Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"56a0a0c3-dbc9-4bc0-a06e-4ddc8a30d5d1","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/b3dadea9-1311-439d-854e-d55be80e64da_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/b3dadea9-1311-439d-854e-d55be80e64da_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/b3dadea9-1311-439d-854e-d55be80e64da_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"2ffaa32e-9eb2-40b3-90c3-49625db3effa","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/a295c95c-5f7f-47e4-bbcb-bc8378812836_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/a295c95c-5f7f-47e4-bbcb-bc8378812836_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/a295c95c-5f7f-47e4-bbcb-bc8378812836_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"70fcc494-6921-4ed1-9fff-579bccc3c3c6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/a1a28299-323f-483a-a790-8884d706a456_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/a1a28299-323f-483a-a790-8884d706a456_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/a1a28299-323f-483a-a790-8884d706a456_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"ec3a6f3f-df87-4b26-b8e4-cdf0d903adf7","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/7079d569-476e-476d-aff6-42cf1f09427d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/7079d569-476e-476d-aff6-42cf1f09427d_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/7079d569-476e-476d-aff6-42cf1f09427d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3c934b53-c20a-4af6-9676-208f72d3981d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/18196b8a-dc88-4316-a84c-0389485ac8d1_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/18196b8a-dc88-4316-a84c-0389485ac8d1_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/18196b8a-dc88-4316-a84c-0389485ac8d1_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"14d7c87c-468d-4f61-a4ec-7203585b070f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/8264c24c-2b0b-4625-9dbf-9982eb6668e6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/8264c24c-2b0b-4625-9dbf-9982eb6668e6_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/8264c24c-2b0b-4625-9dbf-9982eb6668e6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"129ffcb1-c526-460a-b8f8-aa04d9da002d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/6ca7f4aa-aa2f-452c-b985-56de0f367458_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/6ca7f4aa-aa2f-452c-b985-56de0f367458_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/6ca7f4aa-aa2f-452c-b985-56de0f367458_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"29caf1e2-38f5-4684-99d8-f73d09aff6e3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/58d84116-5917-45ec-bab1-63883a37ce19_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/58d84116-5917-45ec-bab1-63883a37ce19_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/58d84116-5917-45ec-bab1-63883a37ce19_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d9d8eae4-aa72-4459-b9e5-1f2459fd0027","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/5e8afc65-0d1a-4870-91fe-4420a609dfa8_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/5e8afc65-0d1a-4870-91fe-4420a609dfa8_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/5e8afc65-0d1a-4870-91fe-4420a609dfa8_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ded29f66-d0aa-44de-be15-9b3eacd71942","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/9c77a12f-c7f5-4c08-a2ff-9768a2ca37e0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/9c77a12f-c7f5-4c08-a2ff-9768a2ca37e0_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/9c77a12f-c7f5-4c08-a2ff-9768a2ca37e0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3b420ac9-1a6e-44bd-85f3-20d0ae8a7d2d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/69945266-5e50-4df3-9859-fa83f902bce8_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/69945266-5e50-4df3-9859-fa83f902bce8_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/69945266-5e50-4df3-9859-fa83f902bce8_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5b2ac911-4889-4099-a16c-33b421a2d409","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/467042c4-4cbf-454a-aa06-c77b34c70f98_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/467042c4-4cbf-454a-aa06-c77b34c70f98_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/467042c4-4cbf-454a-aa06-c77b34c70f98_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b18bff48-9a84-4153-9c90-cf49839ef780","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/ab4a0939-9ea9-40f1-93c6-3a2bf07e2db7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/ab4a0939-9ea9-40f1-93c6-3a2bf07e2db7_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/ab4a0939-9ea9-40f1-93c6-3a2bf07e2db7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4da7d5e3-d6e0-4c98-b3dd-c37005d4fd12","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/0af76aff-9a3f-4e32-b950-1d2fb700866a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/0af76aff-9a3f-4e32-b950-1d2fb700866a_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/0af76aff-9a3f-4e32-b950-1d2fb700866a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"efca8057-4adb-475f-bd45-cdebddf99bc2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/5ea79d09-f192-467a-b6e8-1be8b1350e9a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/5ea79d09-f192-467a-b6e8-1be8b1350e9a_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/5ea79d09-f192-467a-b6e8-1be8b1350e9a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b49052a3-f7fe-4c64-bbd4-2d97ce587955","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/c8f29067-1e6f-4867-943c-b9413504e454_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/c8f29067-1e6f-4867-943c-b9413504e454_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/c8f29067-1e6f-4867-943c-b9413504e454_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"dd13bb1e-9949-4976-bfbe-344b688cb92c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/c49f5e91-7488-4273-a65a-60f23e4d12e2_