Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"4e9311eb-d707-4d53-9631-f2646a5930c8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/792b838f-a722-4243-8cbe-da40a4f25ada_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/792b838f-a722-4243-8cbe-da40a4f25ada_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/792b838f-a722-4243-8cbe-da40a4f25ada_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"731509ab-d84b-4355-909a-bc0a41ada406","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/3d596a1b-64c9-4ace-9d20-07e9c2997d04_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/3d596a1b-64c9-4ace-9d20-07e9c2997d04_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/3d596a1b-64c9-4ace-9d20-07e9c2997d04_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"d3df5364-b6b3-429a-8941-2144351d3aaa","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/639209c3-bd22-4c1f-a2a2-23978ffa2747_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/639209c3-bd22-4c1f-a2a2-23978ffa2747_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/639209c3-bd22-4c1f-a2a2-23978ffa2747_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"db55df5e-5ee4-4928-b47b-079e3349f514","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/14942295-e381-4a2b-b18a-497a6f270a8d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/14942295-e381-4a2b-b18a-497a6f270a8d_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Stue)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/14942295-e381-4a2b-b18a-497a6f270a8d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"073a2a30-10ed-44f9-b43a-c97ad0c8d3b9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/40bc5c2b-d013-4184-a9a9-5a48f81f215a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/40bc5c2b-d013-4184-a9a9-5a48f81f215a_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (1. sal)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/40bc5c2b-d013-4184-a9a9-5a48f81f215a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"9e19771a-8455-4fe3-b060-382ec3f2d9c4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/00b1da41-65a0-45a6-ad08-1759adef5c8c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/00b1da41-65a0-45a6-ad08-1759adef5c8c_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ejendommen)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/00b1da41-65a0-45a6-ad08-1759adef5c8c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"a24b80b1-08d8-4cc1-bb39-c43986f60c77","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/614c6083-f529-4ac4-823a-9041da810aa7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/614c6083-f529-4ac4-823a-9041da810aa7_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/614c6083-f529-4ac4-823a-9041da810aa7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"11ca7c7d-8459-4f39-a009-64e2279bbc67","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/6b928763-1453-4eff-b191-6e3365b02a44_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/6b928763-1453-4eff-b191-6e3365b02a44_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/6b928763-1453-4eff-b191-6e3365b02a44_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"0aee71c6-956f-42d6-8b2a-9e05751230be","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/cc147489-9a21-4678-a071-7938ce824388_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/cc147489-9a21-4678-a071-7938ce824388_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Værksted)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/cc147489-9a21-4678-a071-7938ce824388_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4c1730ff-43bd-4f39-8d3d-7ffa7dd6fb93","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/9be411ab-bea1-4e8a-989b-bdb36b27e8ad_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/9be411ab-bea1-4e8a-989b-bdb36b27e8ad_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/9be411ab-bea1-4e8a-989b-bdb36b27e8ad_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"119df906-9fab-498b-936d-945338eb8d0e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/04e8a1a5-f821-45d3-99cb-b7e9cbdc0057_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/04e8a1a5-f821-45d3-99cb-b7e9cbdc0057_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/04e8a1a5-f821-45d3-99cb-b7e9cbdc0057_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a9926bec-0cdd-4b7c-b59d-6aa63d92d3c4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/390beae7-5c5f-4684-80ac-aa1370a642af_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/390beae7-5c5f-4684-80ac-aa1370a642af_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/390beae7-5c5f-4684-80ac-aa1370a642af_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ed49fc74-0d8d-4333-9d71-ed2b6b0ad218","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/794f165f-366e-4f08-b8ec-93c481c5db71_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/794f165f-366e-4f08-b8ec-93c481c5db71_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/794f165f-366e-4f08-b8ec-93c481c5db71_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a98fe41b-2f67-40b5-ba7e-d65812c04b7a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/86ffc5c8-d45a-45b2-b686-477d567f6569_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/86ffc5c8-d45a-45b2-b686-477d567f6569_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/86ffc5c8-d45a-45b2-b686-477d567f6569_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"aa44437e-816a-4b44-81bb-d25fe40c18f3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/02b5121a-478f-4958-93a8-959508810553_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/02b5121a-478f-4958-93a8-959508810553_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/02b5121a-478f-4958-93a8-959508810553_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9e998580-b72c-4f6f-b02b-3b2531c96fd4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/3f044a85-41c4-4a4e-8ccc-dfa2c7867e68_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/3f044a85-41c4-4a4e-8ccc-dfa2c7867e68_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/3f044a85-41c4-4a4e-8ccc-dfa2c7867e68_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"06b1b188-f561-4fdb-afee-2d4e0f4c227e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/628c180e-f35f-4a3c-8bb3-73b4fd0a5fc7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/628c180e-f35f-4a3c-8bb3-73b4fd0a5fc7_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/628c180e-f35f-4a3c-8bb3-73b4fd0a5fc7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6c743e39-ca31-4d46-8646-ecf2cac800a4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/af29f77e-092f-4687-860c-179e32a9349c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/af29f77e-092f-4687-860c-179e32a9349c_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/af29f77e-092f-4687-860c-179e32a9349c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"bfb8e876-56e7-45fe-9395-9300e1593fd0","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/4f6e3a81-d6af-40e8-88c4-6082173ae63b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/4f6e3a81-d6af-40e8-88c4-6082173ae63b_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/4f6e3a81-d6af-40e8-88c4-6082173ae63b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c115bee9-3142-426d-8a84-6287728c33c8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/db791e90-5be2-4c6a-aba9-b733fb9171b9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/db791e90-5be2-4c6a-aba9-b733fb9171b9_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/db791e90-5be2-4c6a-aba9-b733fb9171b9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"dc891e4b-cfbe-44cb-b04b-3524ffcb436c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/618527c3-9726-4750-9d03-09811ffe73fa_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/618527c3-9726-4750-9d03-09811ffe73fa_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/618527c3-9726-4750-9d03-09811ffe73fa_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c4901e29-b2f6-413e-a76d-af415144ed38","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/45a5b227-1751-4edd-82f2-d3cf1563620d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/45a5b227-1751-4edd-82f2-d3cf1563620d_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/45a5b227-1751-4edd-82f2-d3cf1563620d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ed652418-7122-4225-95ed-e7e9ce270cb9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/bfd681e7-4156-48d4-8fd8-ac0a77e09c15_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/bfd681e7-4156-48d4-8fd8-ac0a77e09c15_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/bfd681e7-4156-48d4-8fd8-ac0a77e09c15_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"d0c9951e-961f-4687-b94b-dbeaafff009c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/2ed93ebe-1092-4d6c-9171-8a4f5dd9b642_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/2ed93ebe-1092-4d6c-9171-8a4f5dd9b642_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/2ed93ebe-1092-4d6c-9171-8a4f5dd9b642_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"77a4d75e-784d-4d97-ada8-50207ee33bcd","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/b023ca8f-2a0e-4e8a-ae6e-60518c57028c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/b023ca8f-2a0e-4e8a-ae6e-60518c57028c_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/b023ca8f-2a0e-4e8a-ae6e-60518c57028c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"17de476c-fa5d-4366-9ffe-8f6fd11b9aa8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/1c47db22-5156-4a68-a6a2-d13588e535b9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/1c47db22-5156-4a68-a6a2-d13588e535b9_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/1c47db22-5156-4a68-a6a2-d13588e535b9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"07c0c631-af4a-4b36-9116-da261e7860b4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/ca9b036b-5f40-47d9-95ea-bf4b0cd064bb_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/ca9b036b-5f40-47d9-95ea-bf4b0cd064bb_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ejendommen)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/03-March/29/ca9b036b-5f40-47d9-95ea-bf4b0cd064bb_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":3}},{"Id":"2b8cd1d6-16e7-4d57-8fd1-a8b4b4f98ff8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/04-April/04/d9e52a6f-3fd7-44be-b3b0-55b7f1890a6a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/04-April/04/d9e52a6f-3fd7-44be-b3b0-55b7f1890a6a_Size210x140.jpg","Description":"Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/04-April/04/d9e52a6f-3fd7-44be-b3b0-55b7f1890a6a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]
SOLGT

