Henter data. Vent venligst.
Interessepunkter
[{"Id":"aa95a214-2d1d-445c-b501-41a781bdb650","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/2865a81a-a5f7-4758-9bac-fb6281327e78_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/2865a81a-a5f7-4758-9bac-fb6281327e78_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/2865a81a-a5f7-4758-9bac-fb6281327e78_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"b1fa96c0-9cca-4454-9aea-e7d514d26255","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/28b508a9-d9b5-4d56-b399-ca68efcf9377_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/28b508a9-d9b5-4d56-b399-ca68efcf9377_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/28b508a9-d9b5-4d56-b399-ca68efcf9377_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"b2a0f16f-2035-4024-b956-b998fee43634","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/0043e131-623e-4c5a-91fc-81bcba3ed277_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/0043e131-623e-4c5a-91fc-81bcba3ed277_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/0043e131-623e-4c5a-91fc-81bcba3ed277_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"b6846103-a4bf-4417-880a-73fdcaaf054b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/9d1b6ad8-be28-41cd-b7f3-f20f21d2b0f3_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/9d1b6ad8-be28-41cd-b7f3-f20f21d2b0f3_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"blueprint","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/9d1b6ad8-be28-41cd-b7f3-f20f21d2b0f3_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":5}},{"Id":"018e0564-ac77-4f98-ab8e-29e140b47450","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/11-November/15/695a2f9c-eb07-4dc7-a1df-c11964534761_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/11-November/15/695a2f9c-eb07-4dc7-a1df-c11964534761_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/11-November/15/695a2f9c-eb07-4dc7-a1df-c11964534761_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"32b13963-65a1-48f1-92e5-0a1f3c0b7f00","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/598bb9a3-eeba-490a-bc45-734c248888ad_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/598bb9a3-eeba-490a-bc45-734c248888ad_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/598bb9a3-eeba-490a-bc45-734c248888ad_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"3d483833-0da2-41b9-9db0-59d7a5f793fb","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/94e52b26-b92b-437a-9a55-83f9d5e57b6b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/94e52b26-b92b-437a-9a55-83f9d5e57b6b_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/94e52b26-b92b-437a-9a55-83f9d5e57b6b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"51997a4b-3648-435a-8123-28c1d459c32f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/693855a5-7116-4905-88dd-21357307f018_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/693855a5-7116-4905-88dd-21357307f018_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/693855a5-7116-4905-88dd-21357307f018_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"47ab0d62-7b35-4ff7-a984-a61ffbb0d3e2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/d1cd1d38-b50a-46da-823c-e0cbf54a6728_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/d1cd1d38-b50a-46da-823c-e0cbf54a6728_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/d1cd1d38-b50a-46da-823c-e0cbf54a6728_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"a95bc19b-8bc0-4e9d-960c-4483cc221e67","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/63bb625c-ef17-4f63-803d-a580affacce7_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/63bb625c-ef17-4f63-803d-a580affacce7_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/63bb625c-ef17-4f63-803d-a580affacce7_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"b6f41a19-3ba2-4c89-9429-c11e61f8523f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/b7e519db-5d3d-4a26-98b5-b1dfdb4c7f98_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/b7e519db-5d3d-4a26-98b5-b1dfdb4c7f98_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/b7e519db-5d3d-4a26-98b5-b1dfdb4c7f98_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"300a81d8-fe2a-407c-9d43-4d92db3cc47e","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/acd06f2f-2f41-475d-96cb-3431d5075761_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/acd06f2f-2f41-475d-96cb-3431d5075761_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/acd06f2f-2f41-475d-96cb-3431d5075761_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"6cb6106a-6c19-41c9-b27a-465dc61edb5b","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/c620c77e-32d8-4f78-adf7-da41df86485f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/c620c77e-32d8-4f78-adf7-da41df86485f_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/c620c77e-32d8-4f78-adf7-da41df86485f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"867dcab3-6481-4ba6-a348-7000b60f4f91","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/75f561f3-477c-4bbb-9b6f-d674fcc86b20_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/75f561f3-477c-4bbb-9b6f-d674fcc86b20_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/75f561f3-477c-4bbb-9b6f-d674fcc86b20_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"583c54a9-a687-48f1-a368-296ddcb28142","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/e69078e1-eec0-4ae8-aba3-1834d58552ec_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/e69078e1-eec0-4ae8-aba3-1834d58552ec_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/e69078e1-eec0-4ae8-aba3-1834d58552ec_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"526b8ea1-bce8-4c8d-84f7-4c0cdd121fa3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/78088db1-9444-4b6e-b651-560738e9ce96_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/78088db1-9444-4b6e-b651-560738e9ce96_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/78088db1-9444-4b6e-b651-560738e9ce96_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d980c399-007a-4da7-9576-71c9ff9a0c0d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/2f5d2a48-2df0-4fac-8f91-82e651a0f369_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/2f5d2a48-2df0-4fac-8f91-82e651a0f369_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