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/c49f5e91-7488-4273-a65a-60f23e4d12e2_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/c49f5e91-7488-4273-a65a-60f23e4d12e2_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5ec7afd6-3309-4c1f-9212-a2db9efaa49d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/5a4078df-762a-49b1-89b2-ff67b61c83ac_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/5a4078df-762a-49b1-89b2-ff67b61c83ac_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/5a4078df-762a-49b1-89b2-ff67b61c83ac_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9e8a169c-8c29-43dd-b490-ecba44bebd7b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/43e53dd2-ceae-46cd-a0b0-91cc19fdc71c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/43e53dd2-ceae-46cd-a0b0-91cc19fdc71c_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/43e53dd2-ceae-46cd-a0b0-91cc19fdc71c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d88cb368-ae85-480d-8a0b-57bfd6a97bb2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/7556a2f7-6640-49a9-ae0b-ed6312386f32_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/7556a2f7-6640-49a9-ae0b-ed6312386f32_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/7556a2f7-6640-49a9-ae0b-ed6312386f32_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"0b6280a3-4e59-43fd-a059-21111b5401a2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/70a31ba2-384f-436c-a754-7de48c65da5d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/70a31ba2-384f-436c-a754-7de48c65da5d_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/70a31ba2-384f-436c-a754-7de48c65da5d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ee9416cb-24ce-4fb0-b733-c7248c1c059f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/f5870e48-4f22-4094-bf1b-af713bb08849_Size1920x1080.JPG","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/f5870e48-4f22-4094-bf1b-af713bb08849_Size210x140.JPG","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/f5870e48-4f22-4094-bf1b-af713bb08849_Size687x458.JPG","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"fd626ba7-4433-4033-9330-6a9aa4fa10fe","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/58b229d5-cf04-4a38-88ab-c75b7565d5ca_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/58b229d5-cf04-4a38-88ab-c75b7565d5ca_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/58b229d5-cf04-4a38-88ab-c75b7565d5ca_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"73cf4b33-2ce0-4cbc-a8e2-42bebc803159","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/21f14f15-4650-4503-a6eb-6d0d7b3cc6dd_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/21f14f15-4650-4503-a6eb-6d0d7b3cc6dd_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/21f14f15-4650-4503-a6eb-6d0d7b3cc6dd_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b4373d5f-7d5d-4163-a833-c1f45065574b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/97df0928-48b3-456e-92ac-a29697742b42_Size1920x1080.JPG","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/97df0928-48b3-456e-92ac-a29697742b42_Size210x140.JPG","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/97df0928-48b3-456e-92ac-a29697742b42_Size687x458.JPG","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"444480b3-d2a0-4c9b-948c-c5537e55485a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/b1c39bac-df6c-4fc3-ab7a-f49074282046_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/b1c39bac-df6c-4fc3-ab7a-f49074282046_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/b1c39bac-df6c-4fc3-ab7a-f49074282046_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"84d60db8-a451-4a80-9f71-dd752413dcbc","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/e2831df4-b85c-4b32-b944-db6cbb88df83_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/e2831df4-b85c-4b32-b944-db6cbb88df83_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/e2831df4-b85c-4b32-b944-db6cbb88df83_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b05fce77-babf-40e8-9b22-e308a6d7343a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/4e9640e7-3a5a-44cc-96db-d172b9921032_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/4e9640e7-3a5a-44cc-96db-d172b9921032_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/4e9640e7-3a5a-44cc-96db-d172b9921032_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"05abf549-4303-4eae-939a-1295870935c5","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/1238b762-1bca-4e7f-9d3e-d2de019806ed_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/1238b762-1bca-4e7f-9d3e-d2de019806ed_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/1238b762-1bca-4e7f-9d3e-d2de019806ed_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"cbdf2308-2451-4e76-8443-ccf28755fbd3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/1cd28ceb-749a-41d2-8663-edf9a7e63ab4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/1cd28ceb-749a-41d2-8663-edf9a7e63ab4_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Kort)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/1cd28ceb-749a-41d2-8663-edf9a7e63ab4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b8735f16-c0b1-4a7a-a6b7-e7a2b2e31b56","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/2c10c876-c990-42f9-acdd-ff99e058a65a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/2c10c876-c990-42f9-acdd-ff99e058a65a_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Ingen beskrivelse)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/2c10c876-c990-42f9-acdd-ff99e058a65a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"413b17bd-cc9c-465a-b58f-dd899ebc7271","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/8367133b-0eb3-4fb2-b431-91897ddd9479_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/8367133b-0eb3-4fb2-b431-91897ddd9479_Size210x140.jpg","Description":"Gydevang 46, 3450 Allerød (Luftfoto)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2019/02-February/27/8367133b-0eb3-4fb2-b431-91897ddd9479_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]