Stenhøjvej 2, 3650 Ølstykke

Lager/Produktion

Sagsnr.

40301509

Etageareal

2.199 m²

Grundareal

5.832 m²

Bebygget areal

2.199 m²

Erhvervsareal

2.199 m²

Samlet etageareal

2.199 m²

Byggeår

1972

Omfattet af energimærke

Nej

Forsikringen omfatter

Brand, bygning

Opvarmningstype

Fjernvarme/ blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

Faciliteter

Interiør

Kantine

Fælles mødelokale

Fælles reception

Bad og omklædning

Loftshøjde (5,00 m)

Exteriør

P-Pladser (25 stk)

Altan

Porte

Ramper

Tagterrasse

Indhegnet

Udenomsarealer Ej befæstet

Teknik

Indlagt el, sikret med (amp) 20

2.200m² stor lager- og produktionsejendom i Ølstykke

Stor lager- og produktionsejendom på ca. 2.200 m² , beliggende i større industriområde i Ølstykke, på strækningen mellem Roskilde og Hillerød. Der er god synlighed for ejendommen ud mod Frodebjergvej, som dagligt har mange forbipasserende.

Ejendommen er beliggende på 5.832 m² stor grund og er delvis udlejet til mindre håndværksvirksomheder, samt lager/opbevaring på korte lejekontrakter. Der har historisk aldrig været problemer med udlejning, men en del af ejendommen er på det seneste, med vilje, ikke blevet genudlejet, således at en ny ejer selv kan vælge sin strategi med ejendommen.

Ejendommen kræver modernisering/istandsættelse, men der er gode muligheder for at optimere ejendommen og dermed lejeindtægterne. Der kan f.eks. indrettes kontorer i en del af bygningen, ligesom ejendommen let kan inddeles i mindre eller større lagerrum - en ejendom, der er let at skalere op eller ned. Nuværende ejer har indhentet tilbud på udskiftning af den nuværende tag- og facadebeklædning.

Gode udenomsarealer med mulighed for parkering, oplag og opbevaring. En ejendom, hvor du selv kan sætte dit præg og udvikle ejendommen i din egen retning.

Om beliggenheden

 • Lyshøjvej
  397 m
 • Stenløse st
  4,5 km
 • Trekroner st
  15,4 km
 • Holbækmotorvejen (10)
  16,8 km

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Skomagergade 15, 3 sal., 4000 Roskilde

Telefon: 46 33 33 33

Erhverv

Kenneth Wagner

Partner, Erhverv

kew@edc.dk

Mobil: 30 38 10 28

Arno Starup Werner

Ejendomsmægler og valuar, MDE

asw@edc.dk

Mobil: 24 94 24 74

Køberkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får ejendomme til salg, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores køberkartotek

Bestil en salgsvurdering

Vil du vide, hvad din ejendom er værd?

Bestil en salgsvurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil salgsvurdering