/2f5d2a48-2df0-4fac-8f91-82e651a0f369_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"c2fb8654-edcc-4c68-bba3-be5b9c22cfa4","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/f9ff33c8-c088-4732-8845-995832b44d7d_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/f9ff33c8-c088-4732-8845-995832b44d7d_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/f9ff33c8-c088-4732-8845-995832b44d7d_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"47f21da9-a070-4e3e-b48e-0ea0568673f9","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/a2f11e62-5831-4691-b58a-518694029854_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/a2f11e62-5831-4691-b58a-518694029854_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/a2f11e62-5831-4691-b58a-518694029854_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"42bb0577-d936-48c8-8807-3c1f25fc1368","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/afd5b85f-9a05-4aae-80b7-cc6515070236_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/afd5b85f-9a05-4aae-80b7-cc6515070236_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/afd5b85f-9a05-4aae-80b7-cc6515070236_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"079c6b73-391e-4821-b979-368330fa420f","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/5e0019ed-050f-46d1-980d-d93ab7dd38da_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/5e0019ed-050f-46d1-980d-d93ab7dd38da_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/5e0019ed-050f-46d1-980d-d93ab7dd38da_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5c50c378-c2bc-4f35-98ea-1d42c741ee75","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/bb5a3be9-939f-4d41-af64-8dbc1a7b4c37_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/bb5a3be9-939f-4d41-af64-8dbc1a7b4c37_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/bb5a3be9-939f-4d41-af64-8dbc1a7b4c37_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"fbf225e1-71ff-453b-90a8-8afec9ea111c","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/198b0afd-9dc6-46b1-8f30-db8abddccf2b_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/198b0afd-9dc6-46b1-8f30-db8abddccf2b_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/198b0afd-9dc6-46b1-8f30-db8abddccf2b_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"1f654c31-832a-4c1e-830a-c1baa84a69f6","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/23b946a4-5b0e-43d5-9260-4acffcecc722_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/23b946a4-5b0e-43d5-9260-4acffcecc722_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/23b946a4-5b0e-43d5-9260-4acffcecc722_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"832acb6c-85ed-495f-8fbe-ab58d754fc2a","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/62df068c-8680-41a6-83a2-85fe1c490b27_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/62df068c-8680-41a6-83a2-85fe1c490b27_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/62df068c-8680-41a6-83a2-85fe1c490b27_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"9c92315b-e10c-426b-ba02-c59a139bb891","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/f2762a00-f22f-46fe-8a35-45fd1584a5d2_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/f2762a00-f22f-46fe-8a35-45fd1584a5d2_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/f2762a00-f22f-46fe-8a35-45fd1584a5d2_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"d875cadc-64cd-4eab-9b47-61da4ab3c8bb","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/78451a06-e073-42ec-bfea-fea59798f0a0_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/78451a06-e073-42ec-bfea-fea59798f0a0_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/78451a06-e073-42ec-bfea-fea59798f0a0_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"1212b512-d27b-4d34-9a32-277770117ea1","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/b7e9a681-0878-48f6-a59d-bc93e979071a_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/b7e9a681-0878-48f6-a59d-bc93e979071a_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/b7e9a681-0878-48f6-a59d-bc93e979071a_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"5e9fb1e3-0ee8-4290-8923-74f18c297a80","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/9e0b3a08-ecf3-4b23-a664-70f8d465af9f_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/9e0b3a08-ecf3-4b23-a664-70f8d465af9f_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/9e0b3a08-ecf3-4b23-a664-70f8d465af9f_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"bba49151-a335-4ec7-9595-f0a84843fe8d","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/5ec04e06-974a-4d52-bc2f-234e1b56d4c4_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/5ec04e06-974a-4d52-bc2f-234e1b56d4c4_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/5ec04e06-974a-4d52-bc2f-234e1b56d4c4_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ef0e1812-cd1f-4559-9f60-7e390a94fdf3","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/2a8ee822-a42c-4f04-83d2-ef53c27c91b8_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/2a8ee822-a42c-4f04-83d2-ef53c27c91b8_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/09-September/30/2a8ee822-a42c-4f04-83d2-ef53c27c91b8_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"f41100e3-a818-4a11-85d9-2223ffe97cc2","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/e03410c8-8975-4f31-b78a-e53113a0ce79_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/e03410c8-8975-4f31-b78a-e53113a0ce79_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/10-October/05/e03410c8-8975-4f31-b78a-e53113a0ce79_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}},{"Id":"ded91c35-3429-49a6-aac0-b34f8d35dae8","LargeImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/11-November/16/973349f9-8793-4fd9-a07b-1551c1c2a561_Size1920x1080.jpg","ThumbnailUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/11-November/16/973349f9-8793-4fd9-a07b-1551c1c2a561_Size210x140.jpg","Description":"Telegade 2, 2630 Taastrup (Billede)","Type":"picture","LowResTabletImageUrl":"//billeder.edc.dk/edcmedia/2021/11-November/16/973349f9-8793-4fd9-a07b-1551c1c2a561_Size687x458.jpg","DesignerVignet":{"Uri":null,"Text":{"Fragments":[],"FragmentParser":{},"ParserMode":1,"IsEmpty":true,"IsReadOnly":false,"IsModified":false},"Option":0}}]

