Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"36141a62-c8c7-44e4-84db-a16ed02a1034","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/d4647ecf-cd48-4517-9995-3dd99ff20b78_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/d4647ecf-cd48-4517-9995-3dd99ff20b78_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/d4647ecf-cd48-4517-9995-3dd99ff20b78_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"4d687fac-0cc4-4c8d-b46a-148a0f6c81ad","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/5b6d57e3-0db7-4b41-a5ca-96919245267d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/5b6d57e3-0db7-4b41-a5ca-96919245267d_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/5b6d57e3-0db7-4b41-a5ca-96919245267d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4e8a2b86-f434-4106-9c26-d1c064f07a72","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/87859832-5df4-49bc-95f9-a2333fa061af_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/87859832-5df4-49bc-95f9-a2333fa061af_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/87859832-5df4-49bc-95f9-a2333fa061af_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a108b831-9dde-4a9e-9e81-73ad7b30468a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/71bce064-d087-4f56-ad19-2ae64ff7c8cf_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/71bce064-d087-4f56-ad19-2ae64ff7c8cf_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/71bce064-d087-4f56-ad19-2ae64ff7c8cf_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"554d3c0d-105c-42e1-a2cc-335b7062956c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/f87c2e22-c224-4e9f-87e3-b9c3dbb5fc43_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/f87c2e22-c224-4e9f-87e3-b9c3dbb5fc43_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/f87c2e22-c224-4e9f-87e3-b9c3dbb5fc43_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"08444ce4-2d49-41a0-b3d3-8a6f01e579f2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/37ec85b1-3fe5-4669-8fa8-ba84bccbedf7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/37ec85b1-3fe5-4669-8fa8-ba84bccbedf7_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/37ec85b1-3fe5-4669-8fa8-ba84bccbedf7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"46f19de3-0738-43d7-ac7e-484610d8db68","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/779643e7-aaf2-43f2-9695-0c2bdd92a944_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/779643e7-aaf2-43f2-9695-0c2bdd92a944_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/779643e7-aaf2-43f2-9695-0c2bdd92a944_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3b3dbe2a-7e8a-4ad7-9aea-423e8859be17","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/4d451848-60b4-4921-91ae-d9e18139276d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/4d451848-60b4-4921-91ae-d9e18139276d_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/4d451848-60b4-4921-91ae-d9e18139276d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"0e9e6c33-84a1-4863-86ea-b464abcddc6f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/74aa0274-ca51-4814-a0b2-6fa10561b931_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/74aa0274-ca51-4814-a0b2-6fa10561b931_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/74aa0274-ca51-4814-a0b2-6fa10561b931_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"2d50d483-b191-47a5-9e41-0022c7d525f6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/f253ddfb-9e78-49d9-bcda-98a0db7c6133_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/f253ddfb-9e78-49d9-bcda-98a0db7c6133_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/f253ddfb-9e78-49d9-bcda-98a0db7c6133_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"32779c61-e390-466e-a747-64d3cd72660c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/8766125d-0f44-4a95-94ec-cbfe722cdeb0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/8766125d-0f44-4a95-94ec-cbfe722cdeb0_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/8766125d-0f44-4a95-94ec-cbfe722cdeb0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"384511d1-18e1-49fa-9b11-48dfac2f3604","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/8f9d135b-c46e-411e-b0eb-95883f0c18b9_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/8f9d135b-c46e-411e-b0eb-95883f0c18b9_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/8f9d135b-c46e-411e-b0eb-95883f0c18b9_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"488521e7-6a8b-46e2-b43a-ed0a6c2423c0","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/8003b6b6-f9c2-407f-ad55-6ff5a83027ad_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/8003b6b6-f9c2-407f-ad55-6ff5a83027ad_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/8003b6b6-f9c2-407f-ad55-6ff5a83027ad_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5089f956-0179-4621-add6-6427eec36727","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/519b716f-d51c-45a0-9687-40cbcaaf6b30_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/519b716f-d51c-45a0-9687-40cbcaaf6b30_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/519b716f-d51c-45a0-9687-40cbcaaf6b30_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"635ac1d2-5d74-44cd-bd52-26e621586502","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/74e5ae79-656e-4b41-a595-ac2d29a4f7dc_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/74e5ae79-656e-4b41-a595-ac2d29a4f7dc_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/74e5ae79-656e-4b41-a595-ac2d29a4f7dc_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"7ff5d3c4-2885-4916-9e71-40bf6ad2f814","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/4819cf89-7d29-4e65-b70c-3afc12c47025_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/4819cf89-7d29-4e65-b70c-3afc12c47025_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/4819cf89-7d29-4e65-b70c-3afc12c47025_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a0b6b103-a7b7-4254-9e7f-c8f1744c274d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/d94cda2f-f420-4ba3-8c5f-55cb1b4ae006_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/d94cda2f-f420-4ba3-8c5f-55cb1b4ae006_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/d94cda2f-f420-4ba3-8c5f-55cb1b4ae006_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