Gydevang 46, 3450 Allerød

Årlig leje 1.190.000 kr.dkk
1.178 m² Leje, Kontor

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Hjort

Ordrupvej 105, 2920 Charlottenlund

Telefon: 45 95 00 70

Erhverv

John Munch

Partner - Valuar & Ejendomsmægler MDE

jm@edc.dk

Mobil: 20 44 43 46

Keld Abildgaard

Bestyrelsesformand

keab@edc.dk

Mobil: 30 70 00 02

Kontor

Årlig leje 1.190.000 kr.

Sagsnr.

28100503

Etageareal

1.178 m²

Kælder

168 m²

Grundareal

2.500 m²

Bebygget areal

559 m²

Erhvervsareal

1.178 m²

- Kontor

1.178 m²

Samlet etageareal

1.178 m²

Byggeår

1995

Omfattet af energimærke

Nej

Alternativ anvendelse(r)

Andre

Årlig leje pr. m²

1.010 kr.

Årlig bruttoleje

1.190.000 kr.

Årlig bruttoleje pr. m²

1.010 kr.

Depositum

595.000 kr.

Elektricitet

Betales direkte til forsyningsselskab

Momsregistreret

Ja

Lejeforhold

Uopsigelighed fra lejer

Aftales

Uopsigelighed fra udlejer

Aftales

Opsigelse

Aftales

Lejeregulering

NPI dog min 3%

Overtagelse

Overtages som det er og forefindes

Indvendig vedligeholdelse

Lejer

Udvendig vedligeholdelse

Udlejer

Faciliteter

Interiør

Kantine

Fælles mødelokale

Fælles reception

Bad og omklædning

Cykelkælder

Exteriør

P-Pladser (20 stk)

Altan

Porte

Ramper

Tagterrasse

Indhegnet

Udenomsarealer Delvist befæstet

Teknik

Personelevator

Vareelevator

Ventilation

Kabling

Kameraovervågning

Dørtelefon

Vaskeri

Vinduestype Termo

Prima ejendom udbydes nu - STOR synlighed - Cirkelrund bygning i 2 etager på 1.178 kvm.

”Økologisk” og spektakulær domicilejendom udbydes nu til leje i Allerøds mest kendte erhvervskvarter Borupgård - STOR synlighed fra Frederiksborgvej.

Bygningen er cirkelrund i 2 etager på 1.178 kvm. + 168 kvm. kælder. Den består af to murede cylindre. Kontorerne er placeret imellem de to cylindre, og kernen danner et atrium.

Du ankommer i et meget præsentabelt indgangsparti/atriumgård med en lys og imødekommende reception. Atriumgården er bygningens midtpunkt, hvor der også er en stor lavasøjle, der overrisles med vand.

Den nuværende indretning består af 28 cellekontorer, 2 undervisningslokaler, 3 møderum, 2 gæstetoiletter, gæstegarderobe mm. Fint køkken og kantine med udsigt til de grønne udearealer. Højloftet kælder med store arkivrum og teknikrum.

Lokalerne er lyse og funktionelle med en stor fleksibilitet i indretningsmulighederne, idet de fleste vægge er letvægge.

Ejendommen er velegnet til domicilejendom – men også som f.eks. kontorhotel.

”Økologien” betyder, at der er tænkt på alt lige fra et stort jordvarmeanlæg, genbrug af regnvand, centralt støvsugeranlæg og meget mere – med deraf følgende billig varme og stor besparelse på vandforbrug. Udførlig beskrivelse kan rekvireres hos mægler.

Infrastrukturen er optimal:

Der er gode adgangsforhold og beliggenheden ud til Frederiksborgvej giver optimal eksponering.

Beliggenheden i det veludbyggede erhvervsområde Borupgård, gør det nemt at komme til og fra ejendommen med både offentlig transport såvel som i bil. (ca. 30 minutters kørsel til København.)

Selvom området er et erhvervsområde, er der masser af grønne arealer, noget der lægges stor vægt på at bibeholde.

På modsatte side af Frederiksborgvej ligger der boliger, som giver et godt supplement og er en fin kontrast til at bryde det erhvervsmæssige i området.

Om beliggenheden

 • Borupvang (Gydevang)
  186 m
 • Allerød st
  2,4 km
 • Hillerødmotorvejen
  6,1 km
 • Brødeskov st
  6,7 km

Kontakt os vedr. Gydevang 46, 3450 Allerød

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Hjort

Ordrupvej 105, 2920 Charlottenlund

Telefon: 45 95 00 70

Erhverv

John Munch

Partner - Valuar & Ejendomsmægler MDE

jm@edc.dk

Mobil: 20 44 43 46

Keld Abildgaard

Bestyrelsesformand

keab@edc.dk

Mobil: 30 70 00 02

Lejerkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får lokaler til leje, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores lejerkartotek

Bestil en lejevurdering

Vil du vide, om din leje matcher markedslejen?

Bestil en lejevurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil lejevurdering