Telegade 2, 2630 Taastrup

Årlig leje 4.894.400 kr.dkk
6.992 m² Leje, Kontor

Er du interesseret i denne ejendom?

Kontakt os

Tilmeld mig nyheder fra EDC Erhverv
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kobbervej 8, 2730 Herlev

Telefon: 58 58 71 00

Erhverv

Thomas Møller Rudlang

Partner, Salgs- og udlejningschef

tru@edc.dk

Mobil: 22 92 66 55

Frank Kristensen

Partner, ejendomsmægler og valuar, MDE

fkr@edc.dk

Mobil: 51 68 04 68

Kontor

Årlig leje 4.894.400 kr.

Sagsnr.

27801403

Etageareal

6.992 m²

Kælder

1.358 m²

Bebygget areal

6.992 m²

Erhvervsareal

6.992 m²

- Kontor

5.634 m²

Samlet etageareal

6.992 m²

Byggeår / ombygningsår

1985 / 1995

Omfattet af energimærke

Ja

Energimærke

C

Antal etager

4

Opvarmningstype

Fjernvarme/ blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)

Årlig leje pr. m²

700 kr.

Årlige driftsudgifter

1.398.400 kr.

Årlige driftsudgifter pr. m²

200 kr.

Årlig bruttoleje

6.292.800 kr.

Årlig bruttoleje pr. m²

900 kr.

Depositum

2.447.200 kr.

Aconto varme

839.040 kr.

