzonerne. Torvet lyses op af LED-belysning i form af parklamper på Torvet og wirehængte ”free street” på Lille Torv.

Ejendommen ligger tæt på P-hus samt tog-/busstation mindre end 3 min. Gang fra ejendommen.

Om beliggenheden

  • Svendborg Plads A (Svendborg Kommune)
    209 m
  • Svendborg st
    1,3 km
  • Svendborgmotorvejen
    2,7 km

Kontakt os vedr. Torvet 1, 5700 Svendborg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Vestre Stationsvej 25, 5000 Odense C

Telefon: 58 58 82 00

Erhverv

Lars Damsholdt Balle

Partner, Erhverv, HD-R

ldb@edc.dk

Mobil: 61 68 78 19

Lars Duus

Partner, ejendomsmægler, MDE

ldu@edc.dk

Mobil: 25 39 55 06

Køberkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får ejendomme til salg, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores køberkartotek

Bestil en salgsvurdering

Vil du vide, hvad din ejendom er værd?

Bestil en salgsvurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil salgsvurdering