b4e08121-dd88-4f9e-8a7d-84129ebc5f93","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1a4b6d88-094b-47d7-8a8d-833bde867743_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1a4b6d88-094b-47d7-8a8d-833bde867743_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1a4b6d88-094b-47d7-8a8d-833bde867743_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e43abe94-e6b3-42f8-88f6-7467a73110c7","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1e557f0c-5dc9-418e-bdca-7670d67dee49_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1e557f0c-5dc9-418e-bdca-7670d67dee49_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1e557f0c-5dc9-418e-bdca-7670d67dee49_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"bc79e668-8bf9-4abc-b479-da7fac7c0175","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1e596db9-36a7-4d3a-ade0-b18a9392dabc_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1e596db9-36a7-4d3a-ade0-b18a9392dabc_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/1e596db9-36a7-4d3a-ade0-b18a9392dabc_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c9662cc9-42f9-4e0a-9350-5b67635cd5af","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/2aed3023-599f-4959-96b6-645dba3fbbc6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/2aed3023-599f-4959-96b6-645dba3fbbc6_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/2aed3023-599f-4959-96b6-645dba3fbbc6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"dd8ae4cf-7a71-4268-b79a-b31513eb3fee","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/15cec790-1177-464c-8ae1-6f3a827037eb_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/15cec790-1177-464c-8ae1-6f3a827037eb_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/15cec790-1177-464c-8ae1-6f3a827037eb_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c3955772-da14-42a1-b7b4-16d614c2cf08","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/3d7732b6-5082-48e5-9e12-42714700a1ba_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/3d7732b6-5082-48e5-9e12-42714700a1ba_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/3d7732b6-5082-48e5-9e12-42714700a1ba_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"4db5467f-8fce-4c02-aaa9-6d93cfb1e1eb","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/5e966183-2ada-4e29-80ee-31b92222257d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/5e966183-2ada-4e29-80ee-31b92222257d_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/5e966183-2ada-4e29-80ee-31b92222257d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9a5480c7-b34e-4e23-bc25-9f3ad2c242e5","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/6a44c949-a68a-4292-9d73-be8aed849f7c_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/6a44c949-a68a-4292-9d73-be8aed849f7c_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/6a44c949-a68a-4292-9d73-be8aed849f7c_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"49f71d34-0974-44d6-8093-f08acaff445c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/f4dcd631-aab3-4049-a2f1-1297517bca79_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/f4dcd631-aab3-4049-a2f1-1297517bca79_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/24/f4dcd631-aab3-4049-a2f1-1297517bca79_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6899d061-df76-4475-90ef-9ea90a75f6e8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/b937cf93-b3c5-4dc6-9c10-3f92c7334985_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/b937cf93-b3c5-4dc6-9c10-3f92c7334985_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/b937cf93-b3c5-4dc6-9c10-3f92c7334985_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b057a88b-9de0-4201-852d-0315291b9ef9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/ffa6b2f1-7984-4cca-a95c-826142203786_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/ffa6b2f1-7984-4cca-a95c-826142203786_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/ffa6b2f1-7984-4cca-a95c-826142203786_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e14443d8-edf0-47d2-92f4-24837ff72ca3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/bd1f0ca7-be76-4508-90b3-25abeef5e940_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/bd1f0ca7-be76-4508-90b3-25abeef5e940_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/bd1f0ca7-be76-4508-90b3-25abeef5e940_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"e20b0889-e473-43eb-83b6-c6f830cd031d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/0c7801a2-6807-4972-9711-c73c57e5d2d4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/0c7801a2-6807-4972-9711-c73c57e5d2d4_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/0c7801a2-6807-4972-9711-c73c57e5d2d4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ee59d841-2843-4e65-aa6b-9c150010f10a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/90aeb73a-667a-498a-85da-7e62c8721560_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/90aeb73a-667a-498a-85da-7e62c8721560_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/90aeb73a-667a-498a-85da-7e62c8721560_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"bd40702b-4187-4cb7-b5d0-9fc278fab2fc","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/8e70c6e2-5e93-4b2d-b0bb-bf79370487b6_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/8e70c6e2-5e93-4b2d-b0bb-bf79370487b6_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/8e70c6e2-5e93-4b2d-b0bb-bf79370487b6_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d6084d2f-f2d7-405a-adb9-41a1e9b4af00","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/6e042c9f-1d59-4b43-b642-bca55b430fa1_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/6e042c9f-1d59-4b43-b642-bca55b430fa1_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/15/6e042c9f-1d59-4b43-b642-bca55b430fa1_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"37e29ce4-55a1-4752-8f91-654a35370abe","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/77391d11-d5bd-430c-bdce-da0fe583666e_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/77391d11-d5bd-430c-bdce-da0fe583666e_Size210x140.jpg","Description":"Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/77391d11-d5bd-430c-bdce-da0fe583666e_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]
UDLEJET

Banestrøget 7, 1. sal, 2630 Taastrup

Kontor

Sagsnr.

27801450

Etageareal

271 m²

Erhvervsareal

271 m²

- Kontor

271 m²

Samlet etageareal

271 m²

Byggeår

1986

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

C

Opvarmningstype

Fjernvarme/ blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

Lejeforhold

Uopsigelighed fra lejer

Aftales

Uopsigelighed fra udlejer

Aftales

Opsigelse

6 måneder

Lejeregulering

NPI dog min 2,5%

Indvendig vedligeholdelse

Lejer

Udvendig vedligeholdelse

Udlejer

Faciliteter

Interiør

Kantine

Fælles mødelokale

Fælles reception

Bad og omklædning

Cykelkælder

Exteriør

Altan

Porte

Ramper

Tagterrasse

Indhegnet

Udenomsarealer Befæstet

Teknik

Personelevator

Vareelevator

Ventilation

Kabling

Kameraovervågning

Dørtelefon

Vaskeri

Lyst og fleksibelt lejemål ovenpå Høje Taastrup St.

Lejemålet er på 271 m² og beliggende på 1. sal i ejendommen. Lejemålet er indrettet med tre større kontorer - to af dem med glasvægge mod lejemålets fælles

gangareal - samt et rummeligt køkken med mulighed for at etablere siddepladser. Lejemålet overtages med den eksisterende indretning eller indrettes efter nærmere aftale med udlejer.

Ejendommen er beliggende ovenpå Høje Taastrup Station og er opført i 1986 og fremstår i pæn og indbydende stand med energimærke D.

Beliggenheden tillader en nem adgang til og fra for både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Københavns Centrum kan nås på blot et kvarter, ligesom der afgår tog til både Fyn og Jylland fra

stationen. Gode parkeringsmuligheder i nærområdet, ligesom der er mulighed for at leje en aflåste p-pladser på ejendommen Høje Taastrup Boulevard 23.

Til ejendommen er knyttet en ejendomsinspektør, som er med til at sikre, at ejendommen og udenomsarealerne holdes pænt og ordentligt. Ejendomsinspektøren holder tilsyn med de fysiske rammer, så du kan koncentrere dig om forretningen.

For yderligere oplysninger kontakt Thomas Møller Rudlang, direkte telefon 58 58 71 02.

Om beliggenheden

 • Høje Taastrup st
  84 m
 • Høje Taastrup st
  123 m
 • Høje Taastrup St. (Høje Taastrup Boulev)
  197 m
 • Holbækmotorvejen
  3,2 km

Kontakt os

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kobbervej 8, 2730 Herlev

Telefon: 58 58 71 00

Erhverv

Thomas Møller Rudlang

Partner, Salgs- og udlejningschef

tru@edc.dk

Mobil: 22 92 66 55

Frank Kristensen

Partner, ejendomsmægler og valuar, MDE

fkr@edc.dk

Mobil: 51 68 04 68

Lejerkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får lokaler til leje, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores lejerkartotek

Bestil en lejevurdering

Vil du vide, om din leje matcher markedslejen?

Bestil en lejevurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil lejevurdering