Elektricitet

Betales direkte til forsyningsselskab

Momsregistreret

Ja

Lejeforhold

Uopsigelighed fra lejer

Aftales

Uopsigelighed fra udlejer

Aftales

Opsigelse

Svarende til 6 måneder

Lejeregulering

NPI dog min 3%

Indvendig vedligeholdelse

Lejer

Udvendig vedligeholdelse

Udlejer

Faciliteter

Interiør

Kantine

Fælles mødelokale

Fælles reception

Bad og omklædning

Cykelkælder

Exteriør

Altan

Porte

Ramper

Tagterrasse

Indhegnet

Teknik

Personelevator

Vareelevator

Ventilation

Kabling

Kameraovervågning

Dørtelefon

Vaskeri

Vinduestype Termo

Kontordomicil tæt på Høje Taastrup St.

Velbeliggende lejemål kun 500 meter fra Høje Taastrup St., med S-tog, regionaltog og et væld af busser.

Bygningen blev opført i 1986, og fremstår i særdeles god stand. Her er tale om en funktionel og fleksibel kontorbygning, med rummelige velholdt kontorlokaler.

Lejemålet indeholder i alt 6.992 m², fordelt på 5.634 m² kontor og 1.358 m² kælder. Lejemålet er indrettet med en blanding af storrumskontorer, mindre kontorer og mødelokaler. Hertil produktionskøkken og en lys kantine, der har dobbelthøjde og kæmpe vinduer, så der er sikret lys og luft til frokosten. Desuden to gårdrum hvor frokosten kan nydes og der kan holdes møder og sociale arrangementer. Kælderen kan anvendes til cykelparkering, fitness, lager med mere. Større vareelevator. Fælles for alle etagerne er, at funktionalitet, rene linjer, køling og et godt lysindfald går igen. Bygningen indeholder også et fælles loungeområde, hvor kolleger kan mødes på tværs af afdelinger. Lejemålet er meget fleksibelt og stort set alle vægge kan flyttes, så lejemålet kan indrettes, så det passer til lejer.

Domicilet er beliggende i et område, der er i gang med at blive udviklet, så boliger, erhverv og detailhandel skyder op. Den gode infrastruktur er allerede på plads med store indfaldsveje, motorvej og stationen med mange afgange. Det gør Høje Taastrup til

et attraktivt sted at arbejde. Høje Taastrup Kommune lægger stor vægt på at erhvervslivet trives, hvilket måske er en af årsagerne til, at stadig flere større virksomheder, som f.eks. DSB og Danske Bank, vælger Høje Taastrup som lokation. Verdens længste skateboardpark bliver opført i området. Den én kilometer lange park skal gå gennem hele den nye bydel.

Til ejendommen hører parkeringspladser i området.

For yderligere oplysninger, kontakt Thomas Møller Rudlang, direkte telefon 58 58 71 02.

Om beliggenheden

 • City 2 (Blekinge Boulevard)
  287 m
 • Høje Taastrup st
  579 m
 • Høje Taastrup st
  678 m
 • Holbækmotorvejen
  2,8 km

Kontakt os vedr. Telegade 2, 2630 Taastrup

Tilmeld dig vores nyhedsbrev*
Send besked

!Jeg giver samtykke til, at EDC-gruppen m.fl. må anvende mine oplysninger til at kontakte mig med nyheder, tilbud og markedsføring af ydelser inden for ejendomsrelaterede områder via e-mail og sms. Samtykket kan altid tilbagekaldes via e-mail til edc@edc.dk.

Læs mere

EDC Erhverv Poul Erik Bech

Kobbervej 8, 2730 Herlev

Telefon: 58 58 71 00

Erhverv

Thomas Møller Rudlang

Partner, Salgs- og udlejningschef

tru@edc.dk

Mobil: 22 92 66 55

Frank Kristensen

Partner, ejendomsmægler og valuar, MDE

fkr@edc.dk

Mobil: 51 68 04 68

Lejerkartotek

Gør som mere end 10.000 danske virksomheder!

Få en e-mail så snart vi får lokaler til leje, der matcher dine ønsker.

Tilmeld dig vores lejerkartotek

Bestil en lejevurdering

Vil du vide, om din leje matcher markedslejen?

Bestil en lejevurdering, og bliv kontaktet af en af vores erhvervsmæglere.

Bestil